• Nombre de visites :
  • 5023
  • 24/10/2007
  • Date :

ALLAH’IN İSİMLERİNE VE KUR’AN AYETLERİNE DOKUNMAK

allah’in isimlerine ve kur’an ayetlerine dokunmak

  S.1: Allah Teala’ya dönen zamirlere -“O’nun yüce adıyla” cümlesinde olan “O” zamiri gibi- dokunmanın hükmü nedir?C: Zamir, lafz-ı celale (Allah Teala’nın ismi) hükmünde değildir (zamire abdestsiz dokunmanın sakıncası yoktur).

  S.2: Arapça ve Farsça’da “Ayetullah” kelimesinde olduğu gibi lafz-ı celale (“Allah” kelimesi) yerine “ilah” veya “.l ” yazılmaktadır. Bu ikisine abdestsiz olarak dokunmanın hükmü nedir?C: Hemze harfi ve noktalar lafz-ı celale (“Allah” kelimesi) hükmünde değildir, ama; “ilah” kelimesi aynı hükümdedir.

  S.3: Çalıştığım kurumda yazılan bütün mektuplarda “Allah” kelimesi “.l ” şeklinde yazılmaktadır; lafz-ı celale yerine bir Elif ve üç nokta yazılmasının şer’an bir mahzuru var mıdır?C: Bunun şer’an bir mahzuru yoktur.

  S.4: Lafz-ı celaleye abdesti olmayan kimselerin ellerinin değebileceği ihtimaline dayanarak lafz-ı celalenin “.l ” şeklinde yazılması câiz midir?C: Bunun bir mahzuru yoktur.

  S.5: Körler, altı noktadan oluşan özel bir alfabeye parmaklarını sürerek okumaktalar. Bu alfabeyle Kur’an-ı Kerim öğrenirken ve bu yazıyla yazılan “Allah” kelimesine dokunurken körlerin abdestli olmaları gerekir mi?C: Harflerin sembolleri olan bu alfebenin noktaları harf hükmünde değildir. Dolayısıyla, bu alfabe, Kur’an-ı Kerim ve Allah’ın isimlerinin harflerinin sembolü olarak kullanıldığında, bunlara dokunmak için abdestli olmak gerekli değildir.

  S.6: Abdestsiz bir kimsenin (içinde “Allah” kelimesi olan) “Abdullah” ve “Habibullah” gibi şahıs isimlerine dokunmasının hükmü nedir?C: Abdesti olmayan bir kimsenin, bileşik bir ismin bir bölü olsa bile lafz-ı celale’ye (“Allah” kelimesine) dokunması câiz değildir.

  S.7: Hayız olan bir kadının, Resulullah’ın (s.a.a) isminin yazılı olduğu kolyeyi boynuna takması câiz midir?C: Boynuna takmasının sakıncası yoktur, ama Resulullah’ın (s.a.a) ismini (hayız iken) bedenine temas ettirmemesi gerekir.

  S.8: Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’in yazısına dokunmanın haram oluşu, Mushaf-ı Şerif’e mi mahsustur, yoksa ayrı bir kitapta, tabloda veya duvarda vb. gibi şeylerde yazılmış Kur’an ayetlerini de içeriyor mu?C: Mushaf-ı Şerif’e mahsus değildir; başka bir kitapta, dergide, gazetede, tabloda veya duvar üzerine yazılmış olsa bile, Kur’an’a ait tüm ayet ve kelimeleri içerir.

  S.9: Üzerine “Ayet-el Kursi” gibi Kur’an ayetleri yazılmış olan bir tabağı bereket ve hayra vesile olsun diye yemek için kullanmanın bir sakıncası var mıdır?C: Bunun sakıncası yoktur. Ancak, abdestsiz olarak Kur’an ayetlerine el sürmemeleri gerekir.

  S.10: Daktilo gibi yazı araçlarıyla Allah’ın isimlerini, Kur’an ayetlerini ve masumların isimlerini yazan kimselerin yazarken abdestli olmaları gerekir mi?C: Abdestli olmaları şart değildir. Ancak, abdetsiz olarak bu tür yazılara dokunmaları câiz değildir.

  S.11: İran İslam Cumhuriyeti’nin idarî yazışma kağıdı, bilet vb. şeyler üzerine basılmış olan armasına abdestsiz dokunmak haram mıdır?C: Eğer; örfen lafz-ı celale olarak bilinip okunuyorsa, taharetsiz dokunulması haramdır.

  S.12: İran İslam Cumhuriyeti’nin arması, lafz-ı celale isimlerinden midir? Onun idari kağıtlar üzerinde basılıp yazışmalarda kullanılmasının hükmü nedir?C: Yazışmalarda lafz-ı celalenin ve İran İslam Cumhuriyeti’nin armasının yazılmasının bir sakıncası yoktur. İran İslam Cumhuriyeti arması hakkında da lafz-ı celale hükmünün uygulanması ihtiyata daha uygundur.

  S.13: Devlet dairelerinde bazı resmî yazışma kağıtlarının baş kısmı İran İslam Cumhuriyeti’nin armasıyla süslenmiştir. Yine; hastanelerde ve kiliniklerde kullanılan reçete üzerinde arapça, “Şifa veren O’dur” ibaresi yazılmıştır. Bu kağıtların kullanıldıktan sonra atılmalarının veya kana bulaştırılmalarının hükmü nedir?C: Yazışma kağıtlarının, lafz-ı celale ve onun hükmünde olan ibarelerle süslenmesinin sakıncası yoktur. Ama; onlara hürmetsizlik etmekten ve onları necis etmekten sakınmak gerekir.

  S.14: Üzerine Kur’an ayetleri yazılı olan posta pullarını kullanmanın hükmü nedir? Yine; lafz-ı celaleyi ve diğer ilahi isimleri veya kurumların Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren armalarını dergilerde ve günlük yayınlanan gazetelerde basmanın hükmü nedir?C: Kur’an ayetlerini ve ilahi isimleri vb. basıp yayınlamanın bir sakıncası yoktur. Ancak; bu yazıların ulaştığı kimseler onlara hürmetsizlik etmemek, necis etmemek ve taharetsiz el sürmemek gibi şer’î hükümlerine riayet etmeleri gerekir.

  S.15: Bazı gazetelerde lafz-ı celale ve Kur’an ayetleri yazılıyor, bu gazetelerle yiyecekleri sarmak, üzerlerinde oturmak veya üzerinde yemek yemek câiz midir? Yine; onların çöple birlikte çöpçüye verilmesi câiz midir?C: Bu gibi gazeteleri, üzerlerinde yazılmış olan lafz-ı celale ve Kur’an ayetlerine örfen saygısızlık sayılan veya necis olmaya yönelik olan işlerin dışında kullanmanın sakıncası yoktur.

  S.16: Üzerinde Allah’ın ismi olan posta pullarını çöp kutusuna atmanın ve onlara abdestsiz el sürmenin hükmü nedir?C: Lafz-ı celale’ye abdestsiz el sürmek, onu necis etmek ve saygısızlık olacak yerlere atmak câiz değildir.

  S.17: Yüzük kaşlarına yazılan yazılara el sürmek câiz midir?C: Eğer dokunulduğunda taharetin şart olduğu kelimelerden olursa, taharetsiz el sürmek câiz değildir.

  S.18: Esnafların sattıkları eşyaları, kesin olarak Allah’ın isimlerinin yazılı olduğu bilinen gazetelerle sarması ve bu gazetelere abdestsiz olarak el sürmek câiz midir?C: Gazetelerde yazılı olan Allah’ın ismine, Kur’an ayetlerine ve masumların (a.s) isimlerine saygısızlık sayılmadığı takdirde onları satılan şeyleri sarmakta kullanmanın sakıncası yoktur. Ama; abdestsiz olan kimsenin bilerek onlara el sürmesi câiz değildir.

  S.19: Yakılma, ayak altında kalıp çiğnenme ihtimali olmasını dikkate alarak gazetelerde peygamberlerin isimlerini ve Kur’an ayetlerini yazmanın hükmü nedir?C: Gazete, dergi gibi şeylerde Kur’an ayetlerini ve masumların isimlerini yazmanın şer’î açıdan bir sakıncası yoktur. Ama; onlara (Kur’an ayetleri ve masumların isimlerine) saygısızlıkta bulunmak, necis etmek ve abdestsiz olarak el sürmekten sakınmak gerekir.

  S.20: Allah’ın isimlerinin yazılı olan şeyleri nehir ve kanallara atmanın hükmü nedir; bu saygısızlık sayılır mı?C: Örf açısından saygısızlık sayılmadığı takdirde, bunları nehir ve kanallara atmanın sakıncası yoktur.

  S.21: Acaba sınav kağıtlarını inceledikten sonra çöpe atarken veya yakarken araştırıp onların üzerinde Allah ve masumların isimlerinin yazılı olmadığından emin olmamız gerekir mi? Yine bir tarafı yazılmış olan kağıtları atmak israf sayılır mı?C: Araştırmak gerekmez; bir kağıtta Allah’ın isminin yazılı olduğu bilinmezse onu çöpe atmanın sakıncası yoktur. Ama; yalnızca bir tarafı yazılmış olan kağıtların, yine yazmada veya karton yapımında kullanılmaları mümkün olursa, yakılmaları veya atılmalarının israf olma ihtimali vardır ve sakıncasız değildir.

  S.22: Saygı gösterilmesi farz olup taharetsiz olarak dokunulması haram olan mübarek isimler hangileridir?C: Allah Teala’nın zatına mahsus isimlerine ve Allah’a mahsus olan sıfat isimlerine abdestsiz olarak dokunmak câiz değildir. Peygamberlerin ve masum imamların (a.s) isimlerine de aynı hükmü uygulamak ihtiyat gereğidir.

  S.23: Peygamberler ve masum imamların isim ve lakaplarına abdestsiz olarak dokunmanın hükmü nedir?C: İhtiyat gereği, abdestsiz olarak dokunulmamalıdır.

  S.24: Büyük elçilik açıldığı günden beri, dahili kuruluşlar tarafından çok sayıda gazete ve dergi gönderilmiştir; bunların sayfalarının çoğunda Allah Teala’nın isimleri vb. vardır; bunları ne yapmamız gerekir?C: Saygısızlık olmadığı takdirde yere defnedilmeleri veya çöle bırakılmalarının sakıncası yoktur.

  S.25: Mukaddes isimleri ve Kur’an ayetlerini gerektiğinde yok etmenin şer’î yolları nelerdir. Yine, bir takım önemli bilgileri korumak için onları yok etmek gerektiğinde lafz-ı celale ve Kur’an ayetlerinin yazılı olduğu kağıtları yakmanın hükmü nedir?C: Toprağa defnedilmelerinin veya tekrar suyla hamur yapılmalarının bir sakıncası yoktur. Saygısızlık olduğu takdirde yakmak câiz değildir; ancak, Kur’an ayetleri ve mübarek isimlerin onlardan kesilerek alınmaları imkansız olursa bu hariç.

  S.26: İki harfi bir arada kalmayacak şekilde mübarek isimleri ve Kur’an ayetlerini küçük parçalara keserek okunmaz hale getirmenin hükmü nedir? Yine, onların yok edilip hükümlerini düşürmek için bazı harfler ekleyerek veya bazı harfleri silerek yazı şekillerinin değiştirilmesi yeterli midir?C: Küçük parçalara kesmek, lafz-ı celalenin ve Kur’an ayetlerinin yazısını yoketmedikçe yeterli değildir. Nitekim; harfin şeklinin değiştirilmesi neticesinde hükmünün kalkması uzak bir ihtimal olmamasına rağmen yazı şeklini değiştirmek ihtiyaten onların hükmünün kalkması için yeterli değildir. Herhalukârda bu harflere abdestsiz el sürmekten sakınmak ihtiyata daha uygundur.


ALLAH(c.c)

Allahın İsimlerinin ve Sıfatlarının Bize ve Birbirine Nispeti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)