mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

قدرتـــــــــی خـــواهد درایت بس وزین

تا بســـــازد خانواده بهترین و بر ترین

فکر واهی بی درایت خوارسازد خانمان

ضعف برنامه چنین است ای دل غمین

فی البداهه: منصور مقدم 285/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
چهارشنبه 28/5/1394 - 13:43
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

انتقاد مصلحانه بـــر اساس علم دین

شاد ساز مردمی را راحتی آرد یقین

بی تإمل  انتقاد ی بی دلیل  وبا هوا

زحمتی آرد  کنـــــــد بس دل غمین

فی البداهه : منصور مقدم 23/5/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
جمعه 23/5/1394 - 10:42
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

در کنار این همه مد کاشکی مد کتاب

رسم می شد خواندنش بهـــــــر ثواب

زندگی پر مــــــی شـــد از عطر کتاب

هر چه اندک نکته می ماند ناب ناب

فی البداهه: منصور مقدم 22/5/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
پنج شنبه 22/5/1394 - 17:13
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

گاه جبران گناهی اشتباهی کی توان

تا تــــوان داری نما کار نکو رعنا جوان

می رسد هنگام پیری نا توانی نا توان

قدر عمرت رابدان فکر عبادت هر زمان

فی البداهه: منصور مقدم 20/5/1394

 این شعر را هر طور بخوانید صحیح است امتحان کنید

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
سه شنبه 20/5/1394 - 12:59
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

 گرقرارعهد داری با دل آرامی بدان

عهد بـــــر پا دار و مگــریزی از آن

مردی و مرانگی باعهدو پیمان برپا

عهد مشکن عهـــــــد را جائی رسان

فی البداهه: منصور مقدم 10/5/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
شنبه 10/5/1394 - 20:17
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

مغرور به علم یک دو روزی بر پا

عـــلم با ریشــــه یقین است بر جا

گر علم و درایت همـه جا با هم شد

این علم زقطــر ها چــــو دریا دریا

فی البداهه: منصور مقدم 7/5/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
چهارشنبه 7/5/1394 - 12:53
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

از نکویان یار بر گیر و سلامت زندگی

دوستی با خوبریان عامـــــــل گل بندگی

هـــرکسی لایق نباشد دوستی رادوستان

دوستی با آل احمــــد زندگـــی  پایندگی

فی البداهه: منصور مقدم 6/5/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
سه شنبه 6/5/1394 - 13:20
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

هیچ کس هم گرنخواند شعرهایم بازمی گویم سخن

این سخــــــــــــن روزی گوهر گردد یقین در انجمن

مهر تا هست کن روان مهـرت در این  شهر و دیار

می رسد هنگام آنکه نیست جائی از برایت در دمن

 فی البداهه: 5/5/1394منصور مقدم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
دوشنبه 5/5/1394 - 23:47
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

 فصل گل و ریحان       گل فصل تابستانِ

خرما می رسه این فصل    گرمای تابستانِ

خربزه فراوانِ            گل فصل تابستانِ

وقت دِرو گندم            بلبل چه غزلخوانِ

هندونه فراوان             گل فصل تابستانِ

بازاریخ و بستیها گرمه    گل فصل تابستانِ

تفریح چه دلچسب         گردش به لب دریا

ییلاق و گل و سبزه        با یار چه آسانِ

گل فصل تابستانِ          گل فصل تابستانِ

نوسینده و شاعر منصور مقدم

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
يکشنبه 4/5/1394 - 14:2
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1253 )

قدر مـــادر هم پدر را خوب دان

تا شوی لایق جهان و هم جنان

همچوابن آن حکیم خوش سخن

گوش کن پند و بنه گردن به آن   

 فی البداهه: منصور مقدم 29/4/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1304روز قبل
دوشنبه 29/4/1394 - 12:51
  • تعداد رکورد ها : 6885