• Nombre de visites :
  • 7018
  • 24/10/2007
  • Date :

İHRAMLIYA HARAM OLAN ŞEYLER

mekke

1- Haramların kısımları.

2- Keffaretli haramlar

3- Keffaretsiz haramlar

4- Bazı haramların açıklaması.

5- Erkek ve kadınlar arasında ortak haramlar

6- Erkeklere mahsus haramlar.

7- Kadınlara mahsus haramlar.

Keffareti gerektiren haramlar ve keffaretleri:

Haramlar Keffareti:

1 Cinsel ilişki -Bir deve

2 Güzel koku kullanmak -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

3 Erkeklerin dikili elbise giymeleri -Bir koyun

4 Başı tıraş etmek (hac amellerinden önce) -Bir koyun

5 Başı örtmek (erkekler için) -Bir koyun

6 Gölgelik altına girmek (erkekler için) -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

7 İki elin bütün tırnaklarını kesmek -Bir koyun

8 İki ayağın bütün tırnaklarını kesmek -Bir koyun

9 On parmaktan azının tırnaklarını kesmek -Her biri için bir Müd buğday, yahut pirinç veya benzeri gıda maddesi.

10 Harem"in büyük bir ağacını söküp çıkarmak -Bir sığır (farz ihtiyat gereği)

11 Harem"in küçük bir ağacını söküp çıkarmak -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

12 Bir ağacın bir kısmını koparmak -Fiyatını ödemek

13 Üç defa veya daha çok doğru yere ant içmek -Bir koyun

14 Yalan yere ant içmek:

Bir defa:Bir koyun

İki defa:Bir sığır

Üç defa:Bir deve 

15 Diş çekmek veya çektirmek[1]-Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

16 Her iki koltuk altının kıllarını temizlemek -Bir koyun

17 Bir koltuk altının kıllarını temizlemek -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

18 Başı kıllarını temizlemek -Bir koyun (farz ihtiyat gereği)

Avlanmak dışında unutkanlıkla ihramlıya haram olan amelleri yaparsa keffaret lazım gelmez. Ancak her durumda avlanmak için keffaret farzdır.[2]

mekke

KEFFARETİ GEREKTİRMEYEN HARAMLAR

1- Güzel kokusu olmayan bir sürme sürmek.

2- Aynaya bakmak.[3]

3- Ayağın üzerini tamamen örten bir şeyi giymek.

4- Fusuk (yalan söylemek, sövmek, ve birilerine karşı övünmek).

5- Cidal (üç defadan az doğru yere Allah"a ant içmek).

6- Süs için yüzük takmak.

7- Kına sürmek.

8- Ziynet aletleri olan takı takmak.

9- Bedene kokusuz yağ sürmek.

10- Kadınların yüzlerini örtmesi.

11- Bedenden kan çıkarmak.

12- Harem"de biten bir bitkiyi koparmak, söküp çıkarmak.

ORTAK HARAMLAR

İhramlı iken hacıya haram olan şeylerin fihristini verdikten sonra, şimdi onların içerisinden hacıların en çok karşılaştığı kısımları açıklamağa çalışacağız.

1- Güzel Koku Kullanmak:

Haram olan güzel koku kullanma şekilleri:

1- Elbiseye sürmek.

2- Bedene sürmek.

3- Güzel kokan bir elbiseyi giymek.

4- Güzel kokan bir yemeği yemek (içerisine safran bırakılmış bir yemek gibi).

5- Güzel kokan gülleri ve bitkileri koklamak (çölde bitenler müstesna).[4]

Birkaç Mesele:

1- Elma ve ayva gibi hoş kokulu meyveleri yemek ve koklamak sakıncasızdır.

2- Güzel kokuları ihram halinde alıp-satmak câizdir; ancak onları denemek için bile koklamak ve kullanmak haramdır.

3- İhram halinde güzel kokulu diş macunu ve sabun kullanmak câiz değildir.[5]

2- Aynaya Bakmak:

Aynaya bakmak:

1- Süslenmek için olursa haramdır.

2- Süslenmek için değil, başka bir kasıtla olursa farz ihtiyat gereği yine bakmamalıdır.[6]

3- Aynadan başka saf ve berrak şeylere bakmak câizdir.

4- Temiz ve saf suya bakmak câizdir.

* İhramlıyken fotoğraf makinesine bakmak ve fotoğraf çekmek sakıncasızdır.

3- Yüzük Takmak ve Kına Sürmek:

Yüzük takmak:

1- Süs için olursa haramdır.

2- Sevap için olursa câizdir.

Kına Sürmek

1- Süs için olursa haranıdır.

2- Süs için sürmemesine rağmen süs sayılırsa haramdır.[7]

İhrama girmeden önce kına sürmek, eseri ihram zamanına kadar kalsa bile câizdir; ancak bu durumda da ihtiyat etmek daha iyidir.

4- Vücuda Yağ Sürmek:

* İhramlıyken vücudu yağ sürmek haramdır (güzel kokmasa bile)

* Çaresizlikle olursa câizdir; fakat eğer güzel kokulu olursa keffareti gerektirir.

