تعداد مطالب : 2747
تعداد نظرات : 413
زمان آخرین مطلب : 2936روز قبل

رزم افراسیاب با نوذر دیگر بار  

بـــرفـــتـــنــــد روز دوم جــــنــــگ جــــوی
 
بــر آســود پــس لــشــگــر از هــر دو روی
چــنــان چــون بــود ســاز جـــنـــگ كـــیـــان
 
رده بــــركــــشــــیــــدنــــد ایــــرانـــــیـــــان
بــزد كــوس رویــیــن و صــف بــركــشــیــد
 
چـــو افـــراســـیـــاب آن ســـپـــه را بـــدیـــد
كـه خـورشــیــد گــفــتــی شــد انــدر نــهــان
 
چـــنـــان شـــد ز گـــرد ســـواران جــــهــــان
بـــیـــابـــان نـــبـــود ایـــچ پــــیــــدا ز كــــوه
 
دهـــــاده بـــــرآمـــــد ز هـــــر دو گــــــروه
چــو رود روان خــون هــمــی ریــخــتـــنـــد
 
بــر آن ســان ســپــه بــر هــم آویــخــتــنــد
فــرو ریـــخـــتـــی خـــون ز گـــرد ســـیـــاه
 
بــه هــر ســو كــه قــارن شــدی رزم خــواه
هــمــه خــون شـــدی دشـــت چـــون رود آب
 
كــجـــا خـــواســـتـــی گـــرد افـــراســـیـــاب
بـــیـــامـــد بــــه نــــزدیــــك او رزم خــــواه
 
ســـرانـــجـــام نــــوذر ز قــــلــــب ســــپــــاه
ســنــان یــك بــه دیــگــر بــرافــراخــتــنـــد
 
چــنــان نــیــزه بــر نــیـــزه انـــداخـــتـــنـــد
شــهـــان را چـــنـــیـــن كـــی بـــود كـــارزار
 
كـه بـر هـم نـپــیــچــد بــر آن گــونــه مــار
بــرو خــیــره شــد دســت پــور پـــشـــنـــگ
 
چــنــیــن تــا شــب تـــیـــره آمـــد بـــتـــنـــگ
وز آن روی پــیـــگـــار پـــیـــوســـتـــه شـــد
 
از ایــران ســپــه بــیــشــتــر خــســتــه شــد
بــه هــامــون بــر افــگــنــده بــگــذاشــتــنــد
 
بــه بــیــچــارگـــی روی بـــرگـــاشـــتـــنـــد
كــه تــاجــش ز اخــتــر پــر از گـــرد بـــود
 
دل نــــــوذر از غــــــم پــــــر از درد بــــــود
بـــفـــرمـــود تـــا پـــیـــش او رفـــت طـــوس
 
چــو از دشـــت بـــنـــشـــســـت آوای كـــوس
لـــبــــان پــــر ز بــــاد و روان پــــر ز غــــم
 
بــشــد طــوس و گــســتــهــم بــا او بــه هــم
هـمـی گـفـت چــنــدی و چــنــدی گــریــســت
 
بــگــفــت آنــك در دل مــرا درد چـــیـــســـت
پـر از خــون جــگــر لــب پــر از بــاد ســرد
 
از انـــــدرز فـــــرخ پــــــدر یــــــاد كــــــرد
ســپـــاهـــی بـــیـــایـــد بـــه ایـــران زمـــیـــن
 
كـجـا گـفـتـه بـودش كـه از تــرك و چــیــن
بـــســـی بـــر ســـپـــاه تـــو آیــــد گــــزنــــد
 
ازیــــشــــان تـــــرا دل شـــــود دردمـــــنـــــد
فــــراز آمــــد آن روز گــــردن كـــــشـــــان
 
ز گــفـــتـــار شـــاه آمـــد اكـــنـــون نـــشـــان
كـه چـنـدیـن سـپـه كـس ز تــركــان بــرانــد
 
كــس از نــامـــه ی نـــامـــداران نـــخـــوانـــد
شــــبــــســــتـــــان بـــــیـــــاوردن و آمـــــدن
 
شـــمـــا را ســـوی پــــارس بــــایــــد شــــدن
بــــر آن كــــوه الــــبــــرز بــــردن گـــــروه
 
وز آن جـــا كـــشـــیـــدن ســـوی زاوه كـــوه
وزیــن لــشــگــر خــویــش پــنــهـــان رویـــد
 
ازیـــدر كـــنـــون زی ســـپـــاهــــان رویــــد
بـریـن خـســتــگــی نــیــز خــســتــه شــونــد
 
ز كــار شـــمـــا دل شـــكـــســـتـــه شـــونـــد
بــرد جــان ازیــن بــی شـــمـــار انـــجـــمـــن
 
ز تــخــم فـــریـــدون مـــگـــر یـــك دو تـــن
یــك امــشــب بــكــوشــیــم دســت پــســـیـــن
 
نـــدانـــم كـــه دیـــدار بــــاشــــد جــــزیــــن
بـــجـــویـــیـــد هـــشـــیـــار كـــار جـــهــــان
 
شـــــب و روز داریـــــد كـــــار آگـــــهــــــان
شــود تــیـــره ایـــن فـــر شـــاهـــنـــشـــهـــی
 
ازیــن لـــشـــگـــر ار بـــد دهـــنـــد آگـــهـــی
كــه بــایــد چــنــیــن بــد ز چــرخ بـــلـــنـــد
 
شــمــا دل مـــداریـــد بـــس مـــســـتـــمـــنـــد
یـــكــــی بــــا كــــلــــاه مــــهــــی شــــادمــــان
 
یــكـــی را بـــه جـــنـــگ انـــدر آیـــد زمـــان
طـــپـــد یـــك زمـــان بـــازش آســـان شــــود
 
تــن كــشــتــه بــا مـــرده یـــكـــســـان شـــود
پـس آن دسـت شــاهــانــه بــیــرون كــشــیــد
 
بــدادش مـــران پـــنـــدهـــا چـــون ســـزیـــد
فــرو ریــخــت آب از مــژه ی شـــهـــریـــار
 
گـــرفـــت آن دو فـــرزنـــد را در كــــنــــار
دوشنبه 25/9/1387 - 2:6

رزم بارمان و قباد و كشته شدن قباد  

طــلــایــه بــه پــیــش دهــســـتـــان رســـیـــد
 
ســپــیــده چــو از كــوه ســر بــر كــشــیـــد
هـــمـــه ســـاز و آرایــــش جــــنــــگ بــــود
 
مــیــان دو لــشــگـــر دو فـــرســـنـــگ بـــود
هــمــی خــفـــتـــه را گـــفـــت بـــیـــدار مـــان
 
یــــكــــی تــــرك بــــود نــــام او بــــارمــــان
ســــراپـــــرده ی شـــــاه نـــــوذر بـــــدیـــــد
 
بــیــامــد ســـپـــه را هـــمـــی بـــنـــگـــریـــد
نـــشـــان داد از آن لـــشـــگـــر و بــــارگــــاه
 
بـــشـــد نـــزد ســــالــــار تــــوران ســــپــــاه
كــه مــا را هــنــر چــنــد بـــایـــد نـــهـــفـــت
 
وز آن پــس بــه ســـالـــار بـــیـــدار گـــفـــت
بـــجـــویــــم از آن انــــجــــمــــن كــــارزار
 
بـــه دســـتــــوری شــــاه مــــن شــــیــــروار
جــز از مــن كــســی را نــخــوانــنـــد گـــرد
 
بــبـــیـــنـــنـــد پـــیـــدا ز مـــن دســـتـــبـــرد
كــه گــر بــارمــان را رســـد ایـــن گـــزنـــد
 
چــنــیــن گــفــت اغــریــرث هــوشـــمـــنـــد
بــریــن انــجـــمـــن كـــار بـــســـتـــه شـــود
 
دل مـــرزبــــانــــان شــــكــــســــتــــه شــــود
كــه انــگــشــت از آن پــس نــبــایــد گــزیــد
 
یـــكـــی مـــرد بـــی نـــام بــــایــــد گــــزیــــد
ز گـــفـــتـــار اغـــریـــرث آمـــدش نـــنــــگ
 
پـــرآژنـــگ شـــد روی پـــور پـــشــــنــــگ
كـه جـوشــن بــپــوش و بــه زه كــن كــمــان
 
بــــه روی دژم گـــــفـــــت بـــــا بـــــارمـــــان
بــه انــگــشــت دنـــدان نـــیـــایـــد بـــه گـــاز
 
تــو بــاشــی بــر آن انــجــمـــن ســـرفـــراز
ســـــــوی قـــــــارن كـــــــاوه آواز كـــــــرد
 
بـــشـــد بـــارمـــان تـــا بـــه دشـــت نـــبــــرد
كـــه داری كـــه بـــا مـــن كـــنـــد كــــارزار
 
كــــزیــــن لــــشــــگــــر نــــوذر نــــامــــدار
از آن انــجــمــن تــا كـــه جـــویـــد نـــبـــرد
 
نـــگـــه كــــرد قــــارن بــــه مــــردان مــــرد
مـــگـــر پـــیـــر گـــشـــتـــه دلـــاور قـــبـــاد
 
كـــس از نـــامــــدارانــــش پــــاســــخ نــــداد
ز گـــفـــت بـــرادر بـــرآمــــد بــــه جــــوش
 
دژم گـــشـــت ســـالـــار بـــســـیــــار هــــوش
از آن لــشــگــر گــشــن بــد جـــای خـــشـــم
 
ز خـشـمـش سـرشـگ انـدر آمـد بــه چــشــم
یـــكـــی پـــیـــر جـــویـــد هـــمــــی رزم اوی
 
ز چــنـــدان جـــوان مـــردم جـــنـــگ جـــوی
مـــیــــان دلــــیــــران زبــــان بــــرگــــشــــاد
 
دل قـــــارن آزرده گـــــشـــــت از قـــــبــــــاد
كــه از جــنــگ دســتــت بــبــایــد كــشــیـــد
 
كــه ســال تــو اكــنــون بــه جــایــی رســیــد
جـــــوان و گـــــشــــــاده دل و شــــــادمــــــان
 
یـــكــــی مــــرد آســــوده چــــون بــــارمــــان
هــمــی بــرفــرازد بــه خـــورشـــیـــد ســـر
 
