عضویت در خبرنامه

عبارت :
شماره :

به صورت :
تعداد :

شماره درس
توضیحات

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 140 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 610 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 65926 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 75 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 140 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 620 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66066 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 75 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 130 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 630 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66196 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 75 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 130 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 640 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66326 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 75 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 130 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 650 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66456 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 76 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 130 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 660 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66586 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 76 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 128 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 670 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66714 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 76 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 120 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 680 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66834 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 76 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 120 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 690 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 66954 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 76 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 120 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 700 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 67074 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 76 درصد از کلمات متن قرآن)

  • تعداد رکورد ها : 1001