عضویت در خبرنامه

عبارت :
شماره :

به صورت :
تعداد :

شماره درس
توضیحات

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 220 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 410 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 62435 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 71 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 217 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 420 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 62652 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 71 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 210 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 430 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 62862 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 71 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 206 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 440 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 63068 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 72 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 200 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 450 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 63268 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 72 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 198 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 460 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 63466 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 72 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 190 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 470 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 63656 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 72 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 190 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 480 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 63846 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 73 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 185 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 490 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 64031 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 73 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 180 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 500 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 64211 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 73 درصد از کلمات متن قرآن)

  • تعداد رکورد ها : 1001