عضویت در خبرنامه
     • شمر، جلودارش نمي شد!
     • شنا بلد نيست شيرجه هم مي زند!
     • شناختن هندوانه مشکل است.
     • شنونده بايد عاقل باشد!
     • شنونده بايد بيش از گوينده عاقل و زيرک باشد.
     • شوهرم شغال باشد، نونم در تغار باشد!
     • تغار: ظرف سفالينه دراز و بزرگ که در آن ماست ريزند.
     • شير بي يال و بي دم و اشکم که ديد اين چنين شيري خدا هم نافريد (مولوي)