عضویت در خبرنامه
     • شريک اگر خوب بود خدا هم شريک مي گرفت!
     • شريک دزد و رفيق قافله!
     • شست پات توي چشمت نره!
     • شش ماهه به دنيا آمده!
     • شکست، اساس کاميابي و وسيله اي است براي نيل کاميابي.
     • شعر چرا مي گويي؟ که توي قافيه اش وا بماني!
     • شغال، پوزه اش به انگور نمي رسيد گفت ترشه!
     • شغال ترسو انگور خوب نمي خورد!
     • شغال که از باغ قهر کند به منفعت باغبان است!
     • شغالي که مرغ مي گيره بيخ گوشش زرد است!