تعداد مطالب : 20040
تعداد نظرات : 2174
زمان آخرین مطلب : 524روز قبل

 

 

يکشنبه 4/11/1394 - 14:2

 

هر گاه در تطهیر ظروف باب قلیل قدرى آب در انها كرده بگرداند به اطراف انها و بریزد یك دفعه شستن محسوب است پس در جائى كه تعدد نخواهد هر گاه در هر دفعه چنین كند كفایت مىكند چنانچه كفایت مىكند كه از آب پر كند و بریزد

 

يکشنبه 4/11/1394 - 10:38

 

هر گاه ظرف نجس را در آب كثیر بشویند یك دفعه كافى است و سه دفعه لازم نیست حتى در ظرف متنجس بولوغ بلى در ولوغ احوط بلكه اقوى عدم سقوط تعفیر است و احوط سه مرتبه شستن است حتى در آب كثیر

 

يکشنبه 4/11/1394 - 10:35

 

) در تطهیر ظرف از ولوغ باید خاك مالى مقدم بر دو شستن باشد پس اگر عكس كند پاك نخواهد شد

 

يکشنبه 4/11/1394 - 10:33

 

هر گاه مكر و سگ از ظرف بیاشامد یا آنكه چند سگ از یك ظرف بیاشامند در تطهیر آن یك دفعه خاك مالى كافى است

 

يکشنبه 4/11/1394 - 10:29

 

جارى نمىشود حكم تعفیر در غیر ظروف از آنچه بسبب سگ نجس شود و اگر چه باب ولوغ یا به لیسیدن سگ نجس شود بلى فرقى نیست در اقسام ظروف در وجوب تعفیر حتى مثل دلو اگر بیاشامد سگ از آن بلكه همچنین است خیك و مطهره و اشباه اینها

 

يکشنبه 4/11/1394 - 10:19

 

مالك اشتر

  )مالك اشتر (روزى از بازار كوفه مى گذشت با لباسى از كرباس خام و به جاى عمامه از ھمانكرباس بر سر داشت و به شیوه فقراء عبور مى كرد. یكى از بازاریان بر در دكانش نشسته بود، چونمالك را بدید به نظرش خوار و كوچك جلوه كرد و از روى استخفاف كلوخى  را به سوى او انداخت.مالك به او التفات ننمود و برفت . كسى مالك را مى شناخت و این واقعه را دید، به آن بازارى گفت :واى بر تو ھیچ دانستى كه آن چه كس بود كه به او اھانت كردى ؟گفت : نه ، گفت : او مالك اشتر یار على علیه السلام بود. آن مرد از كار بدى كه كرده بود لرزه بهاندامش آمد و دنبال مالك روانه شد كه از او عذر خواھى كند. دید به مسجدى آمده و مشغول نمازاست صبر كرد تا نمازش تمام شد، خود را بر دست و پاى او انداخت و پاى او را مى بوسید مالكسر او را بلند كرد و گفت : این چه كارى است مى كنى ؟ گفت : عذر گناھى است كه از من صادرشده است كه ترا نشناخته بودم.مالك گفت : بر تو ھیچ گناھى نیست ، به خدا سوگند كه به مسجد نیامدم مگر براى تو استغفار( كنم و طلب آمرزش نمایم

 

 

يکشنبه 4/11/1394 - 10:11

 

 

على علیه السلام و كاسب بى ادب

  در ایامى كه امیرالمؤ منین علیه السلام زمامدار كشور اسلام بود، اغلب به سركشى بازارھا مىرفت و گاھى به مردم تذكراتى مى داد.روزى از بازار خرمافروشان گذر مى كرد، دختر بچه اى را دید كه گریه مى كند، ایستاد و علت گریهاش را پرسش كرد. او در جواب گفت : آقاى من یك درھم داد خرما بخرم ، از این كاسب خریدم بهمنزل بردم اما نپسندیدند، حال آورده ام كه پس بدھم كاسب قبول نمى كند.حضرت به كاسب فرمود: این دختر بچه خدمتكار است و از خود اختیار ندارد، شما خرما را بگیر وپولش را برگردان.كاسب از جا حركت كرد و در مقابل كسبه و رھگذرھا با دستش به سینه على علیه السلام زد كهاو را از جلوى دكانش رد كند.كسانى كه ناظر جریان بودند آمدند و به او گفتند، چه مى كنى این على بن ابیطالب علیه السلاماست!!كاسب خود را باخت و رنگش زرد شد، و فورا خرماى دختربچه را گرفت و پولش را داد.

سپس به حضرت عرض  

: اى امیرالمؤ منین علیه السلام از من راضى باش و مرا ببخش.حضرت فرمود: چیزى كه مرا از تو راضى مى كند این است كه : روش خود را اصلاح كنى و رعایت

( اخلاق و ادب را بنمایى . (

يکشنبه 4/11/1394 - 10:0

 

من یونجه هستم

فارسی من اسپست - سپست - سبیس است. در افغانستان به من اسپیشتا گویند و ترکی من یونجه است که آنرا ینجه هم می‏نویسند. من در اکثر نقاط جهان کشت شده، و رشد می‏نمایم و انواع و اقسام دارم - ترکیب ساقه‏های جوان من قبل از گل کردن و بعد از آن با هم فرق دارد. در گیاه جوان من قبل از گل کردن، مواد سفیده‏ای سازنده زیادتر و برعکس در ساقه‏های مسن من سلولز و مواد قندی بیشتر است. مقدار ویتامین ث در من دو برابر جعفری و چهار برابر لیموترش است و نیز دارای ویتامین آ بوده و از شب کوری جلوگیری می‏کنم.
مقداری ویتامین د داشته و سرشار از ویتامین کا می‏باشم، و به همین جهت خوردن من از خونریزی جلوگیری می‏کند. در معالجه نرمی استخوان و رشد اطفال اثری نیکو دارم. زیرا مقدار زیادی مواد آهکی داشته و به حد کافی ویتامین (ب) برای جذب کلسیم دارم. پخته من ملین و خام من انفاخ است. شهوت را زیاد می‏کنم. مداومت در خوردن من، مخصوصاً شربت من چاق‏کننده بوده و مولد خون پاک است. ضماد کوبیده‏ی من با عسل نرم‏کننده ورم می‏باشد. ضماد پخته من روزی دو بار جهت معالجه رعشه توصیه شده است. بذر من مقوی‏تر از سایر اعضا من است. شکم را جمع می‏کند. شیر را زیاد می‏نماید و مولد منی است چاق‏کننده بوده، عادت ماهانه‏ی زنان را باز می‏کند. مخصوصاً اگر آنرا در حمام یا بعد از آن بخورند. بذر من جهت نرم کردن سینه و سرفه نافع است، مقدار خوراک بذر من 10 گرم تا بیست گرم می‏باشد، و روغن آن که بذرم در روغن زیتون جوشانده باشند، جهت لقوه و رعشه مفید است، و برای این کار باید این روغن را به بدن فالج و رعشه‏ای بمالند و بگذارند در حمام یا آفتاب بنشینند تا عرق کند.
برای تهیه‏ی شربت من سیصد گرم یونجه خشک را در یک بطر آب می‏جوشانند تا نصف شود، بعد آنرا صاف کرده با نهصد گرم شکر شربت کرده، و روزی تا سیصد گرم می‏خورند. زیاده‏روی در خوردن خام من حتی برای حیوانات خوب نیست. زیرا در معده تولید تخمیر کرده، و ایجاد ناراحتی می‏نماید.

 

 

يکشنبه 4/11/1394 - 9:55

 

لپه

لپه نوعی نخود ریز است که مقدار زیادتری سلولز دارد، و مواد قندی آن نیز زیادتر است.
خواص درمانی آن مانند نخود سبز می‏باشد.

 

يکشنبه 4/11/1394 - 9:51