تعداد مطالب : 85
تعداد نظرات : 62
زمان آخرین مطلب : 3026روز قبل

زندگي سه چيز است: اشکي که خشک مي شود لبخندي که محو مي شود و يادي که مي ماند و فراموش نمي شود...

شنبه 16/4/1386 - 1:3

يكي را دوست مي دارم ؛ ولي افسوس او هرگز نمي داند . نگاهش ميكنم شايد بخواند از نگاه من ؛ كه او را دوست مي دارم ؛ ولي افسوس او هرگز نمي خواند. به برگ گل نوشتم من ؛ كه او ا دوست ميدارم ؛ ولي افسوس ... او گل را به زلف كودكي آويخت تا او را بخنداند

دوشنبه 28/3/1386 - 18:58

درون هر مشکلي، بذر موفقيت و يا سودي به همان اندازه يا بزرگتر نهفته است

دوشنبه 28/3/1386 - 18:57

مردم عادي، اميد و آرزو دارند و افراد متکي به نفس، هدف و برنامه

دوشنبه 28/3/1386 - 18:54

بهترين راه پيش بيني آينده، ساختن آن است

دوشنبه 28/3/1386 - 18:51
 

عشق نخستين بينش را نسبت به ابديت به تو هديه ميكند عشق نخستين آزموني است كه زمان را به فراسو مي برد اين گونه است كه عاشقان از مرگ نمي هراسند عشق مرگ نمي شناسد  تنها يك لحظه عشق با تمام ابديت برابري ميكند عشق اما بايد از سرچشمه اي جاري گردد عشق بايد نخستين گام باشد خود را عاشق باش......

 

سه شنبه 15/3/1386 - 0:44
 

یادت باشه...گاهی وقت ها مثلا آخر شب ها که می خوای بخوابی یه دل تنهایی هست که یکم اون ور تر می تپه برای تو

 

سه شنبه 15/3/1386 - 0:40
 

ما معتقديم عشق سر خواهد آمد بر پشت ستم كسي تبر خواهد زد سوگند به  هر چهارده آيه نور سوگند به زخم هاي سر شار غرور آخر شب سرد ما سحر ميگردد مهدي به ميان شيعه بر ميگردد

 

سه شنبه 15/3/1386 - 0:36

دامن پر ستاره كنم امشب چون بنگرم  به ماه و كنم ياد روي تو تا كي زهجر روي تو سوزيم همچو شمع شبها  به ياد روي تو و گفتگوي .....يا اباصالح المهدي ادركني

سه شنبه 15/3/1386 - 0:33
 

بوسه بر مويت زنم ترسم كه تارش بشكند تار موي توست اما ريشه جان من است بوسه بر عكست زنم ترسم كه قابش بشكند قاب عكس توست اما شيشه عمر من است

 

سه شنبه 15/3/1386 - 0:30