تعداد مطالب : 3184
تعداد نظرات : 130
زمان آخرین مطلب : 1811روز قبل
انسانهای خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفید هستند خوشبین

 

هواپیما را اختراع می کند و بدبین چتر نجات را!!!!!!!!!!!!

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:32
مرهم های گرانبها همیشه در ظرفهای کوچک نگهداری

 

می شوند....

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:31
احمق چون نمی داند چطور راه برود داد می زند که راه

 

نا هموار است ؟!؟!

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:30
چنان زندگی کن که اگر مردی مردم برای تو گریه کنند و اگر زنده ماندی

 

خواهان معاشرت با تو باشند...

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:29
برگها وقتی بر زمین می افتند که فکر می کنند طلا

 

شده اند!!!!!

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:29
همیشه اشتباهات مردم را ببخش نه به خاطر اینکه آنها

 

سزاوار بخشش اند بلکه تو سزاوار آرامش هستی.....

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:28
دنیا مانند خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی....
پنج شنبه 23/12/1386 - 14:28
روزی که به دنیاآمدم گریستم و اکنون می دانم که چرا گریستم...
پنج شنبه 23/12/1386 - 14:27
مردی آن است که آزاد باشی از این جهان و خودرا غریب دانی و در هر رنگی که

 

بنگری و هر مزه ای که بچشی دانی که به آن نمانی و به جای دیگر روی

پس هیچ دلتنگ نباشی....

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:26
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست

 

          واندر طلب طعمه پر و بال بیاراست

بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت:

             امروز همهروی جهان زیر پر ماست

بر اوج چو پرواز کنم، از نظر تیز

           می بینم اگر ذره ای اندر تک دریاست

گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد

         جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست

بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید

      بنگر که از این چرخ جفا پیشه چه برخاست

ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی

            تیری ز قضای بد بگشاد بر او راست

بر بال عقاب آمد آن تیر جگر دوز

          وز ابر مر او را به سوی خاک فرو کاست

بر خاک بیفتادو بغلتید چو ماهی

        وان گاه پر خویش گشاد از چپ و از راست

گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن

            این تیزی و تندی و پریدن زکجا خاست

زی تیر نگه کرد و پر خویش بر او دید

          گفتا ز که نالیم از ماست که بر ماست!!!

                                                             ناصرخسرو قبادیانی

پنج شنبه 23/12/1386 - 14:26