• Nombre de visites :
  • 1592
  • 11/3/2014
  • Date :

Kur'an'ın Tüm Anlamlarını Peygamber'den Almak(3.Bölüm)

kuranın tüm anlamlarını peygamberden almak(3.bölüm)

Ebu's-Sabah Kenani'nin Sahih'inde de -Allah Rasülü'nün (s.a.a)  Kur'an'ın tüm malumatından haberdar olup olmadığı tartışmasında zikredilmişti- açıklandığı gibi, Allah'ın, Peygamber'ine öğrettiği tenzil ve tevili Allah Rasülü de (s.a.a)  Ali'ye (a.s) öğretmiştir.

Muhammed b. Hasan Saffar (rh) Besairu'd-Derecat'ta, Allah Rasülü'nün (s.a.a)  sahip olduğu ilmin tamamını Emirulmüminin'e (a.s) öğrettiği, Hz. Ali'nin Allah Rasülü'nün (s.a.a)  ilmine ortak olduğu ama peygamberlikte iştiraki olmadığı hakkındaki iki bab içinde 23 hadis zikretmiştir.[3] Bütün bu rivayetler bizim iddiamıza delalet etmektedir. Başka bir babta da bu iddiayı net biçimde ispatlayan rivayetlere yer vermiştir.[4]

Mutezile âlimlerinden Ebu Cafer Eskafi de Kuleyni'nin (rh) rivayetinin içeriğini küçük bir lafız farklılığıyla İmam Ali'nin (a.s) İbnu'l-Kevva'nın sorularına cevaplarında zikretmiştir.[5]

Ehl-i Sünnet âlimlerden Hakim Haskani de muttasıl senedle İmam Ali'den (a.s) şöyle rivayet etmiştir:

ما في القرآن آية الا و قد قرأتها علي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و علمني معناها

“Kur'an'da, Allah Rasülü'ne (s.a.a)  okumadığım ve bana manasını öğretmediği hiçbir ayet yoktur.”‌[6]

Başka bir hadiste de Hz. Ali'den şöyle rivayet edilmiştir:

ما نزلت علي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم آية من القرآن الا اقرأنيها او املاها علي فاکتبها بخطي و علمني تاويله و تفسيرها و ناسخها و ممسوخها و محکمها و متشابها و دعا الله لي ان يعلمني فهمها و حفظها فلم انس منه حرفا واحد

Allah Rasülü (s.a.a)  nazil olan her ayetin kıraatini bana öğretirdi. Onu bana yazdırır, ben de kendi el yazımla onu yazardım. Onun tevil ve tefsirini, nasih ve mensuhunu, muhkem ve müteşabihini bana öğretirdi. Allah'tan onu anlamayı ve ezberlemeyi bana öğretmesini isterdi. Bunun sonucunda bir harfini bile unutmadım. [7]

Ehl-i Sünnet'in meşhur âlimi İbn Asakir de bu rivayete başka bir senedle Tarihu Dımeşk içinde yer vermiştir.[8]

Dolayısıyla Şii ve Sünni rivayetler, Allah Rasülü'nün (s.a.a) , Kur'an'ın bütün anlam ve öğretilerini Hazret-i Ali'ye (a.s) öğrettiğine, Hazret'in de en küçük bir hata ve yanlışlık olmaksızın bütün o mana ve maarifi öğrendiğine delalet etmektedir. Hatta bir tek harfini bile unutmamıştır. Mezheplerin kitaplarında çok sayıda senedle Allah Rasülü'nden (s.a.a)  nakledilmiş

 “علي خازن علمي”‌[9]

 “علي عيبة علمي”‌[10]

“انا مدينة العلم و علي بابها”‌[11]

 “انا مدينة الحکمة و علي بابها”‌[12]

