• Nombre de visites :
  • 2792
  • 8/3/2014
  • Date :

Peygamberlerin Üç Aşamalı Masumluğu-1

peygamberlerin üç aşamalı masumluğu-1

Biz, Şia'nın görüşünü ispat etmek için ilk önce Kur'an-ı Kerim'e dayanarak peygamberlerin masum olduklarını açıklamaya çalışacağız sonra da Ehl-i Beyt imamlarının masum oldukları konusuna geçeceğiz.

Peygamberlerde masumluk şu üç konudadır:

1. Vahyi algılamada masumiyet: Yani, peygamberin kalbi vahyi algılarken hata işlemeyecek bir biçimde olmalıdır. Vahyi artırıp eksiltmeden almalı ve yansıtmalıdır.

2. Vahyi ulaştırmada masumiyet: Yani peygamber vahyi aldığı gibi iletmelidir. Vahyi iletirken onu hata ve unutkanlık sonucu artırıp eksiltmemelidir.

3. Günah konusunda masumiyet: Yani Allah'a kul olmayla bağdaşmayan her türlü davranıştan uzak olmalıdır. Günah olan her türlü işten ister söz, ister fiil olsun arınmış olmalıdır. Bu üç aşamayı bir tek cümlede ifade edecek olursak şöyle diyebiliriz: Peygamberde onu her türlü hata ve günahtan koruyan, Allah tarafından verilmiş ilahi bir güç olmalıdır. İşte bu makama sahip olana masum denir.

Ama insanın hislerinde oluşan yanılgılar gibi, bu üç konunun dışında kalan şeylerdeki hatalar Şia, ve Ehli- Sünnetin masumiyetle ilgili bahislerinin dışında kalır.

Yukarