تعداد مطالب : 4728
تعداد نظرات : 377
زمان آخرین مطلب : 2215روز قبل
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:31
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:30

// زَن / وَ / شوهَر / بـایَد یِکـ مَحبـوبِ مُشتَـرکـ داشتِـهـ بـاشَند.

| زَن | و | شوهری | کِهـ عاشِـق اِمام حُسِین عَلَیه اَلسَلَام هَستَنَد؛

خُداآ می دانـَد چـه زِندِگی دارَند... //

(حاج آقا پناهیان)

 
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:29
 

خواهرم
تمام زیبایى در سادگیست!
با حجاب زیباتر بودن را تجربه کن
در زمانى که شأن و ارزش جز به لباس و ماشین نیست...
تو چادرى بمان و ثابت کن ارزش واقعى زن این نیست.

تو هرچه ساده تر باشی برایم زیبایی....
تو هرچه تیره ترهم باشی برایم روشنی...من روشنی را در تو یافتم...هیچگاه سایه ات را از سرم کم نخواهم کرد...هیچ گاه...

 

 
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:27

چادر و مقنعه ای که قامت کوچـــک.چهــره ی نجیب دخترکــان معصوم
را می آراید تار و پـــود حجاب و متانت در بزرگســـالی است.
نهال عشق به حجـــاب و عفت را از کودکـــی در دل فرزندانمان بکاریم
تا در بزرگــــی ثمر دهد.
ان شـــاالله...

 
 
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:26
 

هنوز از در حرم بیرون نیامده بود ڪه چادرش را برداشت؛ روωـرے اش را شل تر ڪرد و 

آهے ڪشید و گـ؋ـت: داشتم خـ؋ـه مے شدم. همینطور ڪه بهش نگاه مے 

ڪردم،چشمم به ڪیـ؋ـش اـ؋ـتاد ڪه شاید ۲-۳ ڪیلویے بود خواـωـتم بگویم، 

اے چادر! چقدر غریبی؛ 

ڪه صداے تق تق ڪـ؋ـش هایش توجه مرا به خودش جلب ڪرد، ڪـ؋ـش هایے با 

پاشنه هاے آنچنانے ڪه حتے راه ر؋ـتن را به ωـختے انجام مے داد و گـ؋ـتم: اے چادر! 

چقدر غریبے . 

چقدر غریبے ڪه حاضرند ڪیـ؋ پر از وωـایل تباهے شان را ωـاعت ها بر دوش 

بڪشند،اما وزن ڪم تو را تحمل نڪنند. 

اے چادر! چقدر غریبی؛ 

اگر با ڪـ؋ـش هاے پاشنه بلندشان و …..صد بار زمین بخورند با خنده بلند مے شوند 

اما ڪاـ؋ـیـωـت یڪ بار با تو برایشان اتـ؋ـاقے بیـ؋ـتد، چقدر ωـریع ڪنارت مے زنند و 

براے ڪنار زدنت ؋ـلـωــ؋ـه مے باـ؋ـند و آیه توجیه مے ڪنند. 

حجاب، ωـڪوے پرواز زن به ωـمت آـωـمان اـωـت نمے دانم چرا برخے به زمین عادت 
ڪرده اند؟  
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:24
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:21
 

وصیت نامه هایشان را هنوز باد نبرده است...

آنان که رفتند و در بد زمانه ی ستم، بلاکش غصه ها شدند...

تا ""چادر تو""

مبادا که روزی از پنجه های

هرزه ی عدو،

نخ کش بی حیایی ها بشود............

یا فاطمه/سلام الله علیها/

شکر خدا که سایه ی تو بر سر من است...

چادر فقط حجاب نیست، یادگار توست....

""آخرش با همین سیاهی روسفید میشم، می دونم!!"" 

 
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:20
 

دلم برای غربت شرهانی،رمل های فکه، آسمان طلائیه، غروب دلگیر شلمچه،اروند آرام اما خروشان و آرامش،معراج الشهدا تنگ شده؛ 
اللهم الرزقنا...

گفت: راست می گویی، جنگ در آب، آن هم شب، در آب اروند خروشان، زیر آتش سنگینی که از بالای سرت...

می ریزد. شب عملیات والفجر هشت، تازه معنای این جمله را یافتم که هر کسی می خواهد به امام...

زمانش(عج) برسد، باید خودش را به آب و آتش بزند و در آن شب، هم آب بود و هم آتش...

ولی حالا نه اب است و نه اتش ، دارن با افکار جوانان ما بازی میکنن و یه عده رو بی حیا و یه عده رو بی حجاب کردن ، ما پیروز جنگ تن به تن بودیم ولی جنگ نرم نه ....

 
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:17

حجـــــاب محدودیّـت اســت،بـــــــرای چشمهـــــــای شیطــــــانی...

زن عفیف زیباست وعفتش به او قدرتی می دهد که
قوی ترین مردان در برابر او به خضوع وادارمی کند

•.¸¸.•´´حجاب عفت.پاکدامنی.اقتدار وشکوه ایمان بانوی مسلمان ایرانی¯`••._.•

 
پنج شنبه 4/10/1393 - 20:13