bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )

نماز اول وقت

جوانے نزد شیخ حسنعلے نخودکے آمد و گفت :

سـ ه قفل در زندگے ام وجود دارد و سـ ه کلید از شما مےخواهم.

قفل اول اینست کــ ه دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم.

قفل دوم اینکــ ه دوست دارم کارم برکت داشته باشد.

قفل سوم اینکــ ه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

شیخ فرمود :

براے قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.

براے قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.

جوان عرض کرد: سـ ه قفل با یک کلید ؟!

شیخ فرمود : نماز اول وقت « شاه کلید » است !
برچسب ها :
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
دوشنبه 15/10/1393 - 16:18
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 گر که خواهی مأ منی بهررسیدن برجنان
حافظت گردد زکید اهرمن درهر مـــــکان
بانمازت گل نما این عمر و آخر هم بدان
این دژ محکم نمازت می بــرد تا کهکشان

فی البداهه: 13/10/1393منصور مقدم
«نماز، قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می‌دارد.»

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1231روز قبل
شنبه 13/10/1393 - 19:51
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را بجا می آورد باید تمام شرایط نماز؛ مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد.


اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش کند مثلا یک سجده از رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید باید بعد از نماز قضای هر دو را با سجده های سهوی که برای آنها لازم است بجا آورد و لازم نیست معین کند که قضای کدام یک از آنها است .

اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده، اول قضا نماید و اگر نداند کدام اول فراموش شده باید احتیاطا یک سجده و تشهد و بعد یک سجده دیگر بجا آورد یا یک تشهد و یک سجده و بعد یک تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده قضا نموده است .

اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را

فراموش کرده احتیاط واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را فراموش کرده اول

قضای آن را بجا آورد و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیافتد نماز باطل می شود مثلا پشت به قبله نماید باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است .

اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را فراموش کرده باید قضای سجده ای را که فراموش کرده

بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد چه کاری که نماز را باطل می کند کرده باشد یا نه و اگر تشهد رکعت آخر را

فراموش کرده باشد باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهو واجب می شود مثل آن که سهوا حرف بزند باید سجده یا تشهد را قضا کند.

اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، به احتیاط واجب باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول بجا آورد اشکال ندارد و باید یک بار سجده سهو نیز بجا آورد.

اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه واجب نیست قضا نماید.

اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده یا نه، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.

کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز، سجده

یا تشهد را قضا نماید بعد سجده سهو را بجا آورد.

اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده یا

تشهد را قضا نماید و اگر وقت نماز هم گذشته بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.

نحوه انجام سجده سهو:

دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد و بگوید:  " بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله " یا "بسم الله و بالله اللهم صلی علی محمد و آل محمد "


ولی بهتر است بگوید "بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمة الله و برکاته " بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد.\

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 13/10/1393 - 16:46
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
شک هایی که نماز را با طل می کند را نام ببرید:

1. شک در تعداد رکعات نمازهای دو رکعتی؛

2. شک در تعداد رکعات نماز مغرب؛

3. شک بین یک و بیشتر از یک؛

4. شک بین دو و بیشتر از آن قبل از تمام شدن دو سجده؛

5. نداند که چند رکعت خوانده است؛

6. شک بین دو و پنج، سه و شش و چهار و شش نیز نماز را باطل می کند.

" برگفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ دربارهء نماز
برچسب ها :
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 13/10/1393 - 16:45
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
مواردی که سجده سهو واجب می شود عبارت است از:

1. در بین نماز سهواً حرف بزند.

2. یک سجده را فراموش کند و پس از وارد شدن به رکوع رکعت بعد، یادش بیاید.

3. در نماز چهار رکعتی در حالت نشسته، شک بین چهار و پنج نماید و یا در حالت ایستاده شک بین پنج و شش نماید.

در دو مورد هم بنا بر احتیاط واجب سجدهء سهو لازم است:

1. سلام بیجا سهواً (مثلاً پس از رکعت اول)

2. تشهد را فراموش کند. ( که پس از قضای تشهد باید دو سجده سهو بجا آورد).

" برگرفته از کتاب صد و یک پرسش و پاسخ دربارهء نمـاز
برچسب ها :
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 13/10/1393 - 16:44
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
بنابر فتوای برخی از مراجـع (مانند امام خمینی (ره) ) دعا کردن در قنوت و نماز به فارسی اشکالی ندارد. برخی از فقها نیز دعا به فارسی و هر زبان دیگر را جایز می دانند؛ لکن عده ای هم آن را جایز نمی دانند و شما باید به فتوای مرجع تقلید خودتان مراجعه نمایید.

"برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ دربارء نماز
برچسب ها :
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 13/10/1393 - 16:44
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )
واجبات نماز یازده تا است و به دو قسم ارکان و غیر رکن تقسیم می شود:

ارکان عبارت است از: نیت،قیام، تکبیره الاحرام، رکوع و سجود.

غیر رکن عبارت است از: قرائت، ذکر، تشهد، سلام، ترتیب و موالات.

"برگرفته از کتاب یکصد پرسش و پاسخ درباره نماز
برچسب ها :
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
شنبه 13/10/1393 - 16:43
ایران2264 ( تعداد مطالب : 3065 ) ( تعداد نظرات : 548 )
نمازهایم اگر "نماز" بود که موقع سفر، ذوق نمی کردم از شکسته شدنش!

نمازهایم اگر نماز بود که رکعت آخرش این قدر کیف نداشت!

اگر نمازم نماز بود، تبدیل نمی شد به یک فرصت طلایی برای خلق ایده های بکر!! تبدیل نمی شد به مناسب ترین زمان تحلیل رفتار فلان همکار! تبدیل نمی شد به ماشین حساب!!