ســـــواری كـــــه دارد دل شـــــیــــــر نــــــر
هــمــی بـــر تـــو گـــردد هـــمـــه رای شـــاه
 
تـــویـــی مـــایـــه ور كـــد خـــدای ســــپــــاه
شــونــد ایــن دلـــیـــران هـــمـــه نـــاامـــیـــد
 
بـه خـون گــر شــود لــعــل مــویــی ســپــیــد
پــــر از درد گــــردد دل نـــــیـــــك خـــــواه
 
شــكــســـت انـــدر آیـــد بـــدیـــن رزمـــگـــاه
چــه گــویـــد قـــبـــاد انـــدر آن انـــجـــمـــن
 
نــــگــــه كـــــن كـــــه بـــــا قـــــارن رزم زن
كــــه ایــــن چــــرخ گـــــردان مـــــرا داد داد
 
چـــنـــیـــن داد پـــاســـخ مـــر او را قــــبــــاد
ســـــر رزم زن ســـــودن تـــــرگ راســــــت
 
بـــدان ای بـــرادر كـــه تـــن مـــرگ راســـت
از امـــــروز بـــــودم تـــــن انـــــدر گــــــداز
 
ز گــاه خــجـــســـتـــه مـــنـــوچـــهـــر بـــاز
شــكــارســت و مــرگــش هــمــی بــشــكــرد
 
كـــســـی زنـــده بـــر آســـمــــان نــــگــــذرد
بـدان گـه كــه آیــد دو لــشــگــر بــه جــوش
 
یــكــی را بــر آیــد بــه شــمــشــیــر هــوش
ســرش نــیـــزه و تـــیـــغ بـــرنـــده راســـت
 
تــنــش كــرگــس و شــیــر درنـــده راســـت
هــمـــی رفـــت بـــایـــد ز بـــن بـــی گـــمـــان
 
یــكــی را بـــه بـــســـتـــر بـــر آیـــد زمـــان
بــرادر بــه جـــایـــســـت بـــا بـــرز و شـــاخ
 
اگــــر مــــن روم زیــــن جــــهـــــان فـــــراخ
پـــس از رفـــتـــنـــم مـــهـــربـــانـــی كـــنـــد
 
یـــكـــی دخـــمـــه ی خـــســـروانـــی كـــنـــد
تـــنـــم را بـــدان جـــای جــــاویــــد خــــواب
 
ســرم را بــه كــافــور و مــشــگ و گــلـــاب
هــمــیــشــه خــرد تـــار و تـــو پـــود بـــاش
 
ســـپــــار ای بــــرادر تــــو پــــدرود بــــاش
بــه آوردگــه رفــت چـــون پـــیـــل مـــســـت
 
بـگـفـت ایــن و بــگــرفــت نــیــزه بــه دســت
كــــه آورد پــــیــــشــــم ســــرت را زمــــان
 
چـــنـــیـــن گـــفـــت بــــا رزم زن بــــارمــــان
هـــمــــی كــــرد بــــا جــــان تــــو كــــارزار
 
بــبــایــســت مــانـــدن كـــه خـــود روزگـــار
كـــه یـــكـــچـــنـــد گـــیـــتـــی مــــرا داد داد
 
چــنــیــن گــفـــت مـــر بـــارمـــان را قـــبـــاد
بــبــایـــد زمـــان یـــكـــزمـــان بـــی گـــمـــان
 
بـــه جـــایـــی تـــوان مـــرد كـــایــــد زمــــان
بــــــه داد آرمــــــیـــــــدن دل تـــــــیـــــــز را
 
بــگــفــت و بــرانــگــیــخــت شـــبـــدیـــز را
هــمــی ایــن بــر آن آن بــریـــن كـــرد زور
 
ز شــبــگــیــر تــا ســایــه گــســتــرد هـــور
بـــه مـــیـــدان جـــنـــگ انـــدر آمــــد دمــــان
 
بـــه فـــرجـــام پـــیـــروز شــــد بــــارمــــان
كـــه بـــنـــد كـــمـــرگـــاه او بـــرگــــشــــاد
 
یــكـــی خـــشـــت زد بـــر ســـریـــن قـــبـــاد
شـــد آن شـــیـــر دل پـــیـــر ســـالـــار ســـر
 
ز اســـپ انـــدر آمـــد نـــگـــونـــســـار ســـر
شــكــفـــتـــه دو رخـــســـار بـــا جـــاه و آب
 
بـــشـــد بــــارمــــان نــــزد افــــراســــیــــاب
كــس از كــهــتــران نــســتــد آن از مـــهـــان
 
یــكــی خــلـــعـــتـــش داد كـــانـــدر جـــهـــان
ســـپــــه را بــــیــــاورد و بــــنــــهــــاد روی
 
چــو او كــشـــتـــه شـــد قـــارن رزم جـــوی
تـو گـفـتـی كـه شـد جـنــب جــنــبــان زمــیــن
 
دو لــشــگـــر بـــه كـــردار دریـــای چـــیـــن
وز آن ســـوی گـــرســـیــــوز پــــیــــل تــــن
 
بــــــیــــــامـــــــد دمـــــــان قـــــــارن رزم زن
نــه خــورشــیــد پــیــدا نــه تــابـــنـــده مـــاه
 
از آواز اســـــپــــــان و گــــــرد ســــــپــــــاه
شــــده لــــعــــل و آهــــار داده بــــه خـــــون
 
درخـــشــــیــــدن تــــیــــغ الــــمــــاس گــــون
كـــه شـــنـــگـــرف بـــارد بــــرو آفــــتــــاب
 
بـــگـــرد انـــدرون هـــمـــچـــو دریــــای آب
پــر از آب شـــنـــگـــرف شـــد جـــان تـــیـــغ
 
پــر از نــالــه ی كــوس شــد مــغـــز مـــیـــغ
هــمــی تــافــت آهـــن چـــو آذرگـــشـــســـپ
 
بــه هــرســو كــه قــارن بــرافــگــنــداســـپ
چه مرجان كـه در كـیـن هـمـی جـان فـشـانـد
 
تـو گـفـتـی كــه الــمــاس مــرجــان فــشــانــد
هــمــی جــوی خـــون كـــرد دشـــت نـــبـــرد
 
بــه آورد كــشــتــن هـــمـــی كـــشـــت مـــرد
بــزد اســپ و لــشــگــر ســوی او كــشــیـــد
 
ز قـــارن چـــو افـــراســـیـــاب آن بــــدیــــد
بــكــردنــد و نــامــد دل از كـــیـــن ســـتـــوه
 
یـــكـــی رزم تـــا شــــب بــــرآمــــد ز كــــوه
بـــیـــاورد ســــوی دهــــســــتــــان ســــپــــاه
 
چــو شــب تـــیـــره شـــد قـــارن رزم خـــواه
ز خــــــون بــــــرادر شــــــده دل ز جـــــــای
 
بــــر نــــوذر آمــــد بـــــه پـــــرده ســـــرای
از آن مـــژه ی ســـیــــر نــــادیــــده خــــواب
 
ورا دیــــد نـــــوذر فـــــرو ریـــــخـــــت آب
نـــدیـــدم روان را چـــنــــیــــن ســــوگــــوار
 
چــنــیــن گــفــت كـــز مـــرگ ســـام ســـوار
تـــرا زیـــن جـــهـــان جـــاودان بـــهـــر بـــاد
 
چـــو خــــورشــــیــــد بــــادا روان قــــبــــاد
زمــی را جــز از گــور گــهــواره نــیــســـت
 
كـزیـن رزم و ز مـرگـمــان چــاره نــیــســت
تـــــن پــــــر هــــــنــــــر مــــــرگ را داده ام
 
چـــنـــیـــن گـــفـــت قـــارن كـــه تــــا زاده ام
كــه بــر كــیــن ایــرج زمــیـــن بـــســـپـــرم
 
فــریــدون نــهـــاد ایـــن كـــلـــه بـــر ســـرم
هـــمــــان تــــیــــغ پــــولــــاد نــــنــــهــــاده ام
 
هـــنـــوز آن كـــمـــربـــنـــد نـــگـــشــــاده ام
ســر انــجـــام مـــن هـــم بـــریـــن بـــگـــذرد
 
بـــرادر شـــد آن مـــرد ســــنــــگ و خــــرد
بــه تـــنـــگ انـــدر آورد پـــور پـــشـــنـــگ
 
انــوشــه بـــدی تـــو كـــه امـــروز جـــنـــگ
از آســودگــان خــواســت چـــنـــدی ســـپـــاه
 
چــو از لــشــگــرش گــشــت لــخــتــی تــبــاه
بــیــامــد بــه نــزدیــك مــن جــنـــگ جـــوی
 
مـــــرا دیـــــد بـــــا گـــــرزه ی گـــــاو روی
كـــه بـــا دیـــدگــــانــــش بــــرابــــر شــــدم
 
بــه رویـــش بـــر آن گـــونـــه انـــدر شـــدم
كـه بـا چـشـم روشــن نــمــانــد آب و رنــگ
 
یـكــی جــادوی ســاخــت بــا مــن بــه جــنــگ
مــرا بــازو از كــوفــتــن خــیـــره گـــشـــت
 
شـب آمـد جـهـان سـر بـه سـر تـیـره گــشــت
هـــوا زیـــر خـــاك انــــدر آیــــد هــــمــــی
 
تــو گــفــتـــی زمـــانـــه ســـر آیـــد هـــمـــی
منبع
دوشنبه 25/9/1387 - 2:5

آمدن افراسیاب به ایران زمین  

بـــبـــســـتـــنـــد گــــردان تــــوران مــــیــــان
 
چـو گـشـت از گــیــا دشــت چــون پــرنــیــان
هـــــم از گـــــرزداران خـــــاور زمـــــیـــــن
 
ســپــاهــی بــیـــامـــد ز تـــركـــان و چـــیـــن
هــمـــان بـــخـــت نـــوذر جـــوانـــه نـــبـــود
 
كـــه آن را مـــیــــان و كــــرانــــه نــــبــــود
خـــبـــر نـــزد پـــور فـــریـــدون رســـیــــد
 
چـو لـشـگـر بـه نـزدیـك جـیـحــون رســیــد
ز كــاخ هــمــایــون بـــه هـــامـــون شـــدنـــد
 
ســـپـــاه جـــهـــانـــدار بـــیـــرون شــــدنــــد
ســــپــــهــــدارشـــــان قـــــارن رزم جـــــوی
 
