• Nombre de visites :
  • 2849
  • 24/10/2007
  • Date :

                     Masum İmamlar                      

Masum İmamlar

Soru: Neden İmamlarınızı masum kabul ediyorsunuz?

Cevap: Tümü Hz. Peygamber'in Ehlibeyti'nden olan Şia İmamları'nın masum oluşu hakkında birçok delil mevcuttur. Biz onların arasından sadece birine işaret ediyoruz:

  Şiî ve Sünnî âlimlerin nakline göre Hz. Peygamber (s.a.a), hayatının son günlerinde şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz ben size iki değerli şey bırakıyorum: Allah'ın Kitabı ve Ehlibeyt'im. Bu ikisi havuzda (Kevser havuzunda) yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar." [1]

  Burada dikkat edilmesi gereken nükte şudur: Şüphesiz Kur'ân-ı Mecid, her türlü hata ve yanlışlıktan güvendedir. Göndereni Allah, getireni Cebrail, algılayanı Resulullhah (s.a.a) olan bir vahiyde hata ve yanlışlık söz konusu olabilir mi? Oysa her üçünün de masumluğu güneş gibi açıktır. Ve bütün Müslümanlar Hz. Peygamber'i vahyi algılamada, korumada ve tebliğde her türlü günahtan masum bilmekteler. Açıktır ki, Allah'ın Kitabı böyle gerçek ve sağlam bir masumluğa sahipse, bu demektir ki Peygamber'in Ehlibeyti de her türlü sürçmeden ve yanlışlıktan masumdur. Zira bu hadiste Peygamber'in Ehlibeyt'i ümmetin rehberliği ve irşadı cihetinde Kur'ân'ın dengi olarak gösterilmiştir. Bu da gösteriyor ki onlar da, tıpkı Kur'ân gibi hata ve yanlışlıktan, günah ve batıldan masumdurlar.

Başka bir tabirle; masum olmayan bir kişi veya kişilerin Allah'ın Kitabı'nın dengi sayılmasının anlamı yoktur.

  Ehlibeyt İmamları'nın masum oluşlarının en açık şa-hidi, Hz. Peygamber'in şu buyruğudur:

"Bu ikisi, havuzda yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar."

  Eğer Peygamber'in Ehlibeyti sürçmelere karşı güvende olmazlar ve bazı durumlarda yanlışlığa düşecek olurlarsa, hiçbir şekilde batılın sızmasına imkân olmayan Kur'ân'dan ayrılmış, yoldan sapmış olurlar. Oysa Resul-i Ekrem şiddetle bunu reddetmiştir.

  Elbette Hz. Peygamber'in sözündeki Ehlibeyt'ten maksat, Peygamber'in bütün nesebî ve sebebî akrabaları değildir. Zira onların tümünün sürçmelerden masum olmadığı bilinen bir gerçektir.

  O hâlde Ehlibeyti'nden sadece belli bir grup böyle bir iftihara ulaşmış ve bu makam ve mevki, onlardan ancak sayılı bir gruba nasip olmuştur. Onlar da, hiç kuşkusuz Ehlibeyt (a.s) İmamları'dır ki, tarih boyunca ümmetin yolunu aydınlatmış, Hz. Peygamber'in sünnetinin ve şeriatının koruyucusu olmuşlardır.

 

---------------------------------------------------------------------------------

[1]- Hakim, el-Müstederek, c.3, s. 138, es-Savaik’ul- Muhrika, 11. bab, birinci fasıl, s.149; Kenz’ül-Ummal, c.1, Bab'ul-İ'tisam bi'l- Kitap ve’s-Sünne’de s.44; Müsned-i Ahmed,c.5, s.182 ve 189’da ve benzeri diğer kitaplarda buna yakın anlamda başka hadisler mevcuttur.

 

 

 

İmamet İlâhî Bir Makamdır

MASUM İMAMIN SIFATLARI

İmamın İsmeti

HER ZAMAN BİR İMAM VARDIR

İMAM'IN MASUM OLMASI

 

 

      

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)