• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
عضویت در خبرنامه
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • اعداد اول مرکب
  • در این محتوای هوشمند دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم اعداد مرکب اول، تجزیه، مقسوم علیه و ... آشنا خواهند شد. ...
  • کوچکترین مضرب مشترک(1)
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم به خوبی با مفهوم (کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م) ) آشنا خواهند شد. ...
  • آشنایی با مفهوم آمار
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم آمار، جمع آوری اطلاعات عددی و سازماندهی، تجزیه و تحلیل و بررسی آن ها آشنا می شوند. ...
  • آشنایی با n ضلعی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم به خوبی با مفهوم n ضلعی آشنا خواهند شد. ...
  • جمع اعداد صحیح
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم به خوبی با مفهوم جمع اعداد صحیح آشنا خواهند شد. ...
  • مثلث های متشابه
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفاهیم تشابه و مثلث های متشابه آشنا خواهند شد. ...
  • مقایسه کسرها
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان پایه ابتدایی به خوبی با مفاهیم (کسر و مقایسه آن ها) آشنا خواهند شد. ...
  • اشکال متشابه
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم به خوبی با مفهوم اشکال متشابه اعم از (مربع، مثلث، مستطیل و ...) آشنا خواهند شد. ...
  • صدف های دریایی و تفریق
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی به خوبی با مفهوم عملیات محاسباتی تفریق آشنا خواهند شد. ...
  • زاویه تند و منفرجه
  • در این فعالیت آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم زاویه تند و منفرجه آشنا خواهند شد. ...
  • چهار عمل اصلی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان ابتدایی به خوبی با سه عملیات محاسباتی (جمع، تفریق، ضرب) آشنا خواهند شد. ...
  • دستگاه دو معادله و دو مجهولی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی در پایه ششم به خوبی با مفهوم (حذف ضرایب در دستگاه دو معادله و دو مجهولی ) آشنا خواهند شد. ...
  • خاصیت دوبل کردن
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفاهیم جمع کردن و خاصیت دوبل کردن آشنا خواهند شد. ...
  • بزرگتر، کوچکتر، مساوی، نامساوی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی با مفاهیم (بزرگتر، کوچکتر، مساوی، نامساوی) آشنا خواهند شد. علاوه بر آن به خوبی با عمل محاسباتی ضرب نیز آشنا خواهند شد. ...
  • معکوس (عمل وارون)
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم معکوس(عمل وارون) آشنا خواهند شد. که باتوجه به این خاصیت شما می توانید برای امتحان درستی محاسبات جمع از عمل تفریق و برای امتحان درستی محاسبات تفریق از عمل جمع استفاده نمایید. ...
  • بازی مساوی و نامساوی
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی به خوبی با مفهوم (مساوی و نامساوی) آشنا خواهند شد. ...
  • بازی جمع و تفریق
  • هدف از این بازی آموزشی آشنایی خوب دانش آموزان مقطع ابتدایی با محاسبات ریاضی به خصوص(جمع و تفریق) می باشد. ...
  • دانلود بازی آموزش حجم اشکال
  • در این بخش دانش آموزان مقطع ابتدایی می توانند با انجام بازی های آموزشی ارائه شده به خوبی مفهوم همه اشکال به خوبی آشنا شوند. ...
  • حجم مکعب
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی با مفهوم حجم مکعب و دروس مرتبط با این مبحث به خوبی آشنا خواهند شد. ...
  • حجم هرم
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم حجم و حجم هرم آشنا خواهند شد. ...
  • حجم استوانه
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان به خوبی با مفهوم حجم استوانه آشنا خواهند شد. ...
  • حجم مکعب مستطیل
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی با مفهوم حجم و حجم مکعب مستطیل آشنا خواهند شد. ...
  • مخروط
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان به خوبی با مفهوم مخروط آشنا خواهند شد. ...
  • حجم را پیدا کن
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی با مفهوم حجم و دروس مرتبط با این مبحث به خوبی آشنا خواهند شد. ...
  • تاثیر افزایش حرارت هادی بر مقاومت
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم، با جا به جا کردن دکمه دما، گرمای شعله زیر میله هادی را تغییر می دهند، سعی می کنند با هر تغییر در دما به میزان مقاومت توجه می کند....
