• Nombre de visites :
  • 3522
  • 24/10/2007
  • Date :

Gadir Günü İyi Ameller Yapmak

gadir günü iyi ameller yapmak

    Gadir gününde dini kemale erdirip mevlamız Ali (a.s)"ı bize İmam olarak tayin etmesiyle Allah-u Teala bizim üzerimize olan nimetleri tamamladı ve böylece ümmet için kurtuluş saadet ve doğru yol açıklandı; bundan dolayı rahmet ve nimet günü olan meb"es-i nebevi hariç bu günden daha önemli bir gün yoktur, Müslümanların bu günde bağışlanan nimetler karşısında Allah"ın rızasını kazanmaya vesile olan, namaz, oruç, sıla-i rahim, yemek vermek ve bu güne yakışan merasimler düzenlemek gibi amelleri yapmakla Allah"a şükretmeleri gerekir.

    Hadislerde bu günde bazı amellerin yapılması özellikle tavsiye edilmiştir. Onlardan birisi de Gadir günü orucudur.

    Gadir Günü Orucunun Hadisi

    Hafız Ebu Bekr-i Hatib-i Bağdadi (ö. h. 463), Abdullah b. Ali b. Muhammed b. Buşran"dan, o da Hafız Ali b. Ömer-i Darukutni"den, Nasr b. Habşun"dan, Ali b. Saidi Remeli"den, Zemure b. Rebia"dan, Abdullah b. Şevzeb"ten, Matar-i Verraktan, Şehr b. Huşeb"ten, o da Ebu Hureyre"den rivayet ediyor ki: Her kim Zilhiccenin on sekizinde oruç tutarsa, karşılığında Allah-u Teala ona altı ay oruç tutmuş gibi sevap yazar. O gün Gadir-i Hum günüdür, o gün, Resulullah (s.a.a), Ali b. Ebu Talib"in elinden tutarak şöyle buyurdular: Acaba ben Mü"minlerin velisi değil miyim? hazır olanlar: Evet, öylesin ey Allah"ın Resulü diye cevap verdiler. Devamında buyurdular: Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır. Ondan sonra Ömer b. Hattab şöyle dedi: Ne mutlu sana, ne mutlu sana ey Ebu Talib"in oğlu sen, benim ve bütün müslümanların mevlası oldun. Daha sonra Bu gün dininizi sizlere kamil ettim. ayeti nazil oldu. Kim Recep ayının yirmi yedisinde oruç tutarsa, ona altı ayın orucunun sevabı yazılır. Bu gün, Cebrail (a.s)"ın Hz. Muhammed (s.a.a)"e ilk vahyi getirdiği gündür.[1] Aynı rivayeti başka yolla Ali b. Said-i Remaliden de naklediyor.

    Asımi, Zeyn-ul Feta kitabında aynı rivayeti yazmış ancak onda Meb"es günün orucundan bahs etmemiştir; Ebu İsmail-i Fakih, Muhammed b. Yahya el-Alevi"den, İbrahim b. Muhammed-i Ami"den, Habşun b. Musa el-Bağdadi"den, Ali b. Said eş-Şami"den, Zemure"den, Ebu Şevzeb"ten. Senedi zikrettikten sonra, aynı rivayeti yazıyor.

İbn-i Mağazili eş-Şafii, Menakıb kitabında Ebu Bekir Ahmed b. Muhammed b. Tavan"dan, o da Ebu-l Huseyn es-Semmak"tan, o da Ebu Muhammed Cafer b. Muhammed b. Nasir-i Huldi"den, o da Ali b. Said-i Remeli"den. aynı rivayeti nakletmiştir.

    Sıbt İbn-i Cevzi ve[2] Hatib-i Harezmi,[3] Hafız Beyhaki"nin senediyle, Mustedrek sahibi olan Hakim-i Niaşburi"den, o da Ebu Yali ez-Zubeyri"den, o da Ebu Cafer-i Bezzaz"dan, o da Ali b. Said"ten. aynı rivayeti yazmıştır.

Şeyh-ul İslam Himvini de[4] Hafız Beyheki yoluyla rivayeti nakletmiştir.


[1]- Tarih-i Bağdad, c. 8, s. 290.

[2]- Tezkiret-ul Havas, s. 18.

[3]- Menakıb-i Harezmi, s. 94.

[4]- Feraid-us Sımtayn, b:13.

Ali"ye Biat

Tarihî Gadir Hadisi

Ali (a.s) Hz. Peygamber"in Kardeşidir

Menzilet Hadisi

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)