Gibi rivayetler de bu iddiayı teyit etmekte, hatta vurgulamaktadır. Çünkü bu tür rivayetlerden, Ali'nin (a.s), Allah Rasülü'nün (s.a.a)  kendi ilim ve hikmetini öğrettiği kişi olduğu, Hz. Ali'nin de eksiltip azaltmaksızın ve hata edip unutmaksızın Peygamber'in ilim ve hikmetini alıp ezberlediği gayet iyi anlaşılmaktadır. Öyle ki, kim hangi mevzuda Allah Rasülü'nün (s.a.a)  ilim ve hikmetinden istifade etmek isterse Hazret-i Ali aracılığıyla o yüce şahsiyetin ilim ve hikmetine nail olabilir. Kur'an-ı Kerim'in mana ve maarifini, tenzil ve tevilinin bilgisinin Allah Rasülü'nün sahip olduğu ilim ve hikmetin asli ve kesin parçası olduğunda tereddüt yoktur. Yine Ali'nin (a.s) Kur'an'ın bütün anlam ve malumatına vakıf olduğuna delalet eden birçok rivayet bu iddianın bir başka delilidir. Çünkü Hazret'in, Allah Rasülü'nün güçlü talebesi olduğu ve Kur'an'ın bilgisini, anlam ve öğretilerini Allah Rasülü'nün (s.a.a)  talimiyle elde ettiği bilinmektedir. Bu rivayetlerin bir bölümü ilerideki bahislerde zikredilecektir.


[3]   Bkz: Saffar, Muhammed b. Hasan, Besairu'd-Derecat, s. 290-294, cüz 4, 10 ve 11. bablar.

[4]   Bkz: A.g.e., s. 197 ve 198, cüz 4, bab 8, 1 ve 3. hadisler; yine bkz: Biharu'l-Envar, c. 4, s. 208-212.

[5]   Bkz: Eskafi, Ebu Cafer, el-Mi'yar ve'l-Muvazene, s. 300.

[6]   Şevahidu't-Tenzil, c. 1, s. 43, hadis 33.

[7]   A.g.e., s. 48, hadis 41.

[8]   Bkz: İbn Asakir, Ali b. Hüseyin, Tarihu Dımeşk, c. 42, s. 386, hadis 8993.

[9]   Biharu'l-Envar, c. 38, s. 314, hadis 18; c. 40, s. 204, hadis 11; c. 44, s. 238, hadis 29; Emini, Abdulhüseyin, el-Gadir, c. 3, s. 95.

[10]   El-Gadir, c. 3, s. 95; Bihar, c. 15, s. 297, hadis 36; c. 18, s. 392, hadis 98; c. 40, s. 70, hadis 104, s. 149, hadis 54, sayfa 204, hadis 11; c. 25, s. 37, hadis 4, s. 43, hadis 17; c. 32, s. 348, hadis 330; c. 36, s. 202, hadis 6; c. 37, s. 257, hadis 14, s. 314, hadis 49; c. 38, s. 97, hadis 15 ve s. 341, hadis 17; c. 39, s. 201, hadis 32 ve s. 267, hadis 43 ve c. 40, s. 14, hadis 29, c. 41, s. 182, hadis 18; c. 46, s. 232, hadis 9.

[11]   Biharu'l-Envar, c. 4, s. 70, hadis 104, s. 78, hadis 114, s. 201, hadis 4, s. 202, 6 ve 7. hadisler, s. 203, hadis 8, s. 204, hadis 11, s. 205, hadis12, s. 206, 7 ve 13-16. hadisler, s. 286, c. 41, s. 301, hadis 32 ve s. 328 ve c. 10, s. 120, 145, 445 ve c. 24, s. 107, 203, c. 33, s. 53, c. 28, s. 199, c. 39, s. 47 ve 210, c. 38, s. 189; el-Gadir, c. 5, s. 468-501.

[12]   Biharu'l-Envar, c. 25, s. 234, c. 26, s. 111, c. 69, s. 81, c. 93, s. 57, c. 40, s. 201, hadis 3, s. 203, 8 ve 10. hadisler, s. 207; el-Gadir, c. 5, s. 502.

Kur'an'ın Tüm Anlamlarını Peygamber'den Almak(1.Bölüm)

Kur'an'ın Tüm Anlamlarını Peygamber'den Almak(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)