• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
اجر
9 دفعه
جسم
1 دفعه
جعل
1 دفعه
اجل
6 دفعه
اجل
18 دفعه
اجل
2 دفعه
اجل
1 دفعه
اجل
1 دفعه
اجل
2 دفعه
جلب
1 دفعه
اجل
1 دفعه
اجل
1 دفعه
اجل
1 دفعه
اجل
2 دفعه
اجل
1 دفعه
اجل
6 دفعه
اجل
4 دفعه
اجل
1 دفعه
جمع
2 دفعه
جمع
3 دفعه
جمع
1 دفعه
جمع
22 دفعه
جنح
1 دفعه
جنن
1 دفعه
اجر
2 دفعه
اجر
4 دفعه
اجر
6 دفعه
جوب
1 دفعه
جوب
1 دفعه
جوب
1 دفعه
حدث
2 دفعه
حوط
5 دفعه
حوط
1 دفعه
حبر
1 دفعه
حبب
1 دفعه
حبب
2 دفعه
حبب
1 دفعه
حبب
1 دفعه
حبب
1 دفعه
حبب
1 دفعه
احد
13 دفعه
احد
15 دفعه
احد
1 دفعه
احد
1 دفعه
احد
20 دفعه
احد
4 دفعه
احد
1 دفعه
احد
1 دفعه
1 دفعه
احد
1 دفعه
احد
4 دفعه
احد
2 دفعه
احد
1 دفعه
احد
1 دفعه
احد
2 دفعه
احد
1 دفعه
احد
2 دفعه
احد
1 دفعه
احد
1 دفعه
احد
1 دفعه
احد
2 دفعه
احد
1 دفعه
احد
4 دفعه
حرص
1 دفعه
حسن
5 دفعه
حسن
1 دفعه
1 دفعه
حسس
1 دفعه
حسس
1 دفعه
حسن
16 دفعه
حسن
20 دفعه
حسن
1 دفعه
حسن
1 دفعه
حسن
2 دفعه
حسن
1 دفعه
حسن
2 دفعه
حسن
4 دفعه
حسن
1 دفعه
حصي
1 دفعه
حصي
1 دفعه
حصي
1 دفعه
حصر
1 دفعه
حصر
1 دفعه
حصن
2 دفعه
حصن
1 دفعه
حصي
1 دفعه
حصي
2 دفعه
حصي
1 دفعه
حصي
1 دفعه
حضر
1 دفعه
حضر
1 دفعه
حوط
1 دفعه
حوط
1 دفعه
حقب
1 دفعه
حقق
1 دفعه
حقق
9 دفعه
حکم
1 دفعه
حلم
2 دفعه
حلم
1 دفعه
حلل
3 دفعه