mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 بار دیگر نوبهاری با صفا از ره رسید

ماه بهمن گل  به بارآمد وشدفصل  نوید 

خون پاک شــاهدان روز رزم با دشمنان

مژد داد از همدلی  جنش گلی آمد سعید

فی البداهه: منصور مقدم 21/11/1394 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
چهارشنبه 21/11/1394 - 16:13
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 از مرام راد مردان شهید باید که درس آموختن

 تا جهـــان زیبا شود از بهــــر بــــــودن انجمن  

جان نثار  راه دیــــــن کردند و رفتند زین جهان 

 یاد شان با دل کنیم  هــــــم با مرام ، هم سخن 

فی البداهه: منصور مقدم 20/11/1394 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
سه شنبه 20/11/1394 - 16:15
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

در طبیعت هر چه باشد با غـریزه همـــدم است


اصل حیوانی چنین است دور از درد و غم است


دور از وجــدان و اخـــلاق نکـــو  نــوع پـــــروری


خصلت حیوان همیـن است،دور مهـر آدم است


فی البداهه: منصور مقدم 14/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
چهارشنبه 14/11/1394 - 16:8
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 باز باران  است و جنش انقلاب

فجر نور است و پدید مهر ناب

همدلــــی باید که پاید این عزیز

 حفظ این مهر و یقین عین ثواب

 فی لبداهه: منصور مقدم 13/11/1394


زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
سه شنبه 13/11/1394 - 17:57
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

قطع باران است چــرا ای نازنین

گفتمش غمین مباش یــــار غمین

لطف حق خواهدرسیدازغیب زود

گر که اهل دل شـــویم با دل یقین

فی البداهه: منصور مقدم 10/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
شنبه 10/11/1394 - 17:28
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 قدر بــــاید داشت تا روز دگر

دورسازی هر فراق و درد سر

قدر گر نشناس و جهل و عناد

بی گمان شر آیدت از این ثمر

فی البداهه : منصور مقدم 7/11/1394  

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
چهارشنبه 7/11/1394 - 15:38
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

نا امیدی از کریم لطف آن رب رحیــم

نی ز مسلـــــم  آن شیــــطان  رجیـم

چون ائمه شافعندو هم دعا عین کلید

گر نیکــــو باشیـــم  جنت مــی رسیم

فی البداهه: منصور مقدم 5/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
دوشنبه 5/11/1394 - 15:41
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

نعمت ایــــــزد فراوان و سپاسش بی شمار

لیک کمتربین مردم هست شکری در شمار

شکر گر دارند مـــردم نعمتش افزون شود

فضل ورحمت نعمت  وافررسـد لیل و نهار

فی البداهه: منصور مقدم 4/11/1394

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
يکشنبه 4/11/1394 - 16:4
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 گفتگو گر می کنی با مردم  نیکو سزاست

چون که حـــق گویند و حـــــق امر خداست

مؤمنان شیرین بیانند و دادن چون زهر مار

صحبت مؤمن شنو کن گفتگو با اهل راست

فی البداهه: منصور مقدم 30/10/1394 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
چهارشنبه 30/10/1394 - 15:41
mansoor43 ( تعداد مطالب : 1673 ) ( تعداد نظرات : 1254 )

 ازبهر حفظ این وطن نقشی ز تار پود زن

  باغی  بکار از گل بــــه عــــالم عـود زن  

بایـــد تلاشی پایدار با علم دین با جان کنی

 گرددوطن چون گلستان کارکه آردسود زن 

فی البداهه :منصور مقدم 29/10/1394 

زمان آخرین مطلب این کاربر: 1263روز قبل
سه شنبه 29/10/1394 - 16:36
  • تعداد رکورد ها : 6885