تعداد مطالب : 2747
تعداد نظرات : 413
زمان آخرین مطلب : 2944روز قبل
در داستان ابومنصور
یـــكـــی مـــهـــتـــری بــــود گــــردن فــــراز
 
بـــدیـــن نـــامـــه چـــون دســـت كـــردم دراز
خـــردمـــنـــد و بــــیــــدار و روشــــن روان
 
جـــوان بـــود و از گـــوهــــر پــــهــــلــــوان
ســـخـــن گـــفـــتــــن خــــوب و آوای نــــرم
 
خـــــداونـــــد رای و خـــــداونـــــد شــــــرم
كــه جــانــت ســخــن بــرگـــرایـــد هـــمـــی
 
مــرا گــفــت كــز مــن چـــه بـــایـــد هـــمـــی
بـــكـــوشـــم نـــیـــازت نـــیـــارم بـــه كــــس
 
بــه چــیــزی كــه بــاشــد مـــرا دســـتـــرس
كــه از بــاد نــامــد بــه مـــن بـــر نـــهـــیـــب
 
هــمــی داشــتــم چــون یــكــی تــازه ســـیـــب
از آن نـــیـــك دل نـــامــــدار ارجــــمــــنــــد
 
بــه كـــیـــوان رســـیـــدم ز خـــاك نـــژنـــد
كــریـــمـــی بـــدو یـــافـــتـــه زیـــب و فـــر
 
به چـشـمـش هـمـان خـاك و هـم سـیـم و زر
جــــوانــــمـــــرد بـــــود و وفـــــادار بـــــود
 
ســراســر جــهــان پـــیـــش او خـــوار بـــود
چـــو در بـــاغ ســـرو ســـهـــی از چــــمــــن
 
چــنــان نــامــور گـــمـــشـــد از انـــجـــمـــن
بـــه دســـت نـــهـــنـــگـــان مـــردم كــــشــــان
 
نــه زو زنــده بــیــنـــم نـــه مـــرده نـــشـــان
دریـــغ آن كـــیـــی بـــرز و بــــالــــای شــــاه
 
دریـــغ آن كـــمـــربـــنـــد و آن گــــردگــــاه
روان لـــرز لـــرزان بــــه كــــردار بــــیــــد
 
گــــرفــــتــــار زو دل شــــده نــــاامـــــیـــــد
ز كـــــــژی روان ســــــــوی داد آوریــــــــم
 
یــــكــــی پــــنــــد آن شــــاه یـــــاد آوریـــــم
گــرت گــفــتــه آیــد بــه شــاهـــان ســـپـــار
 
مــرا گــفــت كــایــن نــامـــه ی شـــهـــریـــار
دوشنبه 25/9/1387 - 1:46

گفتار در بنیاد نهادن كتاب

ســـوی تـــخـــت شـــاه جـــهـــان كـــرد روی
 
دل روشـــن مـــن چـــو بـــرگـــشـــت از اوی
ز دفــتـــر بـــه گـــفـــتـــار خـــویـــش آورم
 
كـــه ایـــن نـــامـــه را دســـت پـــیــــش آورم
بــــتــــرســــیــــدم از گـــــردش روزگـــــار
 
بــپــرســیــدم از هــر كــســی بــیـــشـــمـــار
بــبــایـــد ســـپـــردن بـــه دیـــگـــر كـــســـی
 
مــگــر خــود درنـــگـــم نـــبـــاشـــد بـــســـی
هـمــیــن رنــج را كــس خــریــدار نــیــســت
 
و دیــگــر كــه گــنــجــم وفــادار نــیــســـت
ســـخـــن را نـــهـــفـــتـــه هـــمـــی داشـــتـــم
 
بــریــن گــونــه یــك چــنــد بــگـــذاشـــتـــم
بــجــویــنــدگــان بــر جــهــان تــنـــگ بـــود
 
ســراســر زمـــانـــه پـــر از جـــنـــگ بـــود
بـــه نـــزد ســـخـــن ســـنـــج فـــرخ مـــهـــان
 
ز نــیــكــو ســخــن بــه چــه انــدر جـــهـــان
نـــبـــی كـــی بـــدی نـــزد مـــا رهـــنـــمـــای
 
اگـــر نـــامـــدی ایـــن ســــخــــن از خــــدای
تـو گـفـتـی كـه بـا مـن بـه یـك پــوســت بــود
 