بــــه راه دهــــســــتــــان نــــهــــادنـــــد روی
جـهــانــی ســراســر پــر از گــفــت و گــوی
 
شـــهـــنـــشـــاه نــــوذر پــــس پــــشــــت اوی
تـو گـفـتــی كــه خــورشــیــد شــد نــاپــدیــد
 
چـو لـشـگـر بــه پــیــش دهــســتــان رســیــد
كــشــیــدنــد بــر دشـــت پـــیـــش حـــصـــار
 
ســـــراپـــــرده ی نـــــوذر شـــــهـــــریـــــار
بـــریـــن بـــر نـــیـــامـــد زمـــانـــی درنــــگ
 
خـود انــدر دهــســتــان نــیــاراســت جــنــگ
دو ســـالـــار كـــرد از بـــزرگـــان گـــزیـــن
 
كــه افـــراســـیـــاب انـــدر ایـــران زمـــیـــن
ز لــشــگــر ســواران بـــدیـــشـــان ســـپـــرد
 
شـــمـــاســـاس و دیـــگـــر خـــزروان گـــرد
بـــرفـــتـــنـــد شـــایـــســــتــــه ی كــــارزار
 
ز جــنــگ آوران مــرد چـــون ســـی هـــزار
ز كــیــنـــه بـــه دســـتـــان نـــهـــادنـــد روی
 
ســـوی زاولــــســــتــــان نــــهــــادنــــد روی
هـــمــــی دخــــمــــه ســــازد ورا زال گــــرد
 
خــبــر شــد كــه ســام نــریـــمـــان بـــمـــرد
بـدیــد آنــك بــخــت انــدر آمــد بــه خــواب
 
از آن ســخــت شـــادان شـــد افـــراســـیـــاب
بــرابـــر ســـراپـــرده یـــی بـــر كـــشـــیـــد
 
بــیــامــد چــو پــیــش دهــســـتـــان رســـیـــد
بـــرو چـــارســـد بـــار بـــشـــمـــر هــــزار
 
ســپـــه را كـــه دانـــســـت كـــردن شـــمـــار
بــیــابـــان ســـراســـر چـــو مـــور و مـــلـــخ
 
بــجــوشــیــد گــفــتــی هــمــه ریــگ و شــخ
هــمــانــا كـــه بـــودنـــد جـــنـــگـــی ســـوار
 
ابــــا شــــاه نــــوذر ســــد و چـــــل هـــــزار
هــیــونــی بــرافــكــنـــد هـــنـــگـــام خـــواب
 
بــه لــشــگــر نـــگـــه كـــرد افـــراســـیـــاب
كـه جـسـتــیــم نــیــكــی و آمــد بــه چــنــگ
 
یــكــی نــامــه بــنــبــشــت ســوی پــشـــنـــگ
شــكــارنــد و در زیـــر پـــی بـــســـپـــریـــم
 
هــمــه لــشــگـــر نـــوذر ار بـــشـــكـــریـــم
هـــمــــانــــا نــــیــــایــــد بــــدیــــن كــــازار
 
دگــــر ســــام رفــــت از در شــــهــــریـــــار
نـــدارد هـــمـــی جـــنــــگ را پــــای و پــــر
 
ســـــتـــــودان هـــــمـــــی ســـــازدش زال زر
چــو او شــد ز ایــران بــجــویــیـــم كـــیـــن
 
مـــرا بـــیـــم ازو بـــد بـــه ایـــران زمـــیـــن
نــشــســتــســت بــا تـــاج گـــیـــتـــی فـــروز
 
هـــمـــانـــا شـــمـــاســـاس در نـــیـــمــــروز
زدن رای بـــا مـــرد هـــشـــیـــار و دوســــت
 
بـه هـنـگـام هــر كــار جــســتــن نــكــوســت
از آن پـــس نـــیـــابـــد چــــنــــان روزگــــار
 
چــو كــاهــل شـــود مـــرد هـــنـــگـــام كـــار
دوشنبه 25/9/1387 - 2:3

آگاه شدن پشنگ از مرگ منوچهر  

بـــشـــد آگـــهـــی تـــا بـــه تـــوران ســـپــــاه
 
پــس آنــگــه ز مــرگ مـــنـــوچـــهـــر شـــاه
یــكــایــك بـــگـــفـــتـــنـــد بـــا بـــدگـــمـــان
 
ز نــــارفــــتــــن كــــار نـــــوذر هـــــمـــــان
چـنـان خـواسـت كـایـد بـه ایـران بـه جــنــگ
 
چـو بــشــنــیــد ســالــار تــركــان پــشــنــگ
هـــم از تـــور بــــرزد یــــكــــی تــــیــــز دم
 
یــــكــــی یــــاد كــــرد از نــــیـــــا زادشـــــم
ز گــــردان و ســــالــــار و از كــــشــــورش
 
ز كـــار مـــنـــوچـــهـــر و از لـــشـــگــــرش
بـــخـــوانـــد و بـــزرگـــان لـــشـــگـــرش را
 
هـــــمـــــه نـــــامـــــداران كـــــشـــــورش را
چــو گــلـــبـــاد جـــنـــگـــی هـــژبـــر دمـــان
 
چــو ارجــســپ و گــرســیــوز و بـــارمـــان
كــه ســالـــار بـــد بـــر ســـپـــاه پـــشـــنـــگ
 
سـپـهـبـدش چــون ویــســه ی تــیــز چــنــگ
بـــخـــوانـــدش درنـــگـــی و آمـــد شـــتـــاب
 
جــهــان پــهـــلـــوان پـــورش افـــراســـیـــاب
كــه كــیــن زیــر دامــن نــشــایــد نـــهـــفـــت
 
ســخــن گــفــت از تــور و از ســلــم گــفـــت
بـرو بـر چـنـیــن كــار پــوشــیــده نــیــســت
 
كـسـی را كـجـا مـغــز جــوشــیــده نــیــســت
بــدی را بــبــســـتـــنـــد یـــك یـــك مـــیـــان
 
كـــه بـــا مـــا چـــه كـــردنـــد ایـــرانـــیــــان
رخ از خــون دیـــده گـــه شـــســـتـــنـــســـت
 
كـنـون روز تـنـدی و كــیــن جــســتــنــســت
بــــر آمــــد ز آرام وز خــــورد و خـــــواب
 
ز گـــفـــت پــــدر مــــغــــز افــــراســــیــــاب
دل آگــنــده از كــیــن كـــمـــر بـــر مـــیـــان
 
بـــه پـــیـــش پـــدر شـــد گــــشــــاده زبــــان
هـــــم آورد ســـــالـــــار ایـــــران مـــــنــــــم
 
كــه شــایــســتــه ی جــنــگ شــیــران مــنــم
جــهــان را بــه گــرشــاســپ نــگـــذاشـــتـــی
 
اگــــر زادشــــم تـــــیـــــغ بـــــرداشـــــتـــــی
بـــه ایـــران نـــكـــردی مـــگــــر ســــروری
 
مــیـــان را بـــبـــســـتـــی بـــه كـــیـــن آوری
ز كــیــن جــســتــن و چــاره و كـــیـــمـــیـــا
 
كــنــون هــرچــه مــانــیـــده بـــود از نـــیـــا
گــه شــورش و رســتـــخـــیـــز مـــنـــســـت
 
گــشــادنــش بــر تـــیـــغ تـــیـــز مـــنـــســـت
چـــو دیـــد آن ســـهـــی قـــد افـــراســـیـــاب
 
بــه مــغــر پــشــنــگ انـــدر آمـــد شـــتـــاب
وزو ســایــه گــســتــرده بــر چــنــد مــیـــل
 
بــرو بـــازوی شـــیـــر و هـــم زور پـــیـــل
چــو دریــا دل و كــف چــو بــارنـــده مـــیـــغ
 
زبـــانـــش بـــه كـــردار بــــرنــــده تــــیــــغ
بـــه ایـــران شـــود بـــا ســـپـــاه پـــشـــنـــگ
 
بــفــرمــود تــا بــركــشـــد تـــیـــغ جـــنـــگ
ســزد گــر بــرآرد بــه خــورشـــیـــد ســـر
 
سـپـهــبــد چــو شــایــســتــه بــیــنــد پــســر
ازیــــرا پــــســــر نــــام زد رهــــنـــــمـــــای
 
پــس از مــرگ بــاشـــد ســـر او بـــه جـــای
بـــه كـــاخ آمـــد اغـــریـــرث رهـــنـــمــــای
 
چــو شــد ســاخــتــه كــار جــنـــگ آزمـــای
كــه انــدیــشـــه دارد هـــمـــی پـــیـــشـــه دل
 
بــه پــیــش پـــدر شـــد پـــر انـــدیـــشـــه دل
ز تـــركـــان بـــه مـــردی بــــرآورده ســــر
 
چــنــیـــن گـــفـــت كـــای كـــار دیـــده پـــدر
ســپــهــدار چـــون ســـام نـــیـــرم شـــدســـت
 
مــنــوچــهــر از ایــران اگــر كــم شــدســـت
جــــز ایــــن نــــامــــداران آن انــــجــــمـــــن
 
چــو گــرشــاســـپ و چـــون قـــارن رزم زن
چــه آمـــد از آن تـــیـــغ زن پـــیـــر گـــرگ
 
تــو دانــی كــه بــا ســلــم و تــور ســتـــرگ
كـه تـرگـش هـمــی ســود بــر چــرخ و مــاه
 
نــــیــــا زادشــــم شــــاه تــــوران ســـــپـــــاه
بــه آرام بــر نــامــه ی كـــیـــن نـــخـــوانـــد
 
ازیــن در ســخــن هــیــچ گـــونـــه نـــرانـــد
كــزیــن جــنــبــش آشـــوب كـــشـــور بـــود
 
اگـــر مـــا نـــشـــوریــــم بــــهــــتــــر بــــود
كـــه افـــراســـیـــاب آن دلـــاور نـــهـــنــــگ
 
پــســر را چــنــیــن داد پــاســـخ پـــشـــنـــگ
یـــكـــی پـــیـــل جـــنـــگــــی گــــه كــــارزار
 
یـــكـــی نـــره شـــیـــرســـت روز شــــكــــار
بـــه هـــر بـــیـــش و كــــم رای فــــرخ زدن
 
