عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
بنو
5 دفعه
بنو
1 دفعه
بنو
1 دفعه
بنو
1 دفعه
بنو
4 دفعه
بوب
2 دفعه
بوب
5 دفعه
بوب
1 دفعه
بوب
2 دفعه
بوب
2 دفعه
ابو
2 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
2 دفعه
ابي
4 دفعه
ابو
4 دفعه
ابو
4 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
2 دفعه
تبع
2 دفعه
تبع
2 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
تبع
5 دفعه
تبع
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
ترب
1 دفعه
ترب
2 دفعه
ترف
1 دفعه
ترف
1 دفعه
وقي
1 دفعه
تقن
1 دفعه
تلو
1 دفعه
تلو
1 دفعه
تمم
1 دفعه
تمم
1 دفعه
تمم
1 دفعه
تمم
2 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
7 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
توب
1 دفعه
اتي
1 دفعه
وکأ
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
  • وبگردی