عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
خرج
2 دفعه
خرق
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
5 دفعه
اخر
18 دفعه
اخر
11 دفعه
خزي
1 دفعه
خزي
1 دفعه
خطأ
1 دفعه
خطأ
1 دفعه
خفي
1 دفعه
خفي
1 دفعه
خفي
1 دفعه
خلد
1 دفعه
خلد
1 دفعه
خلص
1 دفعه
خلف
1 دفعه
خلف
1 دفعه
خلق
1 دفعه
خون
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
خول
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
2 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
2 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
2 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
4 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
6 دفعه
اخو
14 دفعه
ادي
1 دفعه
دبر
1 دفعه
دبر
1 دفعه
دبر
1 دفعه
دبر
1 دفعه
دبر
3 دفعه
دبر
1 دفعه
دبر
1 دفعه
دبر
4 دفعه
1 دفعه
دخل
2 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
2 دفعه
دخل
1 دفعه
دخل
1 دفعه
ادد
1 دفعه
ادي
1 دفعه
دري
1 دفعه
دري
13 دفعه
دري
1 دفعه
درک
1 دفعه
دري
4 دفعه
ادريس
2 دفعه
دعو
4 دفعه
دعو
2 دفعه
دلل
1 دفعه
دلل
3 دفعه
ادم
13 دفعه
ادم
7 دفعه
دنو
1 دفعه
دنو
9 دفعه
دهي
1 دفعه
4 دفعه
2 دفعه
12 دفعه
219 دفعه
2 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
26 دفعه
321 دفعه
1 دفعه
3 دفعه
ذيع
1 دفعه
ذوق
1 دفعه
اذن
3 دفعه
  • وبگردی