بــه شــهــرم یــكــی مــهــربــان دوســت بــود
بــه نــیـــكـــی گـــرایـــد هـــمـــی پـــای تـــو
 
مـــرا گـــفـــت خـــوب آمـــد ایــــن رای تــــو
بـــه پـــیـــش تـــو آرم مـــگـــر نـــغــــنــــوی
 
نــبــشــتــه مــن ایـــن نـــامـــه ی پـــهـــلـــوی
ســخــن گــفــتــن پــهـــلـــوانـــیـــت هـــســـت
 
گـــشـــاده زبـــان و جـــوانـــیــــت هــــســــت
بـــدیــــن جــــوی نــــزد مــــهــــان آبــــروی
 
شــو ایــن نــامــه ی خــســـروان بـــازگـــوی
دوشنبه 25/9/1387 - 1:45

داستان دقیقی شاعر

هـمـی خـوانـد خـوانــنــده بــر هــر كــســی
 
چــو از دفــتــر ایــن داســتـــان هـــا بـــســـی
هــمــان بــخــردان نــیــز و هـــم راســـتـــان
 
جـــهـــان دل نــــهــــاده بــــدیــــن داســــتــــان
ســخـــن گـــفـــتـــن خـــوب و طـــبـــع روان
 
جــــوانــــی بــــیــــامــــد گــــشــــاده زبـــــان
زو شــــادمــــان شــــد ایــــن انـــــجـــــمـــــن
 
بــه شــعــر آرام ایــن نــامــه را گــفـــت مـــن
ابــا بــد هــمــیـــشـــه بـــه پـــیـــگـــار بـــود
 
جـــوانـــیــــش را خــــوی بــــد یــــار بــــود
نـهــادش بــه ســر بــر یــكــی تــیــره تــرگ
 
بـــرو تـــاخـــتـــن كـــرد نــــاگــــاه مــــرگ
نـــبـــد از جـــوانــــیــــش یــــك روز شــــاد
 
بــدان خـــوی بـــد جـــان شـــیـــریـــن بـــداد
بــه دســت یــكــی بــنــده بــركــشــتـــه شـــد
 
یــكــایــك ازو بــخــت بـــرگـــشـــتـــه شـــد
چــنــان بــخــت بــیــدار او خــفــتــه مـــانـــد
 
بــرفــت او و ایــن نــامــه نــاگــفــتــه مــانــد
دوشنبه 25/9/1387 - 1:43

گفتار اندر فراهم آوردن كتاب

بـــر بـــاغ دانـــش هـــمــــه رفــــتــــه انــــد
 
سـخـن هـر چـه گـویـم هــمــه گــفــتــه انــد
نــیــابــم كــه از بــر شـــدن نـــیـــســـت رای
 
اگـــر بــــر درخــــت بــــرومــــنــــد جــــای
هـــمـــان ســـایـــه زو بــــاز دارد گــــزنــــد
 
كــســی كــو شــود زیـــر نـــخـــل بـــلـــنـــد
بــــر شــــاخ آن ســــرو ســــایــــه فــــكــــن
 
تـــوانـــم مـــگـــر پــــایــــه ی ســــاخــــتــــن
بــه گــیـــتـــی بـــمـــانـــم یـــكـــی یـــادگـــار
 
كـــزیـــن نـــامـــور نـــامـــه ی شـــهـــریـــار
بـــه رنـــگ فـــســـون و بـــهــــانــــه مــــدان
 
تــــو ایــــن را دروغ و فــــســــانــــه مــــدان
دگـــر بـــر ره رمــــز و مــــعــــنــــی بــــرد
 
ازو هـــر چـــه انـــدر خــــورد بــــا خــــرد
فـــــراوان بـــــدو انــــــدرون داســــــتــــــان
 
یـــكـــی نـــامـــه بـــود از گـــه بـــاســــتــــان
ازو بـــهـــره یـــی نــــزد هــــر بــــخــــردی
 
پـــراگـــنــــده در دســــت هــــر مــــوبــــدی
دلـــیـــر و بـــزرگ و خــــردمــــنــــد و راد
 
یـــكـــی پـــهـــلـــوان بـــود دهـــقــــان نــــژاد
گــذشــتــه ســخــن هــا هــمــه بــاز جــســت
 
