• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
حلل
3 دفعه
حلل
6 دفعه
حلل
2 دفعه
حلل
1 دفعه
حلل
1 دفعه
حمد
1 دفعه
حمل
1 دفعه
حمل
1 دفعه
حوي
1 دفعه
حيي
2 دفعه
حيي
4 دفعه
حيي
1 دفعه
حيي
2 دفعه
حيي
1 دفعه
حوط
2 دفعه
حيي
2 دفعه
حيي
1 دفعه
حيي
1 دفعه
اخو
2 دفعه
اخو
1 دفعه
خوف
21 دفعه
خلف
1 دفعه
اخو
2 دفعه
اخو
7 دفعه
اخو
8 دفعه
خبر
1 دفعه
خبر
1 دفعه
خبت
1 دفعه
اخو
2 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
خدن
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
11 دفعه
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
15 دفعه
اخذ
3 دفعه
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخر
11 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
4 دفعه
اخر
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
1 دفعه
خرج
7 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
3 دفعه
خرج
3 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
3 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
2 دفعه