• Nombre de visites :
  • 3178
  • 11/11/2008
  • Date :

İKMAL AYETİ

gadir-i hum

    İkmal ayeti de Ali'nin (a.s) velâyetine ve imametine delalet eden ayetlerden bir diğeridir. Allah (c.c) buyuruyorki:

"İşte bugün dininizi ikmal ettim, size verdiğim nimetimi tamamladım, size din olarak İslâm'ı verdim de hoşnut oldum…"

    Bu ayetin, Gadir olayından sonra, İmam Ali (a.s) hakkında nazil olduğuna dair, her iki fırka kanalıyla bir çok rivayet nakledilmiştir.

 

Hadislerde Geçen Tabirler

a) Ebu Nuaym İsfahanî, sahih senetle, Ebu Said Hudrî’den şöyle naklediyor:

"Hz. Peygamber, halkı, Ali'ye (a.s) davet etti; ve bir ağacın altının süpürülmesini emretti. Sonra Ali'yi (a.s) sesledi ve onun iki elini yukarı kaldırdı. O kadar ki hazretin koltuklarının altı gözüktü. Halk kitlesi dağılmadan önce, bu ayet Hz. Peygamber'e nazil oldu. "Bugün dininizi ikmal ettim …" Bunun üzerine Allah Resulü (s.a.a): "Dinin kemale erişinden… dolayı Allahu ekber dedi. Sonra şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır."

b) Hatib Bağdadi, sahih senetle, Ebu Hureyre'den şöyle naklediyor:

"Kim zilhicce'nin 18. gününde oruç tutarsa, Allah (c.c) ona altmış ayın orucunun sevabını yazar. O gün Gadir günüdür." O zaman, Peygamber (s.a.a) Ali'nin (a.s) elini tuttu ve buyurdu: "Acaba ben müminlerin velisi değil miyim?" Halk: "Evet." deyince, şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem Ali onun mevlasıdır." Bu sırada Ömer b. Hattap dedi ki: Mübarek olsun! Mübarek olsun! Ey Ebu Talib'in oğlu. Benim ve her Müslümanın mevlası oldun." Sonra bu ayet nazil oldu: "Bugün dininizi ikmal ettim…"

c) İbn Asakir de, aynı içeriği sahih kanalla, yazmış olduğu tarih kitabında nakletmiştir.

 

İkmal Ayeti ve Ehlisünnet Ravileri

İmamiyye alimleri "İkmal Ayeti"nin Gadir gününde Hz. Peygamber'e (s.a.a) nazil olduğuna dair görüş birliği içerisindeler. Buna ilaveten Ehlisünnet alimlerinin bir kısmı da İmamiyye'yle aynı görüşü paylaşmışlardır. Örneğin:

– Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Taberî

– Ebu Hasan Ali b. Ömer Darkutni

– Ebu Abdullah Hakim Nişaburî

– Ebu Bekir b. Merdevey İsfahanî

– Ebu Nuaym İsfahanî

– Ebu Bekir Ahmed b. Hüseyin Beyhaki

– Ebu Bekir Hatib-i Bağdadi

– Ebu'l-Hasan b. Meğazili

– Ebu'l-Kasım Hakim Haskani

– Hatib Harezmi

– Ebu'l-Kasım İbn Asakir Dimişki

– Sıbt b. Cevzî

– Şeyhu'l-İslâm Hemmui

– İbn Kesir Dimişki

– Celaluddin Suyutî

Gadir hutbesinden sonra bu ayetin inişi, Allah Resulü'nün (s.a.a) "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır." sözünün doğruluğuna iyi bir tanıktır. Çünkü "İkmal" tabirine hilâfet ve imametten başka hiçbir şey layık değildir.


 

Tarihî Gadir Hadisi

Ali (a.s) Hz. Peygamber'in Kardeşidir

Menzilet Hadisi

GADİR-İ HUM OLAYI

Gadir Hum İle İlgili Ayetler

GADİR, İMAMETİN SESİ

Peygamberin Halifesi

ULULEMR'E İTAAT EDİN

Hz.Ali (a.s)'nın Hz. Resulullah (s.a.a) Tarafından Tayini

İmamet İlâhî Bir Makamdır

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)