پـــژوهــــنــــده ی روزگــــار نــــخــــســــت
بـــیـــاورد كـــایـــن نـــامـــه را بــــاد كــــرد
 
زهــر كــشـــوری مـــوبـــدی ســـالـــخـــورد
وز آن نــــــامــــــداران فــــــرخ مــــــهـــــــان
 
بـــپـــرســـیـــدشـــان از كــــیــــان جــــهــــان
كــه ایــدون بــه مــا خــوار بــگــذاشــتـــنـــد
 
كــه گــیــتــی بــه آغــاز چــون داشـــتـــنـــد
بـــر ایـــشـــان هـــمـــه روز كـــنــــد آوری
 
چـه گــونــه ســرآمــد بــه نــیــك اخــتــری
ســخــن هــای شــاهــان و گـــشـــت جـــهـــان
 
بــگــفــتــنــد پــیــشــش یـــكـــایـــك مـــهـــان
یـــكـــی نـــامـــور نـــامـــه افـــكــــنــــد بــــن
 
چـو بـشـنـیــد ازیــشــان ســپــهــبــد ســخــن
دوشنبه 25/9/1387 - 1:43

در آفرینش ماه

بــه بــد تــا تــوانــی تــو هــرگــز مـــپـــیـــچ
 
چــراغــســت مــر تــیــره شــب را بــســیـــچ
شـــود تـــیـــره گـــیـــتـــی بـــدو روشـــنــــا
 
چـــو ســـی روز گـــردش بـــپـــیـــمـــایــــدا
چـو پـشـت كــســی كــو غــم عــشــق خــورد
 
پـــدیـــد آیـــد آنــــگــــاه بــــاریــــك و زرد
هـــم انـــدر زمــــان او شــــود نــــاپــــدیــــد
 
چـــو بـــیـــنـــنـــده دیـــدارش از دور دیــــد
هـــم انـــدر زمــــان او شــــود نــــاپــــدیــــد
 
دگـــر بـــیـــنـــنـــده دیـــدارش از دور دیـــد
تـــرا روشـــنـــایـــی دهــــد بــــیــــشــــتــــر
 
دگــر شــب نــمــایــش كــنـــد بـــیـــشـــتـــر
بــدان بــازگــردد كـــه بـــود از نـــخـــســـت
 
بـــدو هـــفـــتـــه گـــردد تـــمـــام و درســـت
بــه خــورشــیــد تــابــنـــده نـــزدیـــك تـــر
 
بـــود هـــر شـــبـــانـــگـــاه بـــاریــــك تــــر
دوشنبه 25/9/1387 - 1:41
گفتار اندر آفرینش آفتاب
نـــه از آب و گــــرد و نــــه از بــــاد و دود
 
ز یــاقـــوت ســـرخـــســـت چـــرخ كـــبـــود
بـــیـــاراســـتـــه چـــون بـــه نـــوروز بــــاغ
 
بـه چـنـدیـن فـروغ و بــه چــنــدیــن چــراغ
كـــزو روشـــنـــایـــی گـــرفـــتـــســـت روز
 
روان انـــــدرو گـــــوهــــــر دلــــــفــــــروز
نـــبـــاشـــد ازیـــن یـــك روش راســـت تـــر
 
ز خــــاور بــــرآیــــد ســــوی بــــاخــــتــــر
دوشنبه 25/9/1387 - 1:40
گفتار اندر آفرینش مردم
شــد ایــن بــنــدهــا را ســراســـر كـــلـــیـــد
 
چــو زیــن بـــگـــذری مـــردم آمـــد پـــدیـــد
بــه گــفــتــار خــوب و خـــرد كـــار بـــنـــد
 
سـرش راســت بــرشــد چــو ســرو بــلــنــد
مــــــر او را دد و دام فــــــرمــــــان بـــــــرد
 
پــــذیــــرنــــده ی هــــوش و رای و خـــــرد
كــه مــردم بــه مــعــنــی چــه بــاشــد یــكـــی
 
ز راه خـــــرد بـــــنـــــگـــــری انـــــدكــــــی
جـــز ایـــن را نـــشـــانـــی نـــدانـــی هـــمـــی
 
مــگــر مــردمــی خــیــره خــواهـــی هـــمـــی
بــه چــنــدیــن مــیــانــچــی بــپــرورده انـــد
 