* İhrama girmeden vücuda yağ sürmek:

- Güzel kokulu olur ve ihram zamanına kadar kokusu vücutta kalırsa câiz değildir.

- Güzel kokulu olmazsa veya kokusu ihram zamanına kadar kalmazsa, câizdir.

Yağ Yemek (İhramlı iken):

1- Güzel kokulu olursa haramdır.

2- Güzel kokulu olmazsa câizdir.

5- Bedenin Kıllarını veya Tüylerini Almak:

Bedenin kıllarını veya tüylerini temizlemenin haram olduğu yerler:

1- Kendi bedeninden.

2- Başkasının bedeninden.

3- Az yahut çok.

4- Koparmak

5- Tıraş etmek.

6- Almak.

Birkaç Mesele:

1- Abdest veya gusül sırasında, kasıtlı olmadan bedeninden kıl ayrılmasının sakıncası yoktur.

2- Çaresizlik durumunda kılları temizlemek sakıncasızdır; insanı rahatsız eden gözdeki kılı temizlemek gibi.

3- Elini başına veya yüzüne sürünce (abdest ve gusül dışında) bir veya birden fazla kıl koparsa, ihtiyat gereği fakire bir avuç dolusu yiyecek maddesi vermelidir.

6- Bedenden Kan Çıkarmak (tümü haramdır):

* Kan almak; örneğin enjektörle.

* Kan çıkacak şekilde bedeni kaşımak. Haramdır.

* Fırçalama veya misvaklama ile dişleri kanatma.

Birkaç Mesele:

1- Mecburiyet durumunda, (mesela hastalığın teşhisi için) vücudundan kan almak sakıncasızdır.

2- Başkasının vücudundan kaç çıkarmak; örneğin ihramlı doktorun hastanın vücudundan kan alması veya hastanın dişini çekmesi gibi; bu durumda kan gelse bile sakıncasızdır.

3- Vücudu kaşımak ve dişleri fırçalamak, kan gelmezse ve diş macunu da güzel kokulu olmazsa sakıncasızdır.

4- İhramlıyken iğne yaptırmak sakıncasızdır; fakat vücuttan kan çıkmasına neden olursa zaruret durumu dışında iğne yaptırılmamalıdır.[8]

7- Tırnak Kesmek:

1- İhramlı iken el ve ayak parmaklarına tırnak kesmek haramdır.

2- Tırnakları, ister makasla kessin, isterse bıçakla veya tırnak makası ile, fark etmez; hepsi haramdır.

8- Diş Çektirmek:

İhramlı kişinin dişini çekmesi ve çektirmesi, kan gelmese bile farz ihtiyatı gereği haramdır.

Zaruret durumunda diş çektirmek câizdir; ancak farz ihtiyat gereği keffaret vermelidir.[9]

9- Harem"in Ağaç ve Bitkisini Kesmek veya Yerinden Sökmek:

Harem"in sınırları içerisinde biten ağaçları ve bitkileri kesmek, koparmak veya yerinden sökmek, ihramlı olan veya olmayan herkese haramdır. Bu ise sadece Harem"e mahsus bir haramdır.

* Harem"in Ağaç ve Bitkisini Sökmenin Câiz Olduğu Yerler:

1- İnsanın kendisinin diktiği ağacı veya ektiği bitkiyi.

2- Hurma ve diğer meyveli ağaçlarını.

3- İzhır[10] denen bitkiyi.

* Yürürken normalde kopan bitkilerin sakıncası yoktur.

ihram

ERKEKLERE AİT HARAMLAR

1- Dikili Elbise Giymek:

Dikilileri elbise giymenin haram olduğu yerler:

1- Dikili gömlek haramdır.

2- Dikili iç çamaşırları haramdır.

3- Dikili cübbe ve benzeri haramdır.

* Dikili kemer farz ihtiyat gereği takılmamalıdır.

* Hemyan (para cebi olan bir nevi kemer) dikili olsa bile câizdir.

* İhramlı kişinin dikili elbiseye ihtiyacı olursa onu giymesi câizdir, ama bir koyun keffaret vermeyi gerekir.[11]

2- Ayakların Üzerini Tamamen Örten Bir Şeyi Giymek

1- İhramlı erkek ayaklarının üzerini tamamen kapatan ayakkabı, çorap vb. bir şey giymemelidir.

2- Ayağın üzerini tamamen kapatmayan, geniş bağları olan ayakkabı veya terlikleri giymek sakıncasızdır.

3- İhram elbisesi veya başka bir şey ayağın üzerine düşer de ayağın üzerini örterse sakıncasızdır.

3- Başı Örtmek:

1- Takke veya benzeri bir giysiyle başı örtmek haramdır.

2- Başı kurulamak için havluyla örtmek haramdır.

3- Başı suya daldırmak haramdır.

4- Başa bir yükü koyup taşımak, farz ihtiyat gereği câiz değildir.

