• Nombre de visites :
  • 1565
  • 10/3/2014
  • Date :

İmam Rıza'nın Kişiliğinden Yansımalar(2.Bölüm)

imam rızanın kişiliğinden yansımalar(2.bölüm)

Şeyh Müfid lakabıyla bilinen ve Şia'nın önderlerinden olan Şeyh Muhammed b. Muhammed en-Numan el-Ukberî el-Bağdadî şöyle der:

"Ebu'l-Hasan Musa b. Cafer'den (a.s) sonraki İmam, oğlu Ebu'l-Hasan Ali b. Musa er-Rıza'dır(a.s). Bunun nedeni bütün kardeşlerinden ve aile fertlerinden daha faziletli olması; ilminin, ağırbaşlılığının ve takvasının belirgin olması, Şiî ve Sünnî'nin bu hususta görüş birliği içinde olması ve onun bu üstün niteliklere sahip olduğundan kuşku duymamasıdır." 5

İbn Anbe diye meşhur olan Cemaluddin Ahmed b. Ali en-Nessabe der ki:

"İmam Rıza'nın (a.s) künyesi Ebu'l-Hasan'dır. Talibîler (Ebu Talib soyundan gelenler) içinde, o dönemde onun bir benzeri daha yoktu. Halife Me'mun, veliaht olarak onu tayin edip biat etti. İsmini dirhemlere ve dinarlara bastı. Minberlerde onun adına hutbe okuttu." 6

Cemaluddin Ebu'l-Mehasin Yusuf b. Tağri Berdî şöyle der:

"İmam Ebu'l-Hasan el-Haşimî el-Alevî el-Hüseynî, imam ve âlim bir kimseydi. Kendi döneminde Haşimoğulları'nın efendisi ve en parlak simasıydı. Me'mun, ona saygı gösterir, onu yüceltir ve onun dediğini yapardı. O kadar çok severdi ki, sonunda onu veliahdı yaptı." 7

İbn Mace şöyle der:

"İmam Rıza Haşimoğulları'nın efendisiydi. Me'mun ona saygı gösterir ve ona tazim ederdi. Ona halifelik sözünü verdi ve onun için biat aldı…" 8

İbn Hacer şöyle der:

"Rıza, şerefli bir nesebe sahip olmanın yanı sıra ilim ve fazilet ehliydi." 9

El-Yafiî şöyle der:

"Büyük ve ulu imam, şerefli seyitler sülalesinin mensubu Ali b. Musa er-Rıza. On iki İmam'dan biri. İmamiye mezhebinin kendisine nispet ettiği nice menkıbeleri var. İmamiye mensupları, mezheplerinin binasını onlara hasrederler." 10

Ehlibeyt'e kin duymasıyla, onlara düşmanlık etmesiyle bilinen Zehebî dahi İmam Rıza'nın (a.s) faziletini itiraf etmekten kendini alamamıştır:

"İmam Ebu'l-Hasan b. Musa el-Kâzım b. Cafer es-Sadık b. Muhammed el-Bâkır b. Ali Zeynelabidin b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib el-Haşimî el-Alevî… Zamanında Haşimoğulları'nın efendisi, en ağırbaşlısı, en şereflisiydi. Me'mun ona saygı gösterir, onun dediğini yapar ve onu aşırı derecede severdi; o kadar ki, o-nu veliahdı olarak tayin etti." 11


5- el-İrşad, 2/247

6- Umdetu't-Talib, s.198

7- Müsnedu'l-İmami'r-Rıza, 1/136

8- A'yanu'ş-Şia, c.4, Kısım: 2/85

9- Tehzibu't-Tehzib, 7/389

10- Mir'atu'l Cinan, 2/11

11- Tarihu'l-İslâm, 8/34

İmam Rıza'nın Kişiliğinden Yansımalar(1.Bölüm)

İmam Rıza (as)’ın Yezid bin Musayla Konuşması

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)