تعداد مطالب : 41
تعداد نظرات : 39
زمان آخرین مطلب : 2878روز قبل

اگر روزی دلم گرفت یادم باشد

                                    که خدا با من است

                                    که فرشته ها برایم دعا می کنند

                                    که ستاره ها شب را برایم روشن خواهند کرد

                                    یادم باشد که قاصدکی در راه است

                                    که بهار نزدیک است

                                    که فردا منتظرم می ماند

                                    که من راه رفتن می دانم و دویدن

                                    و جاده ها قدم هایم را شماره خواهند کرد

اگر روزی دلم گرفت یادم باشد

                    که خدای من اینجاست همین نزدیکیها

                       و من تنها نیستم.

يکشنبه 12/1/1386 - 17:5