* İhramlı Erkeğe Câiz Olan Şeyler:

1- Baş ağrısı için başa bağlanan mendil.

2- Banyoda duş almak.

3- Yatarken başı yastığa koymak.

4- Elleri başa bırakmak.

Başın bir bölüm de başın tamamı hükmündedir; dolayısıyla başın bir bölümü de örtülmemelidir. Kulaklar da baştan sayıldığı için örtülmemelidir.

4- Gölge Altına Girmek:

Gölge altına girmek :

1- İki menzil arasında, yol giderken haramdır.

2- Resturant gibi konaklama yerlerinde câizdir.

3- Menzilde, yani Mekke şehri gibi menzil edindiği yerde câizdir.

  İhramda bulunan hacı, bir müddet kalacağı bir yere yetiştikten sonra, hatta Mekke"nin Mescid-ul Haram"dan uzak olan yeni yapılan mahallelerinde olsa bile, Mescid-ül Harama gitmek için arabaya binebilir ve herhangi bir gölgelik altına girebilir.

İhramlı erkeğe iki menzil arasında hareket halinde haram olan gölge altına girmeden bazı örnekler:

1- Şemsiye ve gölgeliklerin altına girmek.

2- Üstü kapalı arabaya binmek.

3- Üstü kapalı gemiye binmek.

4- Uçağa binmek.

* Gölge Altına Girilmesi Câiz Olan Yerler:

1- Yol arasındaki konaklama yerlerinde.

2- Duvar gölgesi gibi, başın üzerinde olmayan gölgelerden yararlanmak.

3- Üstü açık araba, köprü altından geçerken, veya petrol istasyonunda beklerken.

İki Mesele:

1- İhramlı erkeklerin geceleyin üstü kapalı arabaya binmeleri câizdir.[12]

2- Umre-i müfrede için Mekke"nin içinden Ten"im mescidine gidip oradan ihram bağlayanlar Mescid-ul Harama dönerken gölge altına girebilirler; çünkü günümüzde Ten"im mescidi Mekke şehrinin içinde yer almıştır.

KADINLARA AİT HARAMLAR

1- Süs Takmak:

1- İster süslenme kastıyla olsun, ister başka bir amaçla olsun, ihramlı kadının süs eşyalarını takması haramdır.

2- İhramdan önce takmayı adet ettiği süs eşyalarını, ihram halinde de takması sakıncasızdır; ancak onları erkeğe -hatta kocasına bile- göstermesi haramdır.

2- Yüzü Örtmek:

İhramlı kadının, yüzünün tümünü veya bir kısmını peçete veya benzeri bir şeyle örtmesi haramdır.

Kadınlara yüzü örtmenin câiz olduğu yerler

1- Yatarken yüzü yastığa koymak,

2- Eller ile suratı kapatmak,

3- Namehreme yüzünü göstermemek için kullandığı çarşafı burunun üzerine kadar aşağı sarkmak.


[1] - Ayetullah Hameneî: Diş çekmek veya çektirmek kan çıkmasına neden olmazsa haram değildir.

[2] - Avlanmanın keffareti farklıdır; bu konuda ayrıntılı bilgi edinmek için geniş fıkıh kitaplarına müracaat edilmelidir.

[3] - Ayetullah Hameneî: Ziynet kastı olmaksızın aynaya bakmak sakıncasızdır.

[4] - Farz ihtiyat gereği ıtır söylenen gözle kukulu bir şeyi koklamamak gerekir.

[5] - Ayetullah Hameneî: Farz ihtiyat gereğidir.

[6] - Ayetullah Hameneî: Aynaya bakmak süslenmek için olmazsa -şoförün arkasını görmesi için aynaya bakması gibi- sakıncasızdır.

[7] - Ayetullah Hameneî: Süs olursa, süslenmek amacıyla yapmasa bile, farz ihtiyat gereği bu işten sakınılmalıdır.

[8] - Her durumda keffareti gerektirir.

[9] - Kan gelmezse diş çektirmek haram değildir ve keffareti de gerektirmez. Zaruret durumunda diş çektirmek kan gelmesine neden olursa, müstehap ihtiyat gereği bir koyun keffaret verilmelidir.

[10] - İzhır: Kör bitki; ince dalları, küçük kızıl veya sarı renkli ve sert kokulu bir çöl bitkisidir. Beyaz çiçekleri vardır. Bu bitkinin yaprak ve kökünün öğütülmüşüne Arapça"da gasul denir ve sabun yapımında kullanılır.

[11] - Ayetullah Hameneî: Farz ihtiyat gereği bir koyun keffaret verilmelidir.

[12] - Ayetullah Hameneî: Ancak yağmurlu ve soğuk gecelerde farz ihtiyat gereği üstü kapalı arabaya binmemelidir; fakat eğer bu ihtiyata uymak insanın sıkıntıya düşmesine neden olursa başka.

Hz. Resulullah"ın (s.a.a) Hacla İlgili Sünnet Ve Âdâbı

Umre ve Haccın Adap ve Müstehapları

İslam Dini ve Kültüründe Hac

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)