تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3030روز قبل
تو مگر بر لب جوئي به هوس بنشيني
ورنه هر فتنه كه بيني همه از خود بيني
سه شنبه 27/11/1383 - 20:29
اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن
رحمي به من سوخته ي بي سر و پا كن
جمعه 23/11/1383 - 21:30
من دوستدار روي خوش و موي دلكشم
مدهوش چشم مست و مي صاف بي غشم
**
**
**
جمعه 23/11/1383 - 21:17
اي نور چشم من سخني هست گوش كن
تا ساغرت پر است بنوشان و نوش كن
*
*
جمعه 23/11/1383 - 19:34
فاش مي گويم و از گفته ي خود دلشادم
بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم
*
*
جمعه 23/11/1383 - 19:31

*
*
*
پاينده باد ايران
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
پاينده باد ايران
*
*
*
پاينده باد ايران
*
*
*
دوشنبه 19/11/1383 - 21:42
گر همچو من افتاده ي اين دام شوي
اي بس كه خراب باده و جام شوي
*
*
ما عاشق و رند و مست عالم سوزيم
با مامنشين و گرنه بد نام شوي
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>حافظ
شنبه 17/11/1383 - 17:33


*
*
نظر يادتون نره
*
*
شنبه 17/11/1383 - 17:28
با تو ياد هيچ كس نَبْوَد روا
*
*
*
*
چهارشنبه 14/11/1383 - 0:52

*
*
نظرتون چيه؟؟؟
چهارشنبه 14/11/1383 - 0:46