تــــرا نــــیــــز بــــا او بــــبــــایـــــد شـــــدن
ســـزد گـــر نـــخـــوانـــی نـــژادش درســـت
 
نــبــیــره كــه كــیـــن نـــیـــا را نـــجـــســـت
بـــیـــابــــان ز بــــاران پــــر از نــــم شــــود
 
چـــو از دامـــن ابـــر چــــیــــن كــــم شــــود
گـــیـــاهـــا ز یـــال یـــلـــان بـــر گــــذشــــت
 
چـــراگـــاه اســـپـــان شـــود كـــوه و دشــــت
بــه هــامــون ســراپــرده بــایـــد كـــشـــیـــد
 
جـهـان سـر بـه سـر سـبـز گــردد ز خــویــد
دلـــی شـــاد بـــر ســـبـــزه و گـــل بـــرانـــد
 
ســـپـــه را هـــمـــه ســـوی آمـــل بــــرانــــد
بــكــوبــیــد و ز خــون كــنــیـــد آب لـــعـــل
 
دهــســتــان و گــرگــان هــمــه زیــر نــعـــل
بــه كــیــنـــه ســـوی تـــور بـــنـــهـــاد روی
 
مـنــوچــهــر از آن جــایــگــه جــنــگــجــوی
بـــدو بـــایـــد آراســـت مـــهــــر و كــــلــــاه
 
ســپــه را جــز او نــیــســت ز ایــران پــنــاه
دگــر گــرد گــرشــاســـپ ز آن انـــجـــمـــن
 
بـــــكـــــوشـــــیــــــد بــــــا قــــــارن رزم زن
بـــریـــن دو ســـرافـــراز ایـــران زمــــیــــن
 
مـــگـــر دســـت یـــابـــد بـــر دشـــت كـــیـــن
دل بـــدســـگـــالـــان پـــرآتــــش كــــنــــیــــد
 
روان نـــیـــاگـــان مــــا خــــوش كــــنــــیــــد
دوشنبه 25/9/1387 - 2:1

پادشاهی نوذر هفت سال بود

 

ز كــیــوان كـــلـــاه كـــیـــی بـــر فـــراشـــت
 
چـــو ســـوگ پـــدر شـــاه نـــوذر بـــداشـــت
بـــخـــوانـــد انـــجـــمـــن را و دیـــنــــار داد
 
بـــه تـــخـــت مـــنـــوچـــهـــر بـــر بــــار داد
كــه بـــیـــدادگـــر شـــد ســـر شـــهـــریـــار
 
بــریـــن بـــر نـــیـــامـــد بـــســـی روزگـــار
جــهــان را كــهـــن شـــد ســـر از شـــاه نـــو
 
ز گــیــتــی بــرآمـــد بـــه هـــر جـــای غـــو
ابـــا مــــوبــــدان و ردان تــــیــــز گــــشــــت
 
چـــو او رســـم هـــای پـــدر در نـــبـــشــــت
دلـــش بـــرده ی گـــنــــج و دیــــنــــار شــــد
 
هـــمـــی مـــردمــــی نــــزد او خــــوار شــــد
دلــــیــــران ســــزاوار شــــاهــــی شــــدنــــد
 
كــدیــور یـــكـــایـــك ســـپـــاهـــی شـــدنـــد
جــهــانــی ســراســر بـــرآمـــد بـــه جـــوش
 
چــو از روی كــشـــور بـــرآمـــد خـــروش
فــــرســــتــــاد كــــس نــــزد ســــام ســــوار
 
بـــتـــرســـیـــد بـــیـــدادگـــر شـــهـــریــــار
فــــرســــتـــــاد نـــــوذر بـــــر او پـــــیـــــام
 
بـــه ســـگـــســـار مـــازنـــدران بــــود ســــام
نـــبـــشـــتـــنـــد از شـــهـــریـــار بـــلــــنــــد
 
یـــكـــی نـــامـــه بـــا لــــابــــه و دردمــــنــــد
نــخــســت از جــهـــان آفـــریـــن بـــرد نـــام
 
نــبـــشـــت و فـــرســـتـــاد نـــزدیـــك ســـام
كــه هــســت آفــریــنــنــده ی پــیــل و مــور
 
خـــداونـــد كـــیـــوان و بـــهــــرام و هــــور
نــــه آســــانــــی از انــــدك انــــدر بـــــوش
 
نــه دشــواری از چـــیـــز بـــرتـــر مـــنـــش
اگـر هـسـت بــســیــار و گــر انــدكــیــســت
 
هـــمـــه بـــا تـــوانـــایـــی او یـــكـــیــــســــت
ثــــنــــا بــــر روان مــــنــــوچــــهــــر شــــاه
 
كــنــون از خــداونــد خـــورشـــیـــد و مـــاه
كـــه آیـــد هـــمـــی ز ابـــر بـــاران فــــرود
 
ابــــر ســــام یـــــل بـــــاد چـــــنـــــدان درود
ســــرافــــراز گــــرد پــــســــنــــدیـــــده را
 
مــــر آن پــــهــــلــــوان جــــهــــان دیـــــده را
روانـــــــــش ز هــــــــــر درد آزاد بــــــــــاد
 
هـــمـــیـــشـــه دل و هـــوشـــش آبــــاد بــــاد
ســـخـــن هـــا هـــم از آشـــكـــار و نـــهــــان
 
شـــنـــاســـد مـــگـــر پـــهـــلــــوان جــــهــــان
ز ســـام نـــریـــمـــان بــــســــی كــــرد یــــاد
 
كــه تــا شــاه مــژگـــان بـــهـــم بـــر نـــهـــاد
كـه هـم پــهــلــوانــســت و هــم شــاه دوســت
 
هــمــیــدون مــرا پــشــت گــرمــی بــدوســت
ازویـــســـت رخـــشـــنــــده فــــرخ كــــلــــاه
 
نــگــهــبــان كــشـــور بـــه هـــنـــگـــام شـــاه
ســـخـــن هـــا از انـــدازه انـــدر گــــذشــــت
 
كــنــون پــادشــاهــی پـــر آشـــوب گـــشـــت
ازیــن تــخــت پــردخــتـــه مـــانـــد زمـــیـــن
 
اگــر بــر نــگــیـــرد وی آن گـــرز كـــیـــن
یــكــی بــاد ســرد از جــگــر بــركـــشـــیـــد
 
چـــو نـــامـــه بـــر ســـام نـــیـــرم رســـیــــد
بـــرآمـــد خـــروشـــیـــدن بـــوق و كــــوس
 
بــه شــبــگــیــر هــنــگــام بــانــگ خـــروس
كــه دریــای ســبــز انــدرو گــشــت خـــوار
 
یــكــی لــشـــگـــری رانـــد از كـــرگـــســـار
پـــذیـــره شـــدنـــدش بــــزرگــــان بــــه راه
 
چــو نــزدیــك ایــران رســـیـــد آن ســـپـــاه
بــرفــتــنــد و گــفــتــنــد هــرگــونــه دیــر
 
پـــیـــاده هـــمــــه پــــیــــش ســــام دلــــیــــر
كـــه بـــر خـــیـــره گــــم كــــرد راه پــــدر
 
ز بــــــــی دادی نـــــــــوذر تـــــــــاجـــــــــور
غـــنـــوده شـــد آن بـــخــــت بــــیــــدار اوی
 
جـــهـــان گـــشـــت ویــــران ز كــــردار اوی
ازو دور شـــــــــد فـــــــــره ی ایــــــــــزدی
 
بـــــگـــــردد هـــــمـــــی از ره بـــــخـــــردی
نــشــیــنــد بـــریـــن تـــخـــت روشـــن روان
 
چـــه بـــاشـــد اگـــر ســـام یـــل پـــهـــلـــوان
بــــرویــــســــت ایــــران و بـــــنـــــیـــــاد او
 
جــــــهــــــان گــــــردد آبـــــــاد بـــــــا داد او
روان هــا بــه مــهــرش گــروگــان كــنــیـــم
 
كـه مـا بــنــده بــاشــیــم و فــرمــان كــنــیــم
كــه ایــن كــی پــســنــدد ز مـــن كـــردگـــار
 
بــدیــشــان چــنـــیـــن گـــفـــت ســـام ســـوار
بــه تــخــت كــیــی بــر كــمــر بــر مـــیـــان
 
كــــه چــــون نــــوذری از نــــژاد كــــیـــــان
مــحــالــســت و ایــن كــس نــیــارد شـــنـــود
 
بـــه شـــاهـــی مـــرا تـــاج بـــایـــد بـــســــود
چــنــیــن زهـــره دارد كـــس انـــدر نـــهـــان
 
خـود ایــن گــفــت یــارد كــس انــدر جــهــان
بــر آن تـــخـــت زریـــن شـــدی بـــا كـــلـــاه
 
اگـــر دخـــتـــری از مـــنـــوچـــهــــر شــــاه
بـــدو شـــاد بـــودی جـــهـــانـــبــــیــــن مــــن
 
نـــبـــودی جـــز از خـــاك بـــالــــیــــن مــــن
بـــریـــن بــــر نــــیــــامــــد زمــــانــــی دراز
 
دلــــش گــــر ز راه پــــدر گــــشــــت بـــــاز
كــه رخــشــنــده دشـــوار شـــایـــدش كـــرد
 
هــنــوز آهــنــی نــیــســت زنــگـــار خـــورد
جـــهـــان را بـــه مــــهــــرش نــــیــــاز آورم
 
مـــــــن آن ایـــــــزدی فـــــــره بـــــــاز آورم
بــه نــوی ز ســر بــاز پـــیـــمـــان شـــویـــد
 
شــمــا بــر گــذشــتــه پــشــیــمــان شــویـــد
نـــیــــابــــیــــد و از نــــوذر شــــاه مــــهــــر
 
گــــر آمــــرزش كــــردگــــار ســــپــــهــــر
بــه بــر گــشــتــن آتـــش بـــود جـــایـــگـــاه
 
بــدیــن گــیــتــی انــدر بـــود خـــشـــم شـــاه
یــكــایــك ز ســر بــاز پـــیـــمـــان شـــدنـــد
 
بــزرگــان ز كــرده پــشـــیـــمـــان شـــدنـــد
پــــذیــــره شــــدش نــــوذر شــــهــــریـــــار
 
