• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
6 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
25 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
14 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
8 دفعه
اتي
7 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
ثوب
1 دفعه
اثث
2 دفعه
اثر
1 دفعه
اثر
2 دفعه
اثر
1 دفعه
اثر
1 دفعه
اثر
4 دفعه
اثر
2 دفعه
اثر
1 دفعه
ثور
1 دفعه
اثم
1 دفعه
اثر
1 دفعه
اثر
2 دفعه
اثر
1 دفعه
اثر
1 دفعه
ثقل
1 دفعه
ثقل
1 دفعه
ثقل
1 دفعه
ثقل
1 دفعه
ثقل
1 دفعه
ثقل
1 دفعه
اثل
1 دفعه
اثم
1 دفعه
اثم
2 دفعه
اثم
4 دفعه
اثم
1 دفعه
اثم
9 دفعه
اثم
1 دفعه
ثمر
2 دفعه
اثم
1 دفعه
1 دفعه
اثم
1 دفعه
اثم
1 دفعه
اثم
5 دفعه
اثم
1 دفعه
اجج
2 دفعه
اجج
1 دفعه
جوب
1 دفعه
جوب
1 دفعه
اجل
1 دفعه
اجل
1 دفعه
احد
1 دفعه
وجد
3 دفعه
جدر
1 دفعه
اجر
16 دفعه
اجر
11 دفعه
اجر
8 دفعه
اجر
3 دفعه
اجر
23 دفعه
اجر
1 دفعه
جرم
1 دفعه
جرم
1 دفعه
جرم
2 دفعه
جرم
1 دفعه
اجر
1 دفعه
اجر
2 دفعه
اجر
1 دفعه
اجر
5 دفعه
اجر
1 دفعه
اجر
6 دفعه
اجر
9 دفعه