تعداد مطالب : 390
تعداد نظرات : 403
زمان آخرین مطلب : 3034روز قبل

حضرت علی(علیه‌السلام):

 

هیچ انسان شکیبایی پیروزی را از دست نمی‌دهد، اگر چه زمان به درازا بکشد.

سه شنبه 30/7/1387 - 16:35

حضرت علی(علیه‌السلام):

 غصه نیمی از پیری است.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:34

حضرت علی(علیه‌السلام):

 جلب محبت نیمی از خرد است.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:34

حضرت علی(علیه‌السلام):

 دچار فقر و تنگدستی نشد هرکسی که در زندگی میانه‌روی پیش گرفت.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:33

حضرت علی(علیه‌السلام):

 تفاوت زیادی است مابین دو عمل: عملی که لذتش می‌گذرد و نتیجه‌ زشتیش می‌ماند: و عملی که زحمتش می‌رود و پاداش نیکویش می‌ماند.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:32
حضرت علی(علیه‌السلام):

از دست دادن فرصت موجب ندامت و اندوه است.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:31

حضرت علی(علیه‌السلام):


 
درآن هنگام که صلاح و نیکوکاری بر زمان و مردمش غالب باشد، اگر مردی به مرد دیگر بدگمان شود. با این که گناهی مرتکب نشده است . در این صورت ظلم کرده است و اگر فساد بر زمان و مردم آن پیروز باشد و شخصی به شخص دیگر خوش گمان باشد قطعا خود را فریفته است.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:21
حضرت علی(علیه‌السلام):

پایین ترین علم همان است که منحصر در زبان است و بالاترین علم آن است که دراعضاء و ارکان وجود آدمی آشکار می‌گردد.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:20
حضرت علی(علیه‌السلام):

این دلها گاهی هم احساس تنگنا می‌کنند و به ستوه می‌آینند همچنان که بدنها خسته می‌شوند؛ پس برای آنها سخنان زیبای حکمت‌آمیز بجویید.
سه شنبه 30/7/1387 - 16:19
حضرت علی(علیه‌السلام):

من در شگفتم از کسی که توانایی توبه و استغفار دارد با این حال مأیوس می‌شود!
سه شنبه 30/7/1387 - 16:17