• Nombre de visites :
  • 1876
  • 10/3/2014
  • Date :

Resulullah Ve Kur'an'ın Hepsinin Tefsiri(2.Bölüm)

resulullah ve kuranın hepsinin tefsiri(2.bölüm)

Zehebi'nin bu görüşü yanlıştır. Zikrettiği delil ve teyit de onun iddiasını ispatlamamaktadır. Ne sahih kitapları Hz. Peygamber'in (s.a.a)  Kur'an'ın birçok manasını beyan ettiğine şahitlik eder, ne de İbn Abbas rivayeti ve sahabenin ihtilafı Hz. Peygamber'in (s.a.a)  Kur'an'ın bütün manalarını açıklamadığını teyit eder. Sahihler buna delil oluşturmaz, çünkü sıhah kitaplarının tefsir rivayetleri az sayılmasa da ve bir elin parmak sayısı kadar olmasa da Kur'an'ın tüm anlam ve öğretileriyle ilgili olarak çok fazla bir şey de söylemezler ve Kur'an'ın çoğu anlamının bu rivayetler aracılığıyla beyan edildiğini söyleyebileceğimiz seviyede değillerdir. Kur'an'ın onca anlam ve öğretileri nerede, sıhah kitaplarındaki tefsir rivayetleri nerede. İlim sahipleri çok iyi bilirler ki Kur'an'ın yirmide biri bile sahihlerin tefsir rivayetlerinde beyan edilmiş değildir; özellikle de bunların zayıf ve çelişkili olanları bir kenara ayrılırsa. Suyuti şöyle demiştir:

“Peygamber'den nakledilen tefsir rivayetleri arasında sahih olanlar çok azdır. Bunun yanısıra senedi Peygamber'e (s.a.a)  kadar giden ve muttasıl senedle Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetler hayli nadirdir.”‌[2] Ahmed b. Hanbel'in, tefsir rivayetleri arasında zayıf rivayetlerin çok olması nedeniyle hadis kitapları içindeki tefsir kitaplarını üç grup halinde saydığı iddiasını aslı yoktur.[3] İbn Abbas'ın rivayeti de sözkonusu görüşe delil oluşturmaz. Çünkü Allah Rasülü'nün (s.a.a)  Kur'an'ın bütün maarifine vakıf olduğu tartışmasında bu rivayetin, Kur'an'ın anlamlarından bir bölümünü hiçkimsenin, hatta Allah Rasülü'nün bile bilmediği manasına gelmediği söylendi. Zira bu anlamın hilafına muteber nakil ve akıl delili mevcuttur. Yine bu tartışmada, Allah'ın Peygamber'e bilgisini vermediği kıyametin kopma vakti, ruhun hakikati ve bu tür gaybi konuların Kur'an'ın anlamı ve öğretileri arasında olmadığı, bunların bilinmemesi ve tefsir edilmemesinin Kur'an'ın bütün anlamlarının tefsir edilmediğine delil olarak kullanılamayacağı anlaşılmıştır. Aynı şekilde, anlaşılması Arap kelamını tanımakla mümkün olan, anlayışların hemen kavrayabildiği ve tefsire ihtiyaç duyurmayan Kur'an'ın bölümleri üzerinde tartışma yoktur.

Öyleyse Allah Rasülü'nün bu bölümleri tefsir etmediğine istinaden Kur'an'ın tüm anlamlarını beyan etmediği söylenemez. Tartışma noktası, Kur'an'ın, anlaşılması için tefsir ve izah gereken anlamları ve öğretileridir. Sahabenin ihtilafı da bir şeyi kanıtlamaz. Çünkü Peygamber Kur'an'ın bütün anlamlarını beyan ettiği halde sahabenin hepsi onu işitmemiş ve başkaları aracılığıyla da onlara ulaşmamış olabilir. Yahut o anlamların Peygamber'den nakledilmesinde farklılıklar da olabilir. Öyleyse Peygamber (s.a.a)  Kur'an'ın bütün manalarını bildirmişse bu izahların tamamının tüm sahabenin elinde olduğu veya o bilgilere ulaştıkları ve bunun da aralarında ihtilaf çıkmamasına zemin oluşturduğu varsayımı sözkonusu değildir. O halde onun görüşü delili bulunmayan bir iddiadır. Hatta aksine, ileride göstereceğimiz bu mevzudaki tahkik, bu görüşün yanlışlığını ortaya koyacaktır.


[2]   Suyuti, Abdurrahman, el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'an, c. 2, s. 1205.

[3]   Bkz: el-Tefsir ve'l-Müfessirun, c. 1, s. 47.

Resulullah Ve Kur'an'ın Hepsinin Tefsiri(1.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)