چــــو آمــــد بـــــه درگـــــاه ســـــام ســـــوار
جـهـان ســر بــه ســر شــد بــه نــوی جــوان
 
بــــه فــــرخ پــــی نــــامــــور پــــهــــلـــــوان
بــه جــان و بــه دل ویــژه كــهــتــر شــدنــد
 
بــه پــوزش مــهــان پــیــش نـــوذر شـــدنـــد
نــــشــــســــت انــــدر آرام بـــــا فـــــرهـــــی
 
بـــرافـــروخـــت نـــوذر ز تـــخـــت مـــهــــی
پــرســتــنــده او بـــود و هـــم رهـــنـــمـــای
 
جــهــان پــهــلــوان پــیــش نـــوذر بـــه پـــای
ســخــن هــای نــیــكـــو بـــســـی كـــرد یـــاد
 
بــــه نــــوذر در پــــنــــدهــــا را گــــشـــــاد
هـــمـــان از مـــنـــوچـــهـــر زیـــبـــای گــــاه
 
ز گـــرد فـــریـــدون و هـــوشـــنـــگ شــــاه
بــه بــیــداد بــر چــشــم نــگــمـــاشـــتـــنـــد
 
كــه گــیــتــی بــه داد و دهـــش داشـــتـــنـــد
چـــنـــان كــــرد نــــوذر كــــه او رای دیــــد
 
دل او ز كـــــــــژی بـــــــــه داد آوریــــــــــد
هــــمـــــه داد و بـــــنـــــیـــــاد آزرم كـــــرد
 
دل مــــهــــتـــــران را بـــــدو نـــــرم كـــــرد
بـــه گـــردنـــكـــشـــان و بــــه شــــاه رمــــه
 
چـو گــفــتــه شــد از گــفــتــنــی هــا هــمــه
چـه تـخـت و چـه تـاج و چــه انــگــشــتــری
 
بــــرون رفــــت بــــا خــــلــــعــــت نــــوذری
پـــر از گـــوهـــر ســـرخ زریــــن دو جــــام
 
غـــلـــامــــان و اســــپــــان زریــــن ســــتــــام

www.p30n.ir

 

دوشنبه 25/9/1387 - 1:55

تباه شدن روزگار جمشید

پـدیـد آمـد از هــر ســوی جــنــگ و جــوش
 
از آن پـــس بـــرآمــــد ز ایــــران خــــروش
گــســســتــنــد پــیـــونـــد از جـــمـــشـــیـــد
 
ســیــه گــشــت رخــشــنــده روز ســـپـــیـــد
بـــه كـــژی گـــرایـــیـــد و نـــابــــخــــردی
 
بــــرو تــــیــــره شـــــد فـــــره ی ایـــــزدی
یـــكـــی نـــامـــجـــویـــی ز هـــر پـــهـــلـــوی
 
پـــدیـــد آمـــد از هـــر ســـوی خـــســــروی
دل از مـــهـــر جـــمـــشـــیـــد پـــرداخـــتــــه
 
ســـپـــه كـــرده و جـــنـــگ را ســـاخـــتــــه
ســـوی تـــازیـــان بـــرگــــرفــــتــــنــــد راه
 
یـــكـــایـــك ز ایــــران بــــرآمــــد ســــپــــاه
پــر از هـــول شـــاه اژدهـــا پـــیـــكـــرســـت
 
شــنــودنــد كــان جــا یــكــی مــهـــتـــرســـت
نــهــادنــد یـــك ســـر بـــه ضـــحـــاك روی
 
ســــواران ایــــران هــــمــــه شـــــاه جـــــوی
ورا شـــاه ایـــران زمـــیــــن خــــوانــــدنــــد
 
بــه شــاهــی بـــرو آفـــریـــن خـــوانـــدنـــد
بــه ایــران زمــیــن تـــاج بـــر ســـر نـــهـــاد
 
كـــی اژدهـــافــــش بــــیــــامــــد چــــو بــــاد
گــزیــن كــرد گــرد از هــمـــه كـــشـــوری
 
از ایــــران و از تــــازیــــان لــــشـــــگـــــری
چــو انــگــشــتــری مــرد گــیــتــی بــه روی
 
ســوی تــخــت جــمــشــیـــد بـــنـــهـــاد روی
بــه تـــنـــگ انـــدر آمـــد جـــهـــانـــدار نـــو
 
چــو جــمــشــیــد را بــخــت شــد كــنـــدرو
بــزرگــی و دیــهــیـــم و گـــنـــج و ســـپـــاه
 
بـــرفـــت و بــــدو داد تــــخــــت و كــــلــــاه
بــــرو نــــام شــــاهــــی و او نــــاپـــــدیـــــد
 
چـو سـد سـالـش انــدر جــهــان كــس نــدیــد
پــــدیــــد آمــــد آن شــــاه نــــاپــــاك دیـــــن
 
ســـدم ســـال روزی بــــه دریــــای چــــیــــن
نـــیـــامـــد بــــه بــــرجــــام هــــم زو رهــــا
 
نـــهـــان گـــشــــتــــه بــــود از بــــد اژدهــــا
یــــكــــایــــك نــــدادش زمــــانــــی درنـــــگ
 
چــو ضــحــاكــش آورد نــاگــه بــه چــنــگ
جـــهـــان را ازو پـــاك بـــی بــــیــــم كــــرد
 
بـــه ارش ســـراســـر بـــدو نــــیــــم كــــرد
زمـــانـــه ربـــودش چـــو بـــی جــــاده كــــاه
 
شــد آن تــخــت شـــاهـــی و آن دســـتـــگـــاه
بـــر آن رنـــج بـــردن چـــه آمــــدش ســــود
 
ازو بــیــش بــر تــخــت شــاهـــی كـــه بـــود
پـــدیـــد آوریـــده هـــمـــه نــــیــــك و بــــد
 
گــذشــتــه بـــرو ســـالـــیـــان هـــفـــتـــســـد
چــو گــیــتــی نــخــواهــد گـــشـــادنـــت راز
 
چـــه بـــایـــد هـــمــــه زنــــدگــــانــــی دراز
جــز آواز نـــرمـــت نـــیـــایـــد بـــه گـــوش
 
هــمــی پـــرورانـــدت بـــا شـــهـــد و نـــوش
نــخــواهــد نــمــودن بــه بــد نــیــز چــهـــر
 
یـكـایـك چـو گـویــی كــه گــســتــرد مــهــر
هـــمــــان راز دلــــرا گــــشــــایــــی بــــدوی
 
بــــدو شــــاد بــــاشــــی و نـــــازی بـــــدوی
بــــه دلـــــت انـــــدرون درد و خـــــون آورد
 
یــــكـــــی نـــــغـــــز بـــــازی بـــــرون آورد

admin@p30n.ir

p30n.ir

 

دوشنبه 25/9/1387 - 1:53

خوالیگری كردن ابلیس

یـــكـــی بـــنـــد بـــد را نـــو افـــگـــنـــد بـــن
 
چـو ابــلــیــس پــیــوســتــه دیــد آن ســخــن
ز گـــیـــتـــی هـــمـــه كــــام دل یــــافــــتــــی
 
بـــدو گـــفـــت گـــر ســـوی مـــن تـــافـــتـــی
نــپــیــچــی ز گــفــتــار و فــرمـــان كـــنـــی
 
اگــر هــمــچــنــیــن نــیــز پــیــمــان كــنـــی
دد و مـــردم و مـــرغ و مـــاهـــی تـــراســـت
 
جـهـان ســر بــه ســر پــادشــاهــی تــراســت
یـكــی چــاره كــرد از شــگــفــتــی شــگــفــت
 
چـو ایـن كــرده شــد ســاز دیــگــر گــرفــت
ســـخـــن گــــوی و بــــیــــنــــادل و رای زن
 
جـــوانـــی بـــرآراســـت از خـــویـــشــــتــــن
نـبــودش بــه جــز آفــریــن گــفــت و گــوی
 
هــمــیــدون بــه ضــحـــاك بـــنـــهـــاد روی
یـــكـــی نـــامـــور پـــاك خــــوالــــیــــگــــرم
 
بـــدو گــــفــــت اگــــر شــــاه را در خــــورم
ز بــهــر خــورش جـــایـــگـــه ســـاخـــتـــش
 
چــو بــشــنــیــد ضــحــاك بـــنـــواخـــتـــش
بـــــدو داد دســـــتـــــور فـــــرمـــــانــــــروا
 
كـــلـــیـــد خــــورش خــــانــــه ی پــــادشــــا
كـه كـمـتــر بــد از خــوردنــی هــا خــورش
 
فــــراوان نــــبـــــود آن زمـــــان پـــــرورش
خـورش گــر بــیــاورد یــك یــك بــه جــای
 
ز هــر گــوشـــت از مـــرغ و از چـــارپـــای
بـــدان تــــا كــــنــــد پــــادشــــا را دلــــیــــر
 
بــه خــونــش بــپــرورد بــر ســـان شـــیـــر
بـــه فـــرمـــان او دل گــــروگــــان كــــنــــد
 
سـخــن هــر چــه گــویــدش فــرمــان كــنــد
بــدان داشــتـــش یـــك زمـــان تـــنـــدرســـت
 
خــورش زرده ی خــایـــه دادش نـــخـــســـت
مــزه یــافــت خــوانــدش ورا نــیــك بــخــت
 
بــخــورد و بــرو آفــریــن كـــرد ســـخـــت
كـــه شـــادان زی ای شــــاه گــــردن فــــراز
 
چــنــیــن گــفــت ابــلــیــس نــیــرنــگ ســـاز
كــزو بــاشـــدت ســـر بـــه ســـر پـــرورش
 
كــه فــردات از آن گــونــه ســازم خـــورش
كـه فــردا ز خــوردن چــه ســازد شــگــفــت
 
بــرفــت هــمــه شــب ســگـــالـــش گـــرفـــت
بــــســــازیــــد و آمــــد دلــــی پــــرامــــیــــد
 
خــورش هــا ز كــبــك و تــذرو ســـپـــیـــد
ســـر كـــم خـــرد مـــهــــر او را ســــپــــرد
 
شــه تــازیــان چــون بـــه نـــان دســـت بـــرد
بــیــاراســتــش گـــونـــه گـــون یـــكـــســـره
 
ســـیـــم روز خـــوان را بـــه مـــرغ و بـــره
خــورش ســاخـــت از پـــشـــت گـــاو جـــوان
 