تــــرا از دو گــــیــــتــــی بـــــرآورده انـــــد
تــویــی خــویــشــتـــن را بـــه بـــازی مـــدار
 
نــخــســتــیــن فــطــرت پــســیـــن شـــمـــار
چــــه دانــــیــــم راز جــــهــــان آفـــــریـــــن
 
شـــنـــیـــدم ز دانـــا دگـــر گــــونــــه زیــــن
چــو كــاری بــیـــابـــی ازیـــن بـــه گـــزیـــن
 
نــگــه كــن ســرانــجــام خـــود را بـــبـــیـــن
كـه خـود رنــج بــردن بــه دانــش ســزاســت
 
بـــه رنـــج انـــدر آری تـــنـــت را رواســــت
ســــر انــــدر نــــیـــــاری بـــــه دام بـــــلـــــا
 
چــو خــواهــی كــه یــابــی زهــر بـــد رهـــا
كـــه درمـــان ازویـــســـت وزویـــســــت درد
 
نــگــه كــن بــدیــن گــنـــبـــد تـــیـــز گـــرد
نـــه آن رنـــج و تـــیـــمـــار بـــگـــزایــــدش
 
نـــه گـــشـــت زمـــانـــه بـــفــــرســــایــــدش
نــه چــون مــا تــبـــاهـــی پـــذیـــرد هـــمـــی
 
نـــه از جـــنـــبـــش آرام گـــیـــرد هــــمــــی

دوشنبه 25/9/1387 - 1:39
گفتار اندر آفرینش عالم
ســـرمـــایـــه ی گـــوهـــران از نـــخـــســـت
از آغــــاز بــــایــــد كـــــه دانـــــی درســـــت
بــــدان تــــا تـــــوانـــــایـــــی آرد پـــــدیـــــد
كــه یــزدان ز نــاچــیــز چـــیـــز آفـــریـــد
بــــرآورده بــــی رنــــج و بــــی روزگـــــار
ســـرمـــایـــه ی گـــوهـــران ایـــن چـــهــــار
مـــیـــان آب و بـــاد از بـــر تـــیـــره خـــاك
یـــكـــی آتـــشـــی بــــرشــــده تــــابــــنــــاك
ز گــرمــیــش پــس خــشــگــی آمــد پـــدیـــد
نـخـسـتـیـن كـه آتــش بــه جــنــبــش دمــیــد
ز ســـردی هــــمــــان بــــاز تــــری فــــزود
وز آن پـــــس ز آرام ســـــردی نــــــمــــــود
ز بـــهـــر ســـپـــنـــجـــی ســـرای آمـــدنــــد
چــو ایــن چــار گــوهــر بــه جــای آمــدنــد
شــگــفــتـــی نـــمـــایـــنـــده ی نـــو بـــه نـــو
پـــدیـــد آمـــد ایـــن گـــنــــبــــد تــــیــــزرو
گـــرفـــتـــنـــد هـــر یـــك ســـزاوار جـــای
ابــــر ده و دو هــــفــــت شــــد كــــدخــــدای
بــبــخــشــیــد دانــا چــنــان چــون ســـزیـــد
در بــــخــــشـــــش و دادن آمـــــد پـــــدیـــــد
بــجــنــبــیــد چــون كــار پــیــوســتــه شـــد
فــلــك هــا یــك انــدر دگــر بــســتــه شـــد
زمــیــن شـــد بـــه كـــردار روشـــن چـــراغ
چـو دریـا و چـون كـوه و چـون دشـت و راغ
ســر رســتـــنـــی ســـوی بـــالـــا كـــشـــیـــد
بـــبـــالـــیـــد كــــوه آب هــــا بــــردمــــیــــد
یــكــی مــركـــزی تـــیـــره بـــود و ســـیـــاه
زمـــیـــن را بـــلـــنـــدی نـــبـــد جـــایـــگــــاه
بــه خـــاك انـــدرون روشـــنـــایـــی فـــزود
ســتــاره بـــرو بـــر شـــگـــفـــتـــی نـــمـــود
هـــمـــی گـــشـــت گـــرد زمـــیـــن آفـــتـــاب
هـــمـــی بـــرشـــد آتـــش فـــرود آمــــد آب
بـه زیــر انــدر آمــد ســرانــشــان ز بــخــت
گــیــا رســـت بـــا چـــنـــد گـــونـــه درخـــت
نــپــویــد چــو پــویــنــدگــان هــر ســـویـــی
بـــبـــالـــد نـــدارد جـــز ایـــن نـــیـــرویــــی
هــمــه رســتــنــی زیــر خـــویـــش آوریـــد
وز آن پــس چــو جــنــبــنــده آمـــد پـــدیـــد
وز آن زنـــدگـــی كـــام جــــویــــد هــــمــــی
خـــور و خـــواب و آرام جـــویـــد هـــمــــی
ز خــــاك و ز خــــاشــــاك تــــن پـــــرورد
نـــه گـــویـــا زبـــان و نـــه جـــویـــا خــــرد
نـــخـــواهـــد ازو بـــنـــدگــــی كــــردگــــار
نـــدانـــد بـــد و نـــیـــك و فـــرجـــام كـــار
ازیـــرا نـــكـــرد ایـــچ پـــنـــهــــان هــــنــــر
چـــــو دانـــــا تـــــوانـــــا بــــــد و دادگــــــر
دوشنبه 25/9/1387 - 1:38
گفتار اندر ستایش خرد
بــدیــن جــایــگــه گـــفـــتـــن انـــدر خـــورد
 
