• Nombre de visites :
  • 2781
  • 5/4/2009
  • Date :

Gaybet Döneminde vuku bulacak Alametler 1

hz.mehdi

1- İsbağ bin Nebate’den:

Hz. Ali aleyhisselam şöyle buyurdu:

 

“Yüzelli’den sonra başınıza kafir emirler, hain liderler ve fasık arifler geçecektir. Tacirler çoğalacak ve kârlar azalacak ve faiz yayılacak. Zinazadeler çoğalacak ve zina artacak. Maarif inkar olunacak ve hilaller büyüyecek. Ve kadınlar kadınlarla, erkekler de erkeklerle yetinecekler.”

  Hz. Ali bin Ebi Talib aleyhisselam bu hadisi buyururken adamın biri ayağa kalkarak şöyle arzetti:

  Ey Emirülmüminin! Bizler o zamanda ne yapmalıyız? Buyurdu ki:

  Firar, firar. Doğrusu Allah’ın adaleti; Kur’an okuyanlar nehy oldukları emirlere yaklaşmadıkça ve iyi insanlar facirleri nehyettikçe her zaman bu ümmetin üzerinde olacaktır. Eğer bunları yapmayıp kötü insanlardan nefret ederek “Lailaheillallah” dedikleri zaman Allah arşında şöyle diyecek: Yalancılar, söylediğinize inanmıyorsunuz.”

 2- Ebu Sadık, Emirülmüninin Ali aleyhisselam’dan şöyle buyurduğunu nakleder:

  Abbasoğullarının mülkü hiçbir zorluğa uğramadan kolayca kurulacaktır. Eğer Türkler, Deylem’liler, Sind’liler, Hint’ler, Berberler ve Taylesan Türkleri birleşseler dahi, onların hükümetlerini yok edemezler. Onlar her zaman sevinç içinde olacaklar taki sonunda onları sevenler ve devletleri için çalışanlar onlardan ayrılacaklar. Sonra Allah savaşçı bir adamı onlara musallat edecek ve tam onların hükümetinin kurulduğu yerden ayaklanacak. Geçtiği bütün şehirleri fethedecek, karşısına dikilen bayrakları devirecek ve bütün nimetleri yok edecek. Ona düşmanlık edenlere eyvahlar olsun! O her zaman zaferlere ulaşacak ve sonunda zaferini benim itretimden olan birisine teslim edecek. O hakkı söyleyecek ve hakkı uygulayacak.”

 3- Muhammed bin Müslim’den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

  Kaim’in kıyamından önce belirtiler vardır: “Yüce Allah tarafından mümin kullarına belalar gelecektir. Bu belirtiler nelerdir? Diye arzettim.

  Buyurdu ki: O, Allah azze ve celle’nin şu buyruğudur.

“Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesi ile mutlaka imtihan edeceğiz. Ve sabredenleri müjdele.”(1)

  Buyuruyor ki: Siz müminleri mutlaka imtihan edeceğiz. Korku ile yani saltanatlarının sonlarına doğru filanca (Abbas) oğullarının hükumeti ile korkutacağız. Ve açlıkla, yani mahsullerin pahalılığı ile. Malların azalması yani, ticaretlerin kesat olması ve faziletinin azalması. Canlar (ın azalması) yani, hızlı ve ani ölümler. Mahsuller(in azalması) yani, çiftçiliğin azalması ve meyvelerin bereketinin azalması. Sabredenleri müjdele yani, işte o zaman Kaim aleyhisselam’ın zuhuru ile (onları müjdele)

  Sonra bana buyurdu ki: Ey Muhammed! Bu onun te’vilidir. (asıl mana ve yorumu budur). Allah azze ve celle buyuruyor ki: “Onun tevilini sadece Allah ve ilimde derin olanlar bilirler.”(2)

4- Ebu Basir’den: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

 

Kaim’in kıyamından önce bir yıl halk aç kalacak ve onları öldürülme korkusu saracak; malları, canları ve mahsulleri azalacak. Bu olay Allah’ın kitabında açıkça yazar. Sonra bu ayeti tilavet etti: “Sizleri korku, açlık, mal, can ve mahsullerin eksilmesi ile mutlaka imtihan edeceğiz. Ve sabredenleri müjdele.”

5- Cabiri Cüfi’den:

  İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’a şu ayeti sordum: “Sizleri korku, açlık…”

Buyurdu ki: Ey Cabir! Bunun genel ve özel manası vardır. Özel manası Kufe’deki açlıktır. Allah bunu sadece Ali Muhammed’in düşmanlarına mahsus kılıp, onları helak edecek. Genel mana ise Şam hakkındadır. Onları önceden başlarına gelmemiş korku ve açlık saracak. Açlık Kaim’in kıyamından önce, korku ise Kaim’in kıyamından sonradır.”

6-Ebu Davud-u Ducâci’den:

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu:

 “Hizipler aralarında ihtilaf ettiler(3) ayetini Emirülmüminin aleyhisselam’a sorduklarında şöyle buyurdu:

  “Üç şeyden Hz. Mehdi’nin zuhurunu bekleyin.” Dediler ki: “Ey Emirülmüninin! O üç şey nedir?” Buyurdu ki: “Şam ehlinin aralarında ihtilaf etmesi, Horasandan çıkacak olan siyah bayraklar ve Ramazan ayındaki dehşet.” Dediler ki: “Ramazan ayındaki dehşet nedir?” Buyurdu ki: Allah azze ve celle’nin Kur’andaki şu sözünü duymadınız mı: “İstersek gökten bir alamet indiririz de hepsinin boynu onun karşısında huzü ederek eğilir.”(4) O öyle bir alemttir ki yeni evliler perdeden çıkarlar, uyuyanı uyandırır ve uyanık olanı ise dehşete düşürür.”

7- Ömer bin Hanzala’den:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“Kaim’in beş alameti vardır: Süfyani’nin zuhuru, Yemani’nin zuhuru, gökten bir nida, nefsi Zekiyye’nin öldürülmesi ve Beyda’da yerin çökmesi.”

 

Zuhur ve İdeal Toplum

Mehdilik İnancı ve Dünyanın Geleceği

Mehdilik Doktrini 2

Mehdilik Doktrini 1

Hz. İmam Mehdi ve sünnetullah 1

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)