• Nombre de visites :
  • 4788
  • 13/1/2008
  • Date :

ŞEHÎD-İ KERBELÂ

ŞEHÎD-İ KERBELÂ

Bu Hüseyn kim ki cihân Mecnûn, o da Leylâ"dır

Bu ne cânân ki bütün canlar ona şeydâdır

 

Bu nasıl âb-ı hayâttır ki cihân etşân ona

Kâinât cümle bedendirse, Hüseyn"dir cân ona

 

Lâle-yi gülzâr-i ismet, nâzenîn-i Kibriyâ

Bülbül-i bâğ-ı velâyet, nûr-i çeşm-i Mustafâ

 

Cân-ı Zehrâ-yı Betûl"dür, yâdigâr-i Murtezâ

Seyyid-i mülk-i şehâdet, kıblegâh-ı evliyâ

Fahr-i Âdem, sibt-i Hâtem, vâris-i tüm enbiyâ

Hakka mizân, derde dermân u penâh-ı mâ-sevâ

 

Bahr-i ilm u kân-ı hilm u mezhar-ı sıdq u sefâ

Bâb-ı rahmet, burc-i izzet, maden-i aşk u vefâ

 

Sırr-ı vahdet, dâr-i hikmet, bâis-i lütf u etâ

Şahid-i uzmây-ı ümmet, âleme nur u ziyâ

 

Rükn-i îmân, rûh-i Kur"ân, şâfi-i rûz-i cezâ

Şems-i irfân, nûr-i Rahmân, şâhid-i bezm-i likâ

 

Nûh-i tûfân-ı belâdır; Tûr-i Sinâ-yı velâ

Meş"el-i râh-ı hüdâdır; sâhil-i emn-i necâ

 

Nefsi hür, sözleri dürdür; ziynet-i Arş u semâ

Hem velidir; hem vasidir; Hâmis-i Âl-i Abâ

 

Aşk-ı mahzûn, sırr-ı meknûn, ma"den-i sabr u rızâ

Feyz-i sermed, cân-ı Ahmed, fânî-yi bahr-i bekâ

 

Me"ni-yi zibh-i azîm u sırr-ı sahrâ-yı Minâ

Hem harim u hem Harem, tevhîde "İllâ", şirke "Lâ"

 

Ey Hüseyn, ey zulmetin bağrında misbâh-ı hüdâ

Bu senâlar damla, sen deryâ, Şehîd-i Kerbelâ 

                                             Musa Aydın

                                 Şevvâl-1420 / O cak-2000

 

MUHARREM AYI’NA GİRDİĞİM  ZAMAN

MERSİYYE-Yİ  İMÂM HÜSEYİN

DİYALOG

FÂTIMA GÜL GONCALARI

KİMDİR HÜSEYİN?

ÂL-İ MUHAMMED

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)