• Nombre de visites :
  • 1694
  • 24/10/2007
  • Date :

İMAMET 1

EHLİBEYT

   

EHL-İ BEYT'İ SEVMEK

 

  Allah-u Teala, De ki: Sizden ecir olarak ancak yakınlara sevgi istemekteyim.

   Hazret-i Peygamber'den de (s.a.a.), Onları sevmenin iman alameti, onlara buğzetmenin nifak nişanesi bulunduğu, onları sevenin, Allah ve Resulü'nü seveceği, onlara buğzedenin, Allah ve Resulü'ne buğzetmiş olacağı hakkında mütevatir hadisler tahric edilmiştir.

   Onları sevmek farzdır, İslam dininin zaruri şiarındandır; bu hususta şüpheye, tartışmaya imkan yoktur. Bütün müslümanlar, mezheplerinde, görüşlerinde ayrılık bulunsa bile, bunda ittifak etmişlerdir; ancak azınlık bir fırka, bu hususta diğer müslümanlardan ayrılmıştır ve bunlar, Al-i Muhammed'e (s.a.a.) düşman olmuşlar, Ehl-i Beyt düşmanlığı diktikleri cihetle de Navasıb - düşmanlığı dikenler diye anılmışlardır; bu yüzden de kesin bir gerçeği inkar etmişlerdir ki namazı, zekatı, şehadet getirseler bile risaleti inkar etmiş sayılırlar ve nifak alametiyle tanınırlar; çünkü arzettiğimiz gibi Ehl-i Beyt'i sevmek, iman alametidir; onlara buğzetmek ise nifak alameti.

   Hiç şüphe yok ki, Allah-u Teala, Ehl-i Beyt'i sevmeyi, sevilmeye layık olduklarından, noksan sıfatlardan münezzeh bulunan Allah-u Teala'ya manevi yakınlıklarından, şirkden, isyanlardan, Allah'ın lutfundan, kereminden, razılığından uzak düşmekten, her çeşit kötülükten tamamiyle arınmış bulunduklarından dolayı kullarına emir buyurmuştur. Yoksa Allah-u Teala, isyanı mucib olan şeyleri irtikab edeni, yahud O'na, gereği gibi itaat etmeyeni sevmeyi emretmez; bu, tasavvur bile edilemez; çünkü yaratıkların hepsi de, zatına nisbetle kuldur ve aynı kulluk derecesindedir; O, ancak zatından en ziyade çekinenleri, kendi katında yüceltmiştir; insanlara, sevmelerini emir buyurduğu kişiler, hiç şüphe yok ki insanların, kendisinden en fazla çekinenleridir, katında en üstün derecede bulunanlarıdır, bunlarda bu vasıflar bulunmasaydı, bunlardan başkaları o sevgiye mazhar olmakta daha ileri olsalardı, bunları sevmeyi emir buyurması, abes olurdu.

 

 

İmamet İlâhî Bir Makamdır

İmamın İsmeti

İmam, İnsan Vücudundaki Kalbe Benzer

Hz.Ali (a.s)'nın Hz. Resulullah (s.a.a) Tarafından Tayini

HER ZAMAN BİR İMAM VARDIR

MASUM İMAMIN SIFATLARI

TATHİR AYETİ

İmamet Makamı

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)