• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
رسل
1 دفعه
رسل
50 دفعه
رسل
3 دفعه
رسل
13 دفعه
رسل
2 دفعه
رسل
1 دفعه
رسل
1 دفعه
رسل
1 دفعه
رصد
1 دفعه
ارض
1 دفعه
ارض
3 دفعه
ارض
2 دفعه
ارض
2 دفعه
رضع
1 دفعه
رضع
1 دفعه
ارض
2 دفعه
ارض
1 دفعه
ارض
1 دفعه
ارض
2 دفعه
ارض
1 دفعه
ارض
1 دفعه
رضع
1 دفعه
رکس
1 دفعه
رکس
1 دفعه
ارم
1 دفعه
رأي
3 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
3 دفعه
رأي
6 دفعه
رود
1 دفعه
رود
7 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
زيغ
1 دفعه
آزر
1 دفعه
ازر
1 دفعه
ازز
1 دفعه
ازف
1 دفعه
زکو
4 دفعه
زلف
2 دفعه
زلف
1 دفعه
زلف
1 دفعه
زوج
4 دفعه
زوج
3 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
14 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
3 دفعه
زوج
2 دفعه
زوج
2 دفعه
زوج
2 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
2 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
1 دفعه
زوج
5 دفعه
زيد
1 دفعه
سو ء
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
11 دفعه
سو ء
2 دفعه
سو ء
2 دفعه
اسر
1 دفعه
سطر
9 دفعه
سور
4 دفعه
سبب
1 دفعه
سبط
1 دفعه
سبغ
1 دفعه
برق
1 دفعه
برق
2 دفعه
جوب
1 دفعه
غفر
1 دفعه
سجد
1 دفعه
سحر
1 دفعه
اسحق
14 دفعه
1 دفعه
سخط
1 دفعه
سري
2 دفعه
اسرائيل
4 دفعه
اسرائيل
38 دفعه
اسرائيل
1 دفعه
سرر
1 دفعه
سرر
1 دفعه
سرف
1 دفعه
سرف
1 دفعه
سرر
2 دفعه
سرر
1 دفعه
سرر
2 دفعه
سرر
3 دفعه