• Nombre de visites :
  • 3760
  • 24/10/2007
  • Date :

     Nübüvvet ve İmamet Makamı         

nübüvvet ve imamet makamı
          

    Nübüvvet ve İmamet Arasında Bir Gereklilik Var Mıdır?

"Acaba nübüvvet makamına ulaşan her peygamberin mutlaka imam olması gerekir mi veya imamet makamına ulaşan bir kimsenin mutlaka peygamber olması gerekir mi?

  Her iki sorunun da cevabı olumsuzdur. Şimdi vahiy mantığı ışığında bu konuyu aydınlatmaya çalışalım.

Talut ve onun zalim Calut ile savaşması hakkında nazil olan ayetlerden anlaşıldığına göre, Hz. Musa'nın vefatından sonra yüce Allah, nübüvvet makamını, isminin Şemuil olduğu söylenen bir peygambere; imamet, önderlik ve hükümet işini de Talut'a vermiştir. Şimdi olayın detayına geçelim.

  Hz. Musa (a.s) vefat ettikten sonra İsrailoğulları'ndan bir grup, kendi dönemlerinin peygamberine şöyle dediler: "Bize bir hükümdar seç ki, onun komutasında Allah yolunda savaşalım." Peygamberleri, onlara şöyle dedi:

"Allah, Talut'u size hükümdar olarak görevlendirmiştir, dedi. Onlar, 'Biz hükümdarlığa ondan lâyık iken ve ona bol bir mal verilmemişken, o, bize hükümdar olmaya nasıl lâyık olabilir?' dediler. Peygamberleri, 'Allah, onu size tercih etmiş, bilgice ve vücutça onun gücünü artırmıştır. Allah, mülkünü (hükümdarlığı) dilediğine verir. Allah, her şeyi kaplar ve bilir.' dedi."[1]

  Yukarıdaki ayetten şu önemli hususular anlaşılmaktadır:

  1- Bazen birtakım sebepler, nübüvvet makamı ile imamet ve yöneticilik makamının birbirinden ayrılmasını ve nübüvvet makamının birine, hükümet ve yöneticilik makamının da başka birine verilmesini gerektirebilir; her biri, kendisine verilen makama lâyık görülebilir. Bu iki makamın birbirinden ayrı olmasının mümkün olduğu içindir ki İsrailoğulları, "Ey Peygamber! Sen ondan daha lâyıksın." diye itiraz etmemişler, "Biz ondan daha lâyığız." diye itirazda bulunmuşlardır.

  2- Talut'a verilen makam, Allah tarafından kendisine verilmiş bir makamdı. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur:

"Allah, Talut'u size hükümdar olarak görevlendirmiştir."

Yine şöyle buyurmuştur:

"Allah, onu size tercih etmiştir."

  3- Talut'un ilâhî makam ve mevkii, ordu komutanlığında özetlenmiyordu. Bilâkis o, İsrailoğulları'nın hükümdarı idi. Zira Allah-u Tealâ "hükümdar olarak" buyurmuştur. Yani, Allah onu devlet başkanı ve yöneticisi kılmıştı. Gerçi o gün bu yöneticilikten maksat, Allah yolunda cihatta İsrailoğulları'na önderlik yapmak idi; ama o, bulunduğu makam itibariyle devleti ilgilendiren diğer işleri yapma yetkisine de sahiptir. Nitekim ayetin sonunda şöyle buyurmuştur:

"Allah, mülkünü (hükümdarlığı) dilediğine verir."

  4- Toplumu yönetme ve ümmete imamet ve önderlik yapma makamının en önemli şartı, geniş bir ilme sahip olmak ve gerekli bedensel ve ruhsal güce sahip olmaktır. Özellikle bu şart, o zamanlarda ordusuyla birlikte hareket ve çaba içinde olması gereken yöneticiler için daha da gerekliydi.[2]

  Bütün bu verilen bilgilerden, nübüvvet ve imamet makamları arasında bir ayrılmazlık ve gerekliliğin söz konusu olmadığı ortaya çıkmaktadır. Buna göre, nübüvvet makamına ulaşan birisinin ümmetin yöneticilik görevini üstlenecek imamet makamına sahip olmaması veya Allah tarafından toplumu idare ve yönetmekle görevlendirilmiş olduğu hâlde peygamber olmaması pekâlâ mümkündür. Elbette bazen yüce Allah, her iki makamı, her ikisine de liyakatı olan tek bir kişiye de verebilir. Nitekim Kur'ân-ı Mecid, şöyle buyurmuştur:

"Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davud, Calut'u öldürdü. Allah, ona hükümranlık ve hikmet verdi ve ona dilediğinden öğretti."[3]

 

-----------------------------

 [1]- Bakara, 247

[2]- Üstat Cafer Sübhanî'nin "Menşur-i Cavid-i Kur'an adlı eserinden iktibas.

[3]- Bakara, 251

 

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)