نه.
نمازهایم"نماز" نیست.

اگر نماز بود، یک "کارواش قوی" می شد و با فشار می شست از دلم همه ی سیاهی ها را، لکه ها را.

اگر نماز بود، می شد "کیمیا" و مس وجودم را تبدیل می کرد به طلا...

اگر نمازم نماز بود،
می شد پل، می شد پناهگاه، می شد دارو، می شد مرهم، می شد درمان، می شد میعادگاه، می شد دانشگاه....

خدایا:

بر من منت بگذار و کاری کن نمازهایم، "نماز" شود....فقط همین !

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1554روز قبل
جمعه 12/10/1393 - 11:44
mo_1443 ( تعداد مطالب : 27021 ) ( تعداد نظرات : 2728 )

دریافتن و آموختن نکات حاصل از تجارب شخصی انسانهای بزرگ و موفق، در حقیقت راه میان‌بری است به سوی درک خوبی‌ها و درستی‌ها که تقدیم به همه کاربران عزیز می‌گردد.


حضرت آیت ا... العظمی بهجت (ره) می فرمایند: «این احساس لذت در نماز، یک سری مقدمات خارج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز. آن چه پیش از نماز و در خارج از نماز باید مورد ملاحظه باشد و عمل شود، این است که: انسان گناه نکند و قلب را سیاه و دل را تیره نکند و معصیت، روح را مکدر می کند و نورانیت دل را می برد. و در هنگام خود نماز نیز انسان باید زنجیر و سیمی دور خود بکشد تا غیر خدا داخل نشود؛ یعنی فکرش را از غیر خدا منصرف کند.»
«جرعه وصال»، ص ۳۶
زمان آخرین مطلب این کاربر: 1911روز قبل
پنج شنبه 11/10/1393 - 14:52
bahaar88 ( تعداد مطالب : 38737 ) ( تعداد نظرات : 5230 )

تاثیر نماز بر افزایش طول عمر

در سالهای نخستین كه این حقیر نگارنده سطور ، تحصیل طب را در تهران آغاز كرده بودم ، در برخورد با استاد بزرگ پاتولوژی ایران ، جناب آقای دكتر كمال الدین آرمین همواره این سؤال در ذهنم نقش می بست كه چه نیروی عظیم و خارق العاده ای وجود دارد كه سبب می شود این مرد در اوج كهولت مقتدرانه بركرسی تحقیق و پژوهش و تدریس همچنان تكیه بزند و در آستانه هشتمین دهه عمر خود اینچنین شاداب و دل زنده باقی بماند !

تا این كه روزی سر كلاس درس استاد این راز بر ما دانشجویان آشكار شد . بدین سان كه ، استاد هنگامی كه مشغول تدریس اسلایدهای پیچیده و متنوع علمی مربوط به تشخیص های پاتولوژی بود ، ناگهان به اسلایدی رسید كه به كلی با همه چیزهایی كه در دانشكده پزشكی دیده بودیم فرق داشت !؟!

بر روی آن اسلاید تنها یك بیت از حافظ شیراز نگاشته شده بود كه :

تكیه بر تقوی و دانش در طریقت كافریست
راهرو گر صد هنر دارد توكل بایدش

آن گاه استاد مدتی درباره توكل سخن گفت و به ما آموخت كه والاترین و بالاترین قدرت پزشك برای تشخیص و درمان بیماریها تنها توكل به باریتعالی است و دیگر هیچ .

ایمان متعالی و توكل بدون قید و شرط را یكبار دیگر من در ملاقات با پیر تاریخ ایران و پدر تاریخ كرمان ، استاد باستانی پاریزی دیدم . مرد جاودانه ای كه هنوز حتی در دوران كهولت ، استوار و با عظمتی شگرف و ستودنی و بی آلایشی و بی ریایی بی نهایت خود ، . زندگیش را وقف ایران عزیز نموده است . مشاهده بزرگانی چون آرمین ، باستانی پاریزی و .. و توجه به این نكته ظریف كه بسیاری از مراجع تقلید بزرگ و مشایخ صوفیه كه ایمان و ذكر خدا در جزء جزء زندگیشان جاریست ، عمرهای طولانی و پر بركت می كنند. آش كار كننده این مطلب است كه میان ذكر خدا و فزونی طول عمر رابطه تنگاتنگی وجود دارد .

توجیه علمی این موضوع نیز با توجه به فواید پزشكی مختلف نماز ، كه ما در این مجموعه مقالات تنها به فرازهای كوچكی از آن اشاره كرده ایم ، روشن می شود . در این مورد حتی برخی از نویسندگان علت علمی طولانی شدن بی سابقه عمر حضرت صاحب الزمان (عج ) را برای قرنها ، تسلط همه جانبه و كامل ایشان بر مسایل جسمی و روانی بشر ، به حساب می آورند .

و حضرت قائم (عج ) همان بزرگ مردی است كه والاترین حد نماز را به جای می آورد ، نمازی كه پیوسته سزاوار ستایش و سلام ابدی است :payegahnamaz.tebyan.net/default.aspx

السلام علیك حین تقوم ، السلام علیك حین تقعد ، السلام علیك حین تقراء ، السلام علیك حین تصلی ، السلام علیك حین تقنت ، السلام علیك حین تركع و تسجد ، السلام علیك حین تحلل و تكبر السلام علیك حین تحمدو تستغفر ، السلام علیك حین تصبح و تمسی ، السلام علیك فی اللیل اذا یغشی و النهار اذا تجلی

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1980روز قبل
پنج شنبه 11/10/1393 - 10:6
  • تعداد رکورد ها : 664