عضویت در خبرنامه

عبارت :
شماره :

به صورت :
تعداد :

شماره درس
توضیحات

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 457 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 210 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 56301 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 64 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 434 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 220 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 56735 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 64 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 421 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 230 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 57156 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 65 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 405 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 240 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 57561 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 65 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 383 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 250 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 57944 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 66 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 363 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 260 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 58307 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 66 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 347 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 270 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 58654 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 67 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 335 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 280 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 58989 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 67 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 327 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 290 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 59316 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 67 درصد از کلمات متن قرآن)

ده کلمه اي که در اين صفحه با آنها آشنا شديد، 312 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با يادگيري ترجمه کلمات اين صفحه ، شما با 300 کلمه از فهرست کلمات(غيرتکراري) آشنا شديد
ولي با توجه به آمار تکرار آنها 59628 کلمه از قرآن را مي شناسيد
(کمي بيش از 68 درصد از کلمات متن قرآن)

  • تعداد رکورد ها : 1001