بــه روز چـــهـــارم چـــو بـــنـــهـــاد خـــوان
هــان ســـال خـــورده مـــی و مـــشـــگ نـــاب
 
بــــدو انــــدرون زعــــفــــران و گـــــلـــــاب
شــگــفــت آمـــدش ز آن هـــشـــیـــوار مـــرد
 
چــو ضــحــاك دســت انــدر آورد و خــورد
چـه خـواهـی بـگـو بــا مــن ای نــیــك خــوی
 
بــدو گــفــت كــه بــنـــگـــر كـــه از آرزوی
هــمــیـــشـــه بـــزی شـــاد و فـــرمـــانـــروا
 
خــورش گــر بــدو گـــفـــت كـــای پـــادشـــا
هــمــه تــوشــه ی جــانــم از چــهــر تــســت
 
مــرا دل ســراســر پـــر از مـــهـــر تـــســـت
و گــرچــه مــرا نــیــســـت ایـــن پـــایـــگـــاه
 
یــكــی حــاجــتــســتــم بــه نـــزدیـــك شـــاه
بــبــوســم بــدو بــرنــهـــم چـــشـــم و روی
 
كــه فــرمـــان دهـــد تـــا ســـر كـــتـــف اوی
نــــهــــانـــــی نـــــدانـــــســـــت بـــــازار اوی
 
چــو ضــحــاك بــشــنــیـــد گـــفـــتـــار اوی
بـــلـــنـــدی بــــگــــیــــرد ازیــــن نــــام تــــو
 
بـــدو گــــفــــت دارم مــــن ایــــن كــــام تــــو
هـــمـــی بــــوســــه داد از بــــر كــــفــــت او
 
بـــفـــرمـــود تـــا دیــــو چــــون جــــفــــت او
كــس انــدرجــهــان ایــن شــگــفــتــی نــدیـــد
 
بــبــوســیــد و شــد بــر زمــیــن نــاپـــدیـــد
غـمـی گـشـت و از هـر سـوی چـاره جــســت
 
دو مــار ســیــه از دو كـــتـــفـــش بـــرســـت
ســزد گــر بــمــانــی بــدیــن در شـــگـــفـــت
 
ســرانــجــام بــبـــریـــد هـــر دو ز كـــفـــت
بـــرآمـــد دگــــر بــــاره از كــــتــــف شــــاه
 
چـــو شـــاخ درخــــت آن دو مــــار ســــیــــاه
هــمــه یــك بــه یــك داســتـــان هـــا زدنـــد
 
پـــزشـــگـــان فـــرزانـــه گــــرد آمــــدنــــد
مـــر آن درد را چـــاره نـــشـــنـــاخـــتـــنـــد
 
ز هــر گــونــه نــیــرنــگ هــا ســاخــتــنـــد
بــه فـــرزانـــگـــی نـــزد ضـــحـــاك رفـــت
 
بــه ســان پــزشــگــی پــس ابــلــیــس تــفـــت
بـــمـــان تـــا چـــه گـــردد نـــبــــایــــد درود
 
بــدو گــفـــت كـــایـــن بـــودنـــی كـــار بـــود
نــبــایــد جــز ایــن چـــاره ی نـــیـــز كـــرد
 
خــورش ســاز و آرامــشــان ده بـــه خـــورد
مــگــر خــود بــمــیــرنـــد ازیـــن پـــرورش
 
بــه جــز مــغــز مــردم مــده شـــان خـــورش
چه كرد و چه خواست اندرین جست و جوی
 
نـگـر تـا كـه ابـلـیــس ازیــن گــفــت و گــوی

 

منبع.www.p30n.ir

 

دوشنبه 25/9/1387 - 1:52

داستان ضحاك با پدرش

ز دشـــــت ســــــواران نــــــیــــــزه گــــــذار
 
یـــكــــی مــــرد بــــود انــــدر آن روزگــــار
ز تــــرس جــــهــــانــــدار بــــا بــــاد ســــرد
 
گـرانــمــایــه هــم شــاه و هــم نــیــك مــرد
بــه داد و دهــش بـــرتـــریـــن پـــایـــه بـــود
 
كـــه مـــرداس نـــام گـــرانـــمــــایــــه بــــود
ز هــر یـــك هـــزار آمـــدنـــدی بـــه جـــای
 
مــــر او را ز دوشــــیــــدنــــی چــــارپـــــای
هـــمـــان تــــازی اســــپ گــــزیــــده مــــری
 
هــمــان گـــاو دوشـــا بـــه فـــرمـــانـــبـــری
بـــدوشـــیــــزگــــان داده بــــد پــــاك دیــــن
 
بــز و مــیــش بــد شــیــرور هــمــچــنــیــن
بـــدان خـــواســـتـــه دســـت بـــردی فــــراز
 
بـه شــیــر آن كــســی را كــه بــودی نــیــاز
كــش از مــهـــر بـــهـــره نـــبـــود انـــدكـــی
 
پــســـر بـــد مـــر ایـــن پـــاك دل را یـــكـــی
دلــیــر و ســـبـــكـــســـار و نـــاپـــاك بـــود
 
جـــهـــان جـــوی را نـــام ضــــحــــاك بــــود
چـــنـــیـــن نـــام بـــر پـــهـــلـــوی رانـــدنـــد
 
كــجــا بــیــور اســپــش هــمــی خــوانــدنــد
بـــــــود بـــــــر زبـــــــان دری ده هــــــــزار
 
كــجــا بـــیـــور از پـــهـــلـــوانـــی شـــمـــار
ورا بــــود بــــیــــور كــــه بــــردنــــد نــــام
 
ز اســـپــــان تــــازی بــــه زریــــن ســــتــــام
ز روی بــــزرگــــی نــــه از روی كــــیـــــن
 
شــب و روز بـــودی دو بـــهـــره بـــه زیـــن
بــیــامــد بـــه ســـان یـــكـــی نـــیـــك خـــواه
 
چــنــان بــد كـــه ابـــلـــیـــس روزی پـــگـــاه
جـــوان گـــوش گـــفـــتـــار او را ســــپــــرد
 
دل مـــهـــتــــر از راه نــــیــــكــــی بــــبــــرد
پــس آنــگــه ســخــن بــرگــشــایــم درســـت
 
بـدو گـفــت پــیــمــانــت خــواهــم نــخــســت
چـنــان چــون بــفــرمــود ســوگــنــد خــورد
 
جــوان نــیــك دل گــشــت فــرمــانــش كــرد
ز تــو بــشــنــوم هــر چــه گــویــی ســخـــن
 
كـــه راز تـــو بـــا كـــس نـــگـــویـــم ز بـــن
چــه بــایــد هــمـــی بـــا تـــو انـــدر ســـرای
 
بــدو گــفــت جــز تــو كـــســـی كـــدخـــدای
یــكــی پـــنـــدت از مـــن بـــبـــایـــد شـــنـــود
 
چــه بــایــد پــدركــش پـــســـر چـــون بـــود
هـــمـــی دیـــر مـــانـــد تــــو انــــدر نــــورد
 
زمــانــه بــریــن خــواجــه ی ســـالـــخـــورد
تــــرا زیــــبــــد انــــدر جــــهــــان گـــــاه او
 
بـــگـــیـــر ایـــن ســـرمــــایــــه و رجــــاه او
جـــهـــانـــدار بــــاشــــی یــــكــــی پــــادشــــا
 
بــریـــن گـــفـــتـــه ی مـــن چـــو داری وفـــا
ز خــــون پــــدر شــــد دلـــــش پـــــر ز درد
 
چــو ضــحــاك بــشــنــیــد انــدیــشــه كــرد
دگــر گــویــی كــایــن از در كــار نــیــســـت
 
بـه ابـلــیــس گــفــت ایــن ســزاوار نــیــســت
بــتـــابـــی ز ســـوگـــنـــد و پـــیـــمـــان مـــن
 
بــدو گــفــت گــر بــگــذری زیـــن ســـخـــن
شــوی خــوار مــانــدت پــدرت ارجـــمـــنـــد
 
بــمــانــد بــه گــردنــت ســوگــنـــد وبـــنـــد
چــنــان شــد كــه فــرمـــان او بـــرگـــزیـــد
 
ســـــر مـــــرد تـــــازی بــــــه دام آوریــــــد
نـــتـــابــــم ز رای تــــو مــــن هــــیــــچ روی
 
بــپــرســیــد كــایــن چــاره بــا مــن بــگــوی
بـــه خـــورشـــیـــد ســـر بـــرفـــرازم تـــرا
 
بـــدو گــــفــــت مــــن چــــاره ســــازم تــــرا
یــكــی بــوســتـــان بـــود بـــس دلـــگـــشـــای
 
مــــر آن پــــادشـــــا را در انـــــدر ســـــرای
ز بـــهـــر پـــرســـتــــش بــــیــــاراســــتــــی
 
گــرانــمــایــه شــبــگــیـــر بـــرخـــاســـتـــی
پـــرســـتـــنـــده بـــا او بــــبــــردی چــــراغ
 
ســر و تــن بــشــســتــی نــهــفــتــه بــه بــاغ
یـــكـــی ژرف چـــاهـــی بـــره بـــربـــكـــنـــد
 
بـــیــــاورد واژونــــه ابــــلــــیــــس بــــنــــد
بــه خــاشــاك پــوشــیــد و بـــســـتـــرد راه
 
پـــس ابـــلـــیــــس واژونــــه آن ژرف چــــاه
شـــب آمـــد ســـوی بــــاغ بــــنــــهــــاد روی
 
ســـر تـــازیـــان مـــهــــتــــر نــــامــــجــــوی
شــد آن نــیـــك دل مـــرد یـــزدان پـــرســـت
 
بـه چـاه انـدر افــتــاد و بــشــكــســت پــســت
بـــه فــــرزنــــد بــــر نــــازده بــــاد ســــرد
 
بـــه هـــر نـــیـــك و بـــد شـــاه آزاد مــــرد
بــــدو بــــود شـــــاد و بـــــدو داد گـــــنـــــج
 
هــمــی پــروریــدش بـــه نـــاز و بـــه رنـــج
بــــگــــشـــــت از ره داد و پـــــیـــــونـــــد او
 
چـــنـــان بـــدگـــهـــر شـــوخ فــــرزنــــد او
ز دانـــا شـــنـــیــــدم مــــن ایــــن داســــتــــان
 
بـــه خـــون پـــدر گـــشـــت هـــم داســـتــــان
بـــه خـــون پـــدر هـــم نـــبـــاشـــد دلـــیــــر
 
كــه فــرزنــد بــد گــر شــود نــره شـــیـــر
پــــژوهــــنـــــده را راز بـــــا مـــــادرســـــت
 
مــگــر در نــهــانــش ســخــن دیـــگـــرســـت
بـــدیـــن چـــاره بـــگـــرفــــت جــــای پــــدر
 
فــــرومــــایــــه ضــــحــــاك بــــی دادگـــــر
دوشنبه 25/9/1387 - 1:49

پادشاهی جمشید هفتسد سال بود

كــمــر بـــســـت یـــكـــدل پـــر از پـــنـــد او
 
گــرانــمــایـــه جـــمـــشـــیـــد فـــرزنـــد او
بـــه رســـم كـــیـــان بـــر ســـرش تــــاج زر
 
بـــرآمــــد بــــر آن تــــخــــت فــــرخ پــــدر
جــهــان گــشــت ســر تــا ســـر او را رهـــی
 
كــمــر بــســـت بـــا فـــر شـــاهـــنـــشـــهـــی
بـــه فـــرمـــان او دیــــو و مــــرغ و پــــری
 
زمــــــــانــــــــه بــــــــرآســــــــود از داوری
فـــروزان شـــده تـــخـــت شـــاهـــی بــــدوی
 
جـــــهـــــان را فـــــزوده بــــــدو آبــــــروی
هــمــم شـــهـــریـــاری و هـــمـــم مـــوبـــدی
 
مــــنــــم گــــفـــــت بـــــا فـــــره ی ایـــــزدی
روان را ســــوی روشـــــنـــــی ره كـــــنـــــم
 
بـــدان را ز بـــد دســــت كــــوتــــه كــــنــــم
در نـــام جـــســـتـــن بـــه گـــردان ســـپــــرد
 
نـــخـــســـت آلـــت جـــنـــگ را دســـت بـــرد
چــو خــود و زره كــرد و چــون جــوشــنــا
 
بـــه فــــر كــــیــــی نــــرم كــــرد آهــــنــــا
هـــمـــه كـــرد پـــیــــدا بــــه روشــــن روان
 
چـو خـفـتـان و تــیــغ و چــو بــرگــســتــوان
بــبــرد و ازیـــن چـــنـــد بـــنـــهـــاد گـــنـــج
 
بـــدیـــن انـــدرون ســـال پـــنــــجــــاه رنــــج
كــه پــوشــنــد هــنــگــام نــنـــگ و نـــبـــرد
 
دگــر پــنــجــه انــدیــشــه ی جــامــه كـــرد
قــصـــب كـــرد پـــرمـــایـــه دیـــبـــا و خـــز
 
ز كـــتـــان و ابــــریــــشــــم و مــــوی قــــز
بــــه تــــار انــــدرون پــــود را بــــافــــتــــن
 
بــیــامــوخــتـــشـــان رشـــتـــن و تـــافـــتـــن
گــرفــتـــنـــد ازو یـــكـــســـر آمـــوخـــتـــن
 
چــو شــد بــافــتــه شــســـتـــن و دوخـــتـــن
زمـــانـــه بــــدو شــــاد و او نــــیــــز شــــاد
 
چــو ایــن كــرده شــد ســاز دیــگــر نـــهـــاد
بــدیــن انــدرون نـــیـــز پـــنـــجـــاه خـــورد
 
ز هــر انــجــمــن پــیــشــه ور گــرد كـــرد
بـــه رســـم پـــرســـتـــنـــدگـــان دانــــیــــش
 
گــروهــی كــه كــاتـــوزیـــان خـــوانـــیـــش
پــرســـتـــنـــده را جـــایـــگـــه كـــرد كـــوه
 
جــــدا كــــردشـــــان از مـــــیـــــان گـــــروه
نـــوان پـــیـــش روشـــن جـــهـــانـــدارشــــان
 
بـــدان تـــا پـــرســـتـــش بــــود كــــارشــــان
هــمـــی نـــام نـــیـــســـاریـــان خـــوانـــدنـــد
 
صــفــی بــر دگــر دســـت بـــنـــشـــانـــدنـــد
فـــروزنـــده ی لـــشـــگـــر و كـــشـــورنـــد
 
كـــجـــا شـــیـــر مـــردان جـــنـــگ آورنـــد
وزیـــشـــان بـــود نــــام مــــردی بــــه پــــای
 
كــزیــشــان بــود تــخــت شــاهــی بــه جــای
كـجـا نـیـســت از كــس بــریــشــان ســپــاس
 
بــه ســودی ســدیـــگـــر گـــره را شـــنـــاس
بــه گــاه خــورش ســرزنــش نــشـــنـــونـــد
 
بــكـــارنـــد و ورزنـــد و خـــود بـــدرونـــد
ز آواز پـــــیـــــغــــــاره آســــــوده گــــــوش
 
ز فــــرمــــان تــــن آزاده و ژنـــــده پـــــوش
بــــرآســــوده از داور و گــــفــــتــــگـــــوی
 
تــــن آزاده و آبــــاد گــــیــــتــــی بــــه روی
كـــه آزاده را كـــاهــــلــــی بــــنــــده كــــرد
 
چــه گــفــت آن ســخـــن گـــوی آزاده مـــرد
هـــمـــان دســـت ورزان ابـــا ســـركــــشــــی
 
چــهــارم كــه خــوانــنـــد اهـــتـــوخـــوشـــی
روانــشــان هــمــیــشــه پــرانــدیــشــه بــود
 
كـجـا كــارشــان هــمــگــنــان پــیــشــه بــود
بـخـورد و بــورزیــد و بــخــشــیــد چــیــز
 
بـــدیـــن انـــدرون ســـال پـــنـــجـــاه نـــیـــز
ســـزاوار بــــگــــزیــــد و بــــنــــمــــود راه
 
ازیـــن هـــر یـــكـــی را یـــكـــی پـــایــــگــــاه
بـــبـــیـــنـــد بــــدانــــد كــــم و بــــیــــش را
 
كــه تــا هــر كــس انـــدازه ی خـــویـــش را
بـــه آب انـــدر آمــــیــــخــــتــــن خــــاك را
 
بــــفــــرمــــود پــــس دیـــــو نـــــاپـــــاك را
ســبــك خــشــت را كــالــبــد ســـاخـــتـــنـــد
 
هـرانــچ از گــل آمــد چــو بــشــنــاخــتــنــد
نــخــســت از بــرش هــنــدســی كــا ركـــرد
 
بــه ســنــگ و بــه گــچ دیـــو دیـــوار كـــرد
چــو ایــوان كــه بــاشــد پــنـــاه از گـــزنـــد
 
چـــو گـــرمـــابـــه و كـــاخ هـــای بـــلـــنـــد
هــمــی كــرد ازو روشـــنـــی خـــواســـتـــار
 
ز خـــارا گـــهـــر جـــســـت یـــك روزگـــار
چــو یــاقــوت و بــیــجــاده و ســـیـــم و زر
 
بــه چــنــگ آمــدش چــنــد گــونــه گـــهـــر
شـــد آراســـتـــه بـــنـــدهــــا را كــــلــــیــــد
 
ز خـــارا بـــه افــــســــون بــــرون آوریــــد
كـــه دارنـــد مـــردم بـــه بـــویـــش نـــیــــاز
 
دگــــر بــــوی هــــای خـــــوش آورد بـــــاز
چـو عـود و چـو عـنـبـر چـو روشـن گـلــاب
 
چـو بـان و چـو كـافـور و چـون مـشـگ نـاب
در تـــــنـــــدرســـــتـــــی و راه گــــــزنــــــد
 
پـــزشــــگــــی و درمــــان هــــر دردمــــنــــد
جــهــان را نــیــامـــد چـــنـــو خـــواســـتـــار
 
هـــمـــان رازهـــا كـــرد نـــیـــز آشــــكــــار
ز كـشــور بــه كــشــور گــرفــتــی شــتــاب
 
گــذر كــرد از آن پــس بــكــشــتــی بــر آب
نـدیـد از هــنــر بــر خــرد بــســتــه چــیــز
 
چــنــیــن ســال پــنــجــه بــرنــجــیــد نــیــز
ز جــــای مــــهـــــی بـــــرتـــــر آورد پـــــای
 
هــمــه كــردنــی هــا چـــو آمـــد بـــه جـــای
چــه مــایــه بــدو گــوهــر انــدر نــشــاخــت
 
بــه فــر كــیــانــی یــكــی تــخـــت ســـاخـــت
ز هــامــون بــه گــردون بـــر افـــراشـــتـــی
 
كــه چــون خــواســتــی دیـــو بـــرداشـــتـــی
نـــشـــســـتـــه بــــرو شــــاه فــــرمــــان روا
 
چـــو خـــورشـــیـــد تـــابـــان مـــیـــان هــــوا
شــگــفـــتـــی فـــرو مـــانـــده از بـــخـــت او
 
جــهــان انــجــمــن شـــد بـــر آن تـــخـــت او
مــــر آن روز را روز نــــو خــــوانــــدنــــد
 
بـه جــمــشــیــد بــر گــوهــر افــشــانــدنــد
بـــــرآســـــوده از رنـــــج روی زمـــــیــــــن
 
ســــر ســــال نــــو هــــرمــــز فــــرودیـــــن
مــی و جــام و رامــشــگــران خــواســتـــنـــد
 
بـــزرگـــان بـــه شـــادی بـــیـــاراســـتـــنــــد
بــه مــا مــانــد از آن خــســـروان یـــادگـــار
 
چـــنـــیـــن جـــشـــن فـــرخ از آن روزگـــار
نـــدیــــدنــــد مــــرگ انــــدر آن روزگــــار
 
چـنــیــن ســال ســیــســد هــمــی رفــت كــار
مــیــان بـــســـتـــه دیـــوان بـــه ســـان رهـــی
 
ز رنـــج و ز بــــدشــــان نــــبــــد آگــــهــــی
زرامــــش جــــهـــــان پـــــر ز آوای نـــــوش
 
بـــه فـــرمـــان مـــردم نــــهــــاده دو گــــوش
نـــدیـــدنـــد جـــز خـــوبـــی از كـــردگــــار
 
چــنــیـــن تـــا بـــرآمـــد بـــریـــن روزگـــار
نـــشـــســـتـــه جـــهـــانـــدار بـــا فــــرهــــی
 
جــهــان ســربــه ســر گـــشـــت او را رهـــی
بـه گـیــتــی جــز از خــویــشــتــن را نــدیــد
 
یــكــایــك بــه تــخــت مــهــی بـــنـــگـــریـــد
ز یــزدان بــپــیــچــیــد و شــد نـــاســـپـــاس
 
مـــنـــی كـــرد آن شــــاه یــــزدان شــــنــــاس
چـه مــایــه ســخــن پــیــش ایــشــان بــرانــد
 
گــرانــمــایــگــان را ز لــشــگــر بــخــوانــد
كــه جــز خــویــشــتــن را نــدانــم جـــهـــان
 
چــنــیــن گــفــت بــا ســـال خـــورده مـــهـــان
چــو مــن نــامــور تــخــت شـــاهـــی نـــدیـــد
 
هـــنـــر در جـــهـــان از مـــن آمـــد پـــدیــــد
چــنــانــســت گــیــتــی كــجـــا خـــواســـتـــم
 
جـــهـــان را بـــه خـــوبـــی مـــن آراســــتــــم
هــمــان كــوشــش و كــامــتــان از مــنــســـت
 
خــور و خــواب و آرامــتـــان از مـــنـــســـت
كـه گـویـد كـه جـز مـن كـســی پــادشــاســت
 
بــزرگــی و دیــهـــیـــم شـــاهـــی مـــراســـت
چــرا كــس نــیــارســت گــفــتــن نــه چـــون
 
هــمــه مــوبــدان ســـر فـــگـــنـــده نـــگـــون
بـگـشـت و جـهـان شـد پـر از گـفــت و گــوی
 
چــو ایــن گــفــتــه شـــد فـــر یـــزدان ازوی
شــكــســت انــدر آورد و بــرگــشـــت كـــار
 
مــنــی چــون بــپـــیـــوســـت بـــا كـــردگـــار
چـو خــســرو شــوی بــنــدگــی را بــكــوش
 
چـگـفـت آن ســخــن گــوی بــا فــر و هــوش
بــه دلــش انــدر آیـــد زهـــر ســـو هـــراس
 
بـیـزدان هــر آن كــس كــه شــد نــاســپــاس
دوشنبه 25/9/1387 - 1:48
 ستایش سلطان محمود
چـــنـــو مـــرزبـــانـــی نـــیـــامــــد پــــدیــــد
 
جـــهـــان آفـــریـــن تـــا جـــهـــان آفـــریــــد
زمــیــن شــد بــه كـــردار تـــابـــنـــده عـــاج
 
چـو خــورشــیــد بــر چــرخ بــنــمــود تــاج
كـــزو در جـــهـــان روشـــنـــایــــی فــــزود
 
چـه گـویـم كـه خـورشـیـد تــابــان كــه بــود
نــهــاد از بـــر تـــاج خـــورشـــیـــد تـــخـــت
 
ابــوالـــقـــاســـم آن شـــاه پـــیـــروزبـــخـــت
پـــــدیــــــد آمــــــد از فــــــر او كــــــان زر
 
زخـــاور بـــســـیـــار اســـت تـــا بـــاخـــتـــر
بـه مـغـز انـدر انــدیــشــه بــســیــار گــشــت
 
مــر اخـــتـــر خـــفـــتـــه بـــیـــدار گـــشـــت
كـــنــــون نــــو شــــود روزگــــار كــــهــــن
 
بــــدانــــســــتــــم آمــــد زمــــان ســـــخـــــن
بــخــفــتـــم شـــبـــی لـــب پـــر از آفـــریـــن
 
بـــر انـــدیـــشـــه ی شـــهـــریـــار زمـــیــــن
نــخــفـــتـــه گـــشـــاده دل و بـــســـتـــه لـــب
 
دل مــن چـــو نـــور انـــدر آن تـــیـــره شـــب
كــه رخــشــنــده شــمــعـــی بـــر آمـــد زآب
 
چــنـــان دیـــد روشـــن روانـــم بـــه خـــواب
از آن شــمــع گــشــتــی چــو یـــاقـــوت زرد
 
هـــمــــه روی گــــیــــتــــی شــــب لــــاژورد
یـــكـــی تـــخـــت پـــیـــروزه پـــیـــدا شـــدی
 
در او دشــــت بــــرســــان دیــــبـــــا شـــــدی
یــكـــی تـــاج بـــر ســـر بـــه جـــای كـــلـــاه
 
نــشــســتــه بــرو شــهـــریـــاری چـــو مـــاه
بــه دســت چــپــش هــفــتــســد ژنــده پــیـــل
 
رده بــر كــشــیــده ســـپـــاهـــش دو مـــیـــل
بــــداد و بــــدیــــن شــــاه را رهــــنــــمــــای
 
یــكــی پــاك دســتــور پــیــشـــش بـــه پـــای
وز آن ژنــده پــیــلـــان و چـــنـــدان ســـپـــاه
 
مــرا خــیــره گــشــتــی ســـر از فـــر شـــاه
از آن نــــامــــداران بــــپــــرســـــیـــــدمـــــی
 
چـــو آن چـــهـــره ی خـــســـروی دیـــدمـــی
ســه تــار اســت پــیــش انــدرش یــا ســـپـــاه
 
كــه ایــن چــرخ و مــاه اســت یــا تــاج وگــاه
زقـــنـــوج تــــا پــــیــــش دریــــای ســــنــــد
 
یـكـی گـفـت كــایــن شــاه روم اســت و هــنــد
بـــه رای و بـــه فــــرمــــان او زنــــده انــــد
 
بـــه ایــــران و تــــوران ورا بــــنــــده انــــد
بــپــردخـــت از آن تـــاج بـــر ســـر نـــهـــاد
 
بــــیــــاراســــت روی زمــــیــــن را بـــــه داد
بـه آبـشـخـور آرد هــمــی مــیــش و گــرگ
 
جـــهـــانـــدار مـــحـــمــــود شــــاه بــــزرگ
بـــرو شـــهـــریـــاران كـــنـــنـــد آفـــریــــن
 
ز كــشــمــیــر تــا پـــیـــش دریـــای چـــیـــن
زگــهــواره مــحــمــود گــویـــد نـــخـــســـت
 
چـو كـودك لــب از شــیــر مــادر بــشــســت
نـــیـــارد گــــذشــــتــــن ز پــــیــــمــــان اوی
 
نــه پــیــچــد كــســی ســـر زفـــرمـــان اوی
بــــدو نــــام جــــاویـــــد جـــــویـــــنـــــده ی
 
تــو نــیــز آفــریــن كــن كــه گــویــنـــده ی
چــه مــایــه شـــب تـــیـــره بـــودم بـــه پـــای
 
چــو بــیــدار گــشــتــم بــجــســتــم زجـــای
نــــبــــودم درم جــــان بــــرافـــــشـــــانـــــدم
 
بـــر آن شـــهـــریـــار آفـــریـــن خـــوانـــدم
كـــه آواز او بـــر جــــهــــان فــــرخ اســــت
 
بـه دل گـفــتــم ایــن خــواب را پــاســخ اســت
بــر آن بــخـــت بـــیـــدار و فـــرخ زمـــیـــن
 
بـــر آن آفـــریـــن كـــو كـــنـــد آفــــریــــن
هــوا پـــر ز ابـــر و زمـــیـــن پـــر نـــگـــار
 
ز فـــرش جـــهـــان شـــد چـــوبـــاغ بـــهـــار
جــــهــــان شـــــد بـــــه كـــــردار بـــــاغ ارم
 
ز ابـــر انـــدر آمـــد بـــه هــــنــــگــــام نــــم
كــجــا هــســت مــردم هـــمـــه یـــاد اوســـت
 
بــه ایــران هـــمـــه خـــوبـــی از داد اوســـت
بـه رزم انــدرون تــیــز چــنــگ اژدهــاســت
 
بــه بــزم انـــدرون آســـمـــان ســـخـــاســـت
بــه كــف ابــر بــهــمـــن بـــه دل رود نـــیـــل
 
بـه تـن ژنـده پـیــل و بــه جــان جــبــریــیــل
چــو دیــنــار خــوارســت بـــر چـــشـــم اوی
 
ســـر بـــخـــت بـــدخـــواه بـــا خـــشـــم اوی
نـــــه دل تـــــیـــــره دارد ز رزم و ز رنـــــج
 
نــه كــنــداوری گــیـــرد از بـــاج و گـــنـــج
از آزاد و از نــــــیــــــك دل بــــــردگـــــــان
 
هـــر آن كـــس كــــه دارد ز پــــروردگــــان
بــه فــرمــان بــبــســتــه كــمـــر اســـتـــوار
 
شــهــنــشــاه را ســربـــه ســـر دوســـت وار
كـــه در مـــردمـــی كـــس نـــدارد هــــمــــال
 
نــخــســتــیــن بــرادرش كــهــتــر بــه ســال
زیـــد شـــاد در ســـایـــه ی شـــاه عــــصــــر
 
ز گــیــتــی پــرســتــنــده ی فــر و نـــصـــر
ســــر تــــخــــت او تــــاج پــــرویــــن بــــود
 
كــســی كــش پـــدر نـــاصـــرالـــدیـــن بـــود
كــه در جــنــگ بــر شــیــر دارد فــســـوس
 
ودیــــگــــر دلــــاور ســــپــــهــــدار تـــــوس
هــمـــی آفـــریـــن یـــابـــد از دهـــر بـــهـــر
 
بــبــخــشـــد درم هـــرچـــه یـــابـــد زدهـــر
ســر شــاه خــواهــد كــه بــاشــد بـــه جـــای
 
بـــه یـــزدان بـــود خـــلـــق را رهـــنـــمـــای
هــمــیـــشـــه بـــمـــانـــاد جـــاویـــد و شـــاد
 
جــهــان بــی ســر و تــاج خـــســـرو مـــبـــاد
ز درد و غـــم آزاد و پــــیــــروز بــــخــــت
 
هــمــیــشــه تـــن آبـــاد بـــا تـــاج و تـــخـــت
دوشنبه 25/9/1387 - 1:47