• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
شطر
1 دفعه
شطر
3 دفعه
شطر
2 دفعه
شطط
2 دفعه
شعر
1 دفعه
شعر
1 دفعه
شعر
1 دفعه
شعر
1 دفعه
شعب
1 دفعه
شعب
1 دفعه
شعب
1 دفعه
شعب
3 دفعه
شعب
6 دفعه
شعب
1 دفعه
شغف
1 دفعه
شغل
1 دفعه
شغل
1 دفعه
شفو
2 دفعه
شفي
4 دفعه
شفع
2 دفعه
شفه
1 دفعه
3 دفعه
2 دفعه
3 دفعه
1 دفعه
شقق
4 دفعه
شقق
1 دفعه
شقق
1 دفعه
شقق
1 دفعه
شقق
1 دفعه
شقي
1 دفعه
شقي
1 دفعه
شقي
1 دفعه
شقي
3 دفعه
شکر
2 دفعه
شکر
1 دفعه
شکر
2 دفعه
شکک
1 دفعه
شکک
14 دفعه
شکل
1 دفعه
شکر
4 دفعه
شکر
4 دفعه
شکر
1 دفعه
شکر
2 دفعه
شمل
1 دفعه
شمل
1 دفعه
شمس
1 دفعه
شنأ
2 دفعه
شهب
2 دفعه
شهب
1 دفعه
شهد
2 دفعه
شهد
2 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
1 دفعه
شهد
6 دفعه
شهد
12 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
4 دفعه
شهد
5 دفعه
شهر
2 دفعه
شهر
1 دفعه
شهر
1 دفعه
شهر
2 دفعه
شهر
2 دفعه
شهو
2 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
2 دفعه
12 دفعه
1 دفعه
20 دفعه
شهق
1 دفعه
شهق
1 دفعه
شوظ
1 دفعه
شور
1 دفعه
شيأ
11 دفعه
شيأ
180 دفعه
شيأ
71 دفعه
شيأ
5 دفعه
شيأ
1 دفعه
شطن
1 دفعه
شيب
1 دفعه
شيب
1 دفعه
شيب
1 دفعه
وشي
1 دفعه
شيخ
1 دفعه
شيخ
2 دفعه
شطن
4 دفعه
شطن
2 دفعه