تعداد مطالب : 575
تعداد نظرات : 186
زمان آخرین مطلب : 3030روز قبل
عشقت نه سريست كه از سر بدر شود
مهرت نه عارضيست كه جاي دگر شود
*
*...............................................................درفش بنفشم
شنبه 22/12/1383 - 21:24
بهاران رسد ز راه
*
*
*
*
بهاران رسد ز راه
پنج شنبه 20/12/1383 - 0:29
هوا دل پذير شد
گل از خاك بردميد
پنج شنبه 20/12/1383 - 0:25
بهاران خجسته باد
پنج شنبه 20/12/1383 - 0:20
بخت از دهان يار نشانم نميدهد
دولت خبر ز راز نهانم نميدهد
*
از بهر بوسه اي ز لبش جان همي دهم
اينم همي ستاند و آنم نميدهد
..........................................................حافظ
احسان
سه شنبه 18/12/1383 - 16:48

اي گنبد گيتي اي دماوند
سه شنبه 18/12/1383 - 1:6
دلبر جانان من برد دل و جان من
برد دل و جان من دلبر جانان من
شنبه 15/12/1383 - 23:52

اي گنبد گيتي اي دماوند
چهارشنبه 12/12/1383 - 23:45
دلبر جانان من برد دل و جان من
برد دل و جان من دلبر جانان من
چهارشنبه 12/12/1383 - 23:35
مرا بوصل توگر زانكه دست رس باشد
دگر ز طالع خويشم چه ملتمس باشد
سه شنبه 11/12/1383 - 16:5