تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

مقام معظم رهبری:

مامیراث بزرگ امام خمینی وهمه ارزشها واصول آن راحفظ خواهیم

کرد.

ان شاءالله

سه شنبه 1/3/1386 - 12:45

اگرجان های ماکاه باشد کعبه«کهربا» است.

سه شنبه 1/3/1386 - 12:41

حضرت امام محمدباقر(ع):

کسی که درمسیر برطرف کردن نیاز برادر مسلمانش حرکت کند وکوشش نماید تا آن رابه اتمام برساند، خداوند متعال قدمهای اورادرروزی که قدمها می لرزد ثابت واستوار خواهد کرد.

سه شنبه 1/3/1386 - 12:38

فرازی ازوصیتنامه شهیدسپهبدعلی صیادشیرازی:

درسهای زیادی ازاین انقلاب گرفته ایم واگراین درسهارادوره نکنیم، خدای ناکرده دچارهوای نفس می شویم وبه راه کج می رویم.

سه شنبه 1/3/1386 - 12:33

کلمات دراحادیث علی علیه السلام:

دین نگهدارنده است.

دین،بزرگ می کند.

علم بلندمی کند.

سستی ضایع می کند.

فروتنی، بلندمی کند.

حکمت، نگاه می داردونعمت می آورد.

دنیا،آدمی راوامی گذارد.

دنیا،ذلیل می کند.

حکمت،راهنمایی می کند.

دوستی،دوستی می آورد.

سه شنبه 1/3/1386 - 12:28

بهارمی رسدامادلم فغان دارد

بهارسرودل من، سرخزان دارد

قسم به خون شهیدان که ازغم یاران

دلی نمانده کسی راکه شادمان دارد

وضو گرفته به خونیم ودراقامه عشق

بلال صبح ظفررابگو، اذان دارد

چه می شود گل نرگس درآیی به چمن

بیاکه مرغ دلم میل بوستان دارد

به یادواره نسل بهارخاک وطن

چه لاله هاکه به صحرای بیکران دارد!

بیابیاکه بوی توروح سبزامید

همیشه چشم ودلم اشک وخون روادارد

بیاکه این تن خاکی به آتش دل

به بوی دیدن جانان هنوز جان دارد

حدیث حادثه ای دل بگوی باسوسن

زباغ لاله بگوید اگرزبان دارد

زمان شعرمن این گرمی ولطافت را

زعشق، خاک درصاحب الزمان دارد

«ناصرفیض»

دوشنبه 31/2/1386 - 17:59

مرغان آغشته به عشقی هستند که جایشان دراین دنیانیست.

دوشنبه 31/2/1386 - 17:49

شخص بخیلی راگفتند که سبب چیست بااین همه دوستی ورفاقت یک مرتبه هم مارابه میهمانی دعوت نکرده ای؟

بخیل گفت:به خاطراین که ازقوه اشتهای شماباخبرهستم. هنوزلقمه به دهانتان نرسیده لقمه دیگری برمی دارید.

گفتند: تومارابه میهمانی دعوت کن، قول می دهیم بین هرلقمه دورکعت نمازبجاآوریم.

دوشنبه 31/2/1386 - 17:47
درباره دلایل موفقیت ژاپن، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده ازتحقیقات فوق نشان دهنده این واقعیت است که افزایش بهره وری درژاپن به این خاطراست که آنها کارراعبادت می دانند. طبق آماررسمی مجامع علمی، ساعات کارمفیددرژاپن49تا60ساعت درهفته اعلام شده است. این رقم درکشوری مانندآمریکا36تا40ساعت درهفته است.
دوشنبه 31/2/1386 - 17:41

اولین کسی که درتصادف بااتومبیل درایران جان باخت، درویش خان نوازنده وموزیسین مشهوربود.

این حادثه درسال1305اتفاق افتاد. درویش خان که سواربردرشکه بود،بااتومبیل تصادف کرد ودرگذشت.

دوشنبه 31/2/1386 - 17:36