  • بردار صحیح
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان مقطع راهنمایی با مفهوم (بردار صحیح) در مبحث ریاضی به خوبی آشنا خواهند شد. تنها کافیست اعداد هر پرسش را داخل کادر وارد نمایید. در صورت صحیح بودن به مرحله بعدی راه خواهید یافت. ...
  • پنل سیستم های خورشیدی
  • در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم، با سیستم پنل خورشیدی آشنا می شوند. در این فعالیت با دو پنل تجاری و خانگی آشنا می شوید....
  • انرژی باد
  • در این فعالیت آموزشی، دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم با انرژی باد برای تولید الکتریسیته آشنا می شوند، در انتهای فعالیت، آن ها با بخش های مختلف یک توربین بادی آَنا می شوند....
  • قرینه اشکال
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان با مفهوم (تقارن) به خوبی آشنا خواهند شد. ...
  • بازی و ریاضی(تقسیم)
  • در این بازی آموزشی دانش آموزان دوره ابتدایی به خوبی با مفهوم تقسیم آشنا خواهند شد. ...
  • انرژی برق آبی
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه اول با تولید انرژی برق توسط توربین های آبی آشنا می شوند....
  • الکتریسیته ساکن
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم با نحوه ایجاد بار الکتریکی ساکن در یک میله آشنا می شوند. در بخش دیگری از این فعالیت تعاملی با دستگاه واندوگراف نیز آشنا می شوند....
  • اسیدهای قوی و ضعیف
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم اسید قوی HCl و اسید ضعیف HF را در آب حل می کنند و سپس تجزیه H+ و هالوژن ها را بررسی خواهند کرد....
  • واکنش های گرماگیر و گرماده
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان دوره متوسطه دوم با فرایندهای گرماگیر و گرماده و تغییرات آنتروپی در این واکنش ها آشنا می شوند و این تغییرات را در این نمونه خاص واکنش مشاهده می کنند....
  • واکنش گرماگیر، واکنش ذوب
  • در این آموزش تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با فرایند ذوب شدن یخ آشنا می شوند و با تغییرات آنتالپی در این مواد در حالت جامد و مایع آشنا می شوند....
  • سلول گالوانی Zn - Cu
  • در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان با چگونگی ساخت این سلول گالوانی آشنا شده و با عملکرد این سلول آشنا می شوند. ...
  • کشش سطحی
  • دانش آموزان دوره متوسطه دوم با انجام یک آزمایش ساده در یک محیط تعاملی با مفهوم کشش سطحی آشنا می شوند.....
  • جورچین روش علمی تحقیق
  • در این فعالیت تعاملی، دانش آموزان با مفاهیم موجود در کتاب علوم خود از جمله یادداشت برداری، فرضیه سازی، آزمایش کردن، مشاهده کردن و نتیجه گیری آشنا می شوند....
  • تاثیر غلظت بر سوختن
  • در این محتوای تعاملی، دانش آموزان دوره دبیرستان تاثیر غلظت بر سرعت سوختن را برای الیاف آهن بررسی می کنند. گام ها را به ترتیب آن چه که در محتوا آورده شده است، بردارید....
  • روش تحقیق علمی
  • در این محتوای هوشمند دیداری، دانش آموزان دوره دبستان با فرایند روش تحقیق علمی آشنا می شوند. برای انجام یک تحقیق هر دانش آموزی بایستی با پنج گام اصلی مشاهده کردن، پرسیدن، فرضیه سازی، آزمایش کردن، یادداشت برداری، نتیجه گیری آشنا باشند....
  • مکعب روبیک
  • اگر پاسخ شما مثبت است بازی با یک مکعب روبیک را در ادامه به صورت مجازی را شروع کنید. ...
  • پازل ریاضی (تفاضل دو عدد)
  • یک بازی فکری و جذاب برای دانش آموزان پایه ی پنجم و ششم ابتدایی و دوره راهنمایی در نظر گرفته شده است، در این بازی می توانید با مفاهیم تفریق دو عدد از یکدیگر آشنا شده و در حین درک این مفاهیم، از این بازی لذت ببرید و سرعت عمل خود را در این زمینه افزایش دهید.