عضویت در خبرنامه
 • مقطع تحصیلی: نوع فعالیت:
  نام درس: موضوع درس:   
  • زاویه های مثلّث 3
  • در این فعالیت به روشی متفاوت پی خواهید برد که مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه است....
  • زاویه های مثلّث 2
  • در این فعالیت با تغییر لغزنده، می توانید به صورت پویا مجموع زوایای داخلی هر مثلث را مشاهده کنید......
  • زوایای مثلث1
  • در این فعالیت می توانید مجموع زوایای داخلی یک مثلث را مشاهده کنید....
  • تبدیل توابع
  • در این فعالیت می توانید توانایی خود را برای ساختن یک تابع دلخواه امتحان کنید.....
  • تبدیل تابع (f(x+k
  • در این فعالیت می توانید با تغییر پارامترهای موجود، تبدیل تابع را تحت تغییر ذکر شده مشاهده کنید و دامنه و برد آن را بررسی کنید.....
  • تبدیل تابع (f(k.x
  • در این فعالیت، می توانید تابع را تغییر داده و در یك محیط تعاملی برد و دامنه ی تابع جدید را بررسی كنید......
  • تبدیل تابع به (k.f(x
  • در این فعالیت می توانید تابع را چند برابر كرده، تغییر شكل تابع را مشاهده نمایید و دامنه و برد آن را بررسی كنید......
  • تابع تانژانت
  • در این فعالیت می توانید توابع تانژانت مختلفی را رسم کنید و دامنه و برد آن ها را بررسی کنید.....
  • تابع چند جمله ای
  • در این فعالیت، می توانید با تغییر پارامترهای گوناگون، توابع چند جمله ای متفاوتی را رسم کنید و به بررسی دامنه و برد این توابع بپردازید......
  • تابع لگاریتمی
  • در این فعالیت، شما با معادله و رسم نمودار لگاریتمی آشنا می شوید.....
  • تابع کسینوس
  • در این فعالیت، می توانید با تغییر پارامترهای موجود، می توانید توابع کسینوسی متفاوتی را رسم کنید و دامنه و برد این توابع را بررسی کنید.........
  • تابع سینوس
  • در این فعالیت، می توانید با تغییر پارامترهای موجود، توابع مختلف سینوسی را رسم کرده و دامنه و برد آن ها را تعیین کنید.......
  • تابع توانی
  • در این فعالیت با معادله ی تابع توانی آشنا می شوید و برد و دامنه ی این توابع را بررسی کرده و با تغییر پارامترهای موجود، توابع توانی مختلفی را رسم می کنید. .......
  • هذلولی
  • در این فعالیت، با تابع هذلولی آشنا می شوید و با تغییر پارامترهای هذلولی، هذلولی های مختلفی را می سازید.......
  • تابع اصم
  • در این فعالیت، می توانید با ضابطه ی تابع اصم آشنا شوید و با تغییر پارامترهای این تابع، تابع های جدیدی را رسم کنید....
  • توابع درجه دو
  • در این محیط تعاملی می توانید انواع مختلف سهمی ها را بسازید و با مفهوم سهمی آشنا شوید....
  • دایره ی مثلثاتی
  • در این محیط تعاملی، شما می توانید سینوس و کسینوس زوایای مختلف را مشاهده کنید.....
  • کسینوس زاویه حاده
  • در شكل زیر با تكان دادن نقطه ی سبز، اندازه ی زاویه ی آلفا تغییر می كند. ..........
  • زاویه های محیطی و مرکزی در دایره
  • در شکل زیر دو زاویه ی محاطی و یک زاویه ی مرکزی از دایره را نشان می دهد که می توان محل نقطه های A,B,P,Q را که روی محیط دایره هستند را تغییر داد.............
  • توابع درجه دو
  • در شکل زیر، نمودار یک تابع درجه دو را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c در آن تغییر ایجاد کرد......
  • تابع آفین
  • در شکل زیر، خط راستی را می بینید که می توان با حرکت دادن نقطه های سبز m و n در آن تغییر ایجاد کرد....
  • f(x)+k به f(x )تبدیل تابع
  • شکل زیر یک تابع سینوس است که می توان با حرکت دادن نقطه ی سبز رنگ k در آن تغییر ایجاد کرد......
  • تابع خطی
  • در شکل زیر، خط راستی را می بینید که از (0,0) گذشته و با حرکت دادن نقطه ی سبز رنگ m می توان در آن تغییر ایجاد کرد. ......
  • تانژانت زاویه ی حاده
  • توضیح:در شكل زیر با تكان دادن نقطه ی سبز، اندازه ی زاویه ی آلفا تغییر می كند.نقطه ی سبز را تکان دهید و تغییراتی را که می بینید، بنویسید. اندازه ی زاویه ی 30 درجه را ثابت نگه داشته، نقطه ی آبی رنگ را جا به جا کنید. ...
  • حالت بهینه ی فاصله ها از رأس های یک مثلث
  • شکل زیر مثلثی متساوی الساقین، با ضلع نا برابر 12 سانتی متر و ارتفاع وارد 5 سانتی متر است. نقطه ای را روی این ارتفاع پیدا کنید، که جمع فاصله های آن از 3 رأس حداقل باشد.....
  • حالت بهینه ی مستطیل محاط شده در مثلث متساوی الساقین
  • ابعاد مستطیلی را که در یک مثلث متساوی الساقین با ضلع نا برابر 8 سانتی متر و ارتفاع متناظر 3 سانتی متر محاط شده و بیشترین مساحت را داشته باشد، پیدا کنید. با این فرض که یک ...ضلع مستطیل روی قاعده ی مثلث قرار داشته باشد.
  • مساحت مستطیل
  • شکل زیر یک مستطیل است که می توان با حرکت دادن نقطه های سبز رنگ اندازه ی طول و عرض آن را تغییر داده و مستطیل های متفاوت ایجاد کرد. ...
  • مساحت متوازی الاضلاع
  • با تکان دادن نقطه ی متحرک سبز رنگ، چه ببینید چه اتفاقی می افتد؟ حالا می توانید بگویید مساحت متوازی الاضلاع با چه مساحت دیگری برابر است؟ ...