تعداد مطالب : 3184
تعداد نظرات : 130
زمان آخرین مطلب : 1802روز قبل
هر قدر انسان به زندگی عمیق تر نگاه کند ، عمیق تر به درد و رنج نگاه می کند...
پنج شنبه 23/12/1386 - 14:25
در دوره ای که از آن اوباش است بهتر است که اعتماد و اندیشه تان را

 

پنهان کنید...

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:24
قانع به یک استخوان چو کرکس بودن

 

به زان که طفیل خوان ناکس بودن

با نان جوین خویش حقا که به است

کالوده به پالوده ی هر خس بودن

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:24
گر می نخوری طعنه مزن مستان را

 

بنیاد مکن تو حیله و دستان را

تو غره بدان مشو که می، می نخوری

صد لقمه خوری که می غلام آن است !!!!

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:20
این یک دو سه روزه نوبت عمر گذشت

 

چون آب به جویبار و چون باد به دشت

هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت

روزی که نیامده است و روزی که گذشت....

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:19
چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مثل من رفتار کن!!!!!
پنج شنبه 23/12/1386 - 14:18
پول کالایی است که با آن می توان به هرجا وارد شد و هر چیزی را به

 

دست آورد جز سعادت و شرافت...

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:17
زندگی دو نیمه است نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت

 

نیمه اول...

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:16
اگر خدا تو را به سوی پرتگاهی برد ، به او اعتماد کن ، زیرا یا از پشت تو

 

را می گیرد ویا پرواز کردن را به تو می آموزد...

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:16
درختی که تلخ است وی را سرشت

 

گرش برنشانی به باغ بهشت

ور از جوی خلدش به هنگام آب

به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب

سرانجام گوهر به کار آورد

همان میوه ی تلخ بار آورد

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:16