عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
2 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
4 دفعه
هرع
2 دفعه
هلک
2 دفعه
هلک
3 دفعه
هلک
1 دفعه
هلک
2 دفعه
هون
1 دفعه
يهود
1 دفعه
هيج
2 دفعه
هيم
1 دفعه
هيأ
1 دفعه
ودد
1 دفعه
وري
2 دفعه
وبق
1 دفعه
وثق
1 دفعه
وجه
1 دفعه
وحي
1 دفعه
وحي
13 دفعه
وحي
1 دفعه
وحي
4 دفعه
ودد
5 دفعه
ودد
1 دفعه
ورث
1 دفعه
ورث
1 دفعه
وزع
3 دفعه
يوسف
15 دفعه
يوسف
7 دفعه
وسوس
1 دفعه
وصل
3 دفعه
وصل
1 دفعه
وصي
1 دفعه
وصي
1 دفعه
وصل
1 دفعه
وعد
10 دفعه
وعظ
2 دفعه
وعظ
1 دفعه
وعي
1 دفعه
وفض
1 دفعه
وفي
2 دفعه
وفق
1 دفعه
وفي
1 دفعه
وفي
1 دفعه
وفي
2 دفعه
وقي
2 دفعه
وقد
1 دفعه
وقد
1 دفعه
وقع
1 دفعه
يقن
11 دفعه
ولج
8 دفعه
ولد
1 دفعه
ولي
1 دفعه
ولي
1 دفعه
ولي
2 دفعه
يوم
9 دفعه
يوم
28 دفعه
يوم
176 دفعه
يوم
16 دفعه
يوم
29 دفعه
يوم
1 دفعه
يوم
2 دفعه
يوم
63 دفعه
يوم
2 دفعه
يوم
1 دفعه
يوم
14 دفعه
يوم
2 دفعه
يوم
1 دفعه
يوم
4 دفعه
يوم
3 دفعه
يوم
1 دفعه
يوم
1 دفعه
يوم
3 دفعه
يونس
4 دفعه
يأس
1 دفعه
يأس
1 دفعه
  • وبگردی