كـــنـــون ای خـــردمــــنــــد وصــــف خــــرد
كــه گــوش نــیـــوشـــنـــده زو بـــرخـــورد
 
كـــنـــون تـــا چـــه داری بـــیـــار از خــــرد
ســـــتـــــایـــــش خـــــرد را بــــــه از راه داد
 
خــرد بـــهـــتـــر از هـــرچـــه ایـــزد بـــداد
خــرد دســت گــیـــرد بـــه هـــر دو ســـرای
 
خـــرد رهـــنـــمـــای و خـــرد دلـــگـــشـــای
وزویــت فــزونــی وزویـــت كـــمـــیـــســـت
 
ازو شـــادمـــانـــی و زویـــت غـــمـــیـــســـت
نـــبـــاشـــد هـــمـــی شـــادمـــان یـــك زمـــان
 
خــــرد تــــیـــــره و مـــــرد روشـــــن روان
كــــه دانــــا زگــــفــــتــــار او بــــرخــــورد
 
چــه گـــفـــت آن خـــردمـــنـــد مـــرد خـــرد
دلــش گــردد از كــرده ی خـــویـــش ریـــش
 
كـــســـی كـــو خـــرد را نـــدارد ز پـــیــــش
هــمـــان خـــویـــش بـــیـــگـــانـــه دانـــد ورا
 
هــــشــــیــــوار دیــــوانــــه خــــوانـــــد ورا
گــســســـتـــه خـــرد پـــای دارد بـــه بـــنـــد
 
ازویـــی بـــه هـــردو ســـرای ارجـــمـــنــــد
تــو بــی چــشــم شــادان جــهــان نــســپـــری
 
خــرد چــشــم جــان اســت چــون بــنــگــری
نــگـــهـــبـــان جـــان اســـت و آن ســـه پـــاس
 
نــخــســت آفــریــنـــش خـــرد را شـــنـــاس
كـزیـن سـه رســد نــیــك و بــد بــی گــمــان
 
سـه پـاس تـو چـشـم اســت و گــوش و زبــان
وگــر مــن ســـتـــایـــم كـــه یـــارد شـــنـــود
 
خـــرد را و جـــان را كـــه یـــارد ســــتــــود
ازیــن پــس بــگــو كــافــریــنــش چــه بـــود
 
حـكـیـمـا چـو كـس نـیـسـت گـفـتـن چـه سـود
بـــبـــیـــنـــی هـــمـــی آشـــكـــار و نــــهــــان
 
تـــویــــی كــــرده ی كــــردگــــار جــــهــــان
بـه گـیـتـی بــپــوی و بــه هــركــس بــگــوی
 
بـــه گـــفـــتـــار دانـــنــــدگــــان راه جــــوی
از آمـــوخـــتـــن یـــك زمــــان نــــغــــنــــوی
 
زهــر دانــشــی چــون ســخـــن بـــشـــنـــوی
دوشنبه 25/9/1387 - 1:34

دو تا از بهترین هاستهای رایگان دنیا

 

 


http://www.websamba.com/
http://www.250free.com/

منبع: نیازه امروز

سه شنبه 12/9/1387 - 17:9