تعداد مطالب : 160
تعداد نظرات : 59
زمان آخرین مطلب : 3027روز قبل

اولین راه وخیابانی که درایران آسفالت شد، میدان توپخانه تهران بودکه به مناسبت ورود ملک فیصل اول، پادشاه عراق صورت گرفت.

این آسفالت ازسردرالماس که انتهای خیابان باب همایون بود شروع شد وبه میدان توپخانه واطراف آن رسید.

تمام این مراحل درطی3روز انجام گرفت.

چهارشنبه 2/3/1386 - 16:11

به نظرشما قهرمان لیگ قهرمانان چه تیمی خواهدبود؟

میلان

یا

لیورپول؟

چهارشنبه 2/3/1386 - 13:41

زیباترین روز: جمعه

زیباترین جمعه: ظهورمهدی علیه السلام

زیباترین زینت: ادب

زیباترین کلمه: محبت

زیباترین ناله: نیایش

زیباترین کتاب: قرآن

زیباترین شهر: مکه

زیباترین ابزار: شمشیر

زیباترین شمشیر: ذوالفقار

زیباترین لحظه: پیروزی اسلام

چهارشنبه 2/3/1386 - 13:26

مقام معظم رهبری:

اگرمادرعرصه فرهنگی شکست بخوریم، درعرصه نظامی، سیاسی، اقتصادی پیروزی به دست نمی آوریم.

تهاجم فرهنگی همانندکارفرهنگی یک کارآرام وبی سروصداست.

چهارشنبه 2/3/1386 - 13:18
میکل آنژنقاش معروف ایتالیایی که سقف کلیسای معروف سستین واتیکان رانقاشی کرده است وانمود می کرد که درفقرزندگی می کند امایک تاریخدان آمریکایی اخیرا مدعی شده است اوثروت زیادی داشته که ازفرط خست نمی گذاشت کسی به آن پی ببرد. آنژ درسنین سالخوردگی همواره ازفقرشدید می نالید اماهاتفیلد مدعی است اوازنقاشیهای بزرگش یک ثروت افسانه ای انباشته است.
چهارشنبه 2/3/1386 - 13:15

ازامیرمومنان نقل شده است که می فرمود:

« یاران مهدی جوان هستند ودرمیان آنها، میانسال به چشم نمی خورد؛ مگربه اندازه سرمه چشم ونمک توشه که ناچیز ترین توشه مسافرنمک است.»

ان شاءالله همگی ازیاران آقاامام زمان باشیم

چهارشنبه 2/3/1386 - 13:7

وزارت فرهنگ اسراییل مسئولیت تغییرمتون درسی ودانشگاهی عراق رابرعهده گرفت.

پیشنهاداولیه کمیته مذکوربرای تغییرمتون درسی به این شرح است:

الف- ادبیات عرب: اتکابراشعاروسروده های شعراوادیبان یهودی عراق وپرهیزازدرج هرگونه شعار حماسی که دربردارنده مفاهیمی نظیرمبارزه ، جهادومصایب عرب باشد.

ب- تاریخ: حذف کلیه متون مربوط به قومیت عرب، انقلاب عربی علیه استعمارانگلیس، ملی شدن نفت ووحدت عرب و درمقابل متمرکزشدن برنقش یهودیان درمتمدن شدن منطقه.

ج- تعلیمات دینی: حذف مباحث مربوط به کینه مسلمانان نسبت به یهودیان وهمچنین مطالب مربوط به جهاد.

چهارشنبه 2/3/1386 - 13:4

فرازی ازوصیت نامه شهید« صلاح شهاده »

... شمارابه تقوای الهی وجهاددرراه خداسفارش می کنم وازشمامی خواهم که فلسطین راامانتی برگردن خودو فرزندانتان بدانید تااین که درسواحل یافا، حیفاوعفلان بانگ اذان به صدادرآید.

چهارشنبه 2/3/1386 - 12:53

پیامبراعظم فرمود: شش طایفه هستند که به نفرین ولعنت خداوند وهرپیامبری که دعایش مستجاب است گرفتار شوند:

1- کسی که ازپیش خودچیزی رابرقرآن بیفزاید.

2- کسی که اوامرودستورهای مرا ترک کند.

3- کسی که حرمت وخاندان اهل بیت مراکه خدالازمش دانسته نگه ندارد.

4و5- کسی که بااستفاده ازسلطه وقدرت خویش، برای خوارکردن کسی که خداعزیزش کرده ویاعزت بخشیدن به کسی که خدا ذلیلش کرده، استفاده کند.

6- کسی که خودرادرمصرف بیت المال برسایرمسلمانان مقدم شمرده وآن رابرای خود حلال بداند.

چهارشنبه 2/3/1386 - 12:48

زنان راوی احادیث ازپیامبر،68نفروازحضرت علی13نفروازحضرت زهرا5نفروازامام حسن مجتبی4نفروازامام حسین4نفروازامام زین العابدین 3 نفروازامام محمدباقر 4 نفروازامام جعفرصادق 35 نفر وازامام موسی بن جعفر 7 نفروازامام رضا 4 نفروازامام جواد 2 نفروازامام هادی 1 نفروازامام حسن عسکری 1 نفر.

چهارشنبه 2/3/1386 - 12:41