• Nombre de visites :
  • 2179
  • 24/10/2007
  • Date :

ALLAH'I TANIMAK

allah cc

ALLAH'I TANIMA VE TEVHİD

1- Kâadir-i Müteâl'in varlığı

    Biz inanıyoruz ki: Yüce Allah bütün varlık aleminin yegâne yaratıcısıdır ve O"nun azamet, ilim ve kudretinin izleri kâinattaki bütün mevcudatın alnının tam ortasındadır denilebilecek kadar apaçık ortadadır; bizim varlığımızın derununda, canlılar dünyasının tamamında, hayvanlarla bitkilerden, göklerdeki samanyolları, gezegenler, yıldızlar ve yüksek alemlere varıncaya kadar bütün kâinatta aşikâr ve besbellidir.

Biz inanıyoruz ki: Bu dünyanın varlıklarının sırları üzerinde düşündükçe O"nun pak zatının azametini, ilminin ve kudretinin sınırsızlığını daha iyi anlamaktayız. İnsanoğlunun ilim ve teknikteki ilerlemeleri neticesinde her gün O"nun ilim ve hikmetinden yepyeni kapılar açılmaktadır insanlığın ufkuna. Bu da düşünce ufuklarımızı genişletmekte ve bu tefekkür ve idrak O"na olan ilgi ve aşkımızı günbegün artırmakta ve O"nun zât-ı mukaddesine  adım adım yaklaşmamızı sağlayarak celal ve cemalinin nurunda garkolmamızı mümkün kılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor:

Yakin arayanlar için yeryüzünde ayetler, işaretler vardır ve bizzat sizin kendi varlığınızda da (böyle ayetler vardır.) Yine de görmez misiniz?

     Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten (apaçık ve besbelli) ayetler, işaretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah"ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler (ve derler ki:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın.

2- O'nun Celal Ve Cemal Sıfatları

    Biz inanıyoruz ki: Yüce Allah"ın pâk zâtı her nevi kusur ve noksandan beri ve münezzeh olup bütün kemallerle süslüdür, dahası, O, mutlak kemal ve kemalin tümüdür, başka bir deyişle varlık alemindeki bütün kemaller ve güzellikler O"nun temiz ve yüce zâtından kaynaklanmaktadır:

      Öyle bir ilahtır  ki Allah; O"ndan başka ilah yoktur, asıl malik, egemen ve asıl sahip O"dur, her nevi eksiklik ve kusurdan kesinlikle münezzehtir, kimseye zulmetmez, huzur ve güvenvericidir, her şeyi kollamakta ve gözetlemektedir, öylesine yenilmez bir güçlüdür ki karşı deki bütün kemaller ve güzellikler O"nun temiz ve yüce zatından kaynaklanmaktadır:

"Öyle bir ilahtır ki Allah; O"ndan başka ilah yoktur, asıl malik, egemen ve asıl sahip O"dur, her nevi eksiklik ve kusurdan kesinlikle münezzehtir, kimseye zulmetmez, huzur ve güvenvericidir, her şeyi kollamakta ve gözetlemektedir, öylesine yenilmez bir güçlüdür ki karşı konulması imkansız iradesiyle her şeyi ıslah edip düzene koyar, büyüklük ve azamete lâyıktır O, kendisine eş koşulan şeylerden münezzehtir O; yaratan Allah"tır O, eşsiz bir yaratıcıdır O, emsalsiz bir şekil ve suret verendir O, O"nun içindir güzel isimler (ve her nevi kemal sıfatlar), göklerde ve yerde olan her şey O"nu tesbih eder, O Aziz (mutlak galip) ve Hakim (hüküm ve hikmet sahibi)dir." Haşr / 23 - 24.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)