• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
سرر
3 دفعه
سرر
1 دفعه
سرر
1 دفعه
سرع
2 دفعه
سرف
1 دفعه
سرف
1 دفعه
اسر
1 دفعه
اسر
2 دفعه
اسس
2 دفعه
اسس
1 دفعه
اسف
1 دفعه
اسف
2 دفعه
سفح
1 دفعه
سفح
1 دفعه
سفح
1 دفعه
سفل
3 دفعه
اسف
1 دفعه
اسف
1 دفعه
سکن
1 دفعه
سلم
1 دفعه
سلف
1 دفعه
سلف
1 دفعه
سلم
5 دفعه
سلم
1 دفعه
سلم
1 دفعه
سلم
1 دفعه
سلم
3 دفعه
سلم
1 دفعه
سلم
1 دفعه
سلم
2 دفعه
سلم
2 دفعه
سيل
1 دفعه
سمو
1 دفعه
سمو
3 دفعه
اسماعيل
11 دفعه
اسماعيل
1 دفعه
سمع
1 دفعه
سمع
2 دفعه
سمع
1 دفعه
اسن
1 دفعه
سو ء
2 دفعه
اسو - اسي
3 دفعه
اسو - اسي
1 دفعه
اسر
1 دفعه
شيأ
1 دفعه
شتت
2 دفعه
شحح
2 دفعه
شدد
11 دفعه
شدد
19 دفعه
شدد
1 دفعه
شدد
1 دفعه
شدد
2 دفعه
شدد
5 دفعه
شدد
1 دفعه
اشر
1 دفعه
شرط
1 دفعه
شرب
1 دفعه
شرر
1 دفعه
شرق
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
2 دفعه
شرک
2 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
11 دفعه
شعر
1 دفعه
شفق
1 دفعه
شفق
1 دفعه
شقق
1 دفعه
شقق
1 دفعه
شکر
2 دفعه
شکو
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهر
1 دفعه
شهر
4 دفعه
شيأ
1 دفعه
شيأ
3 دفعه
تشيع
1 دفعه
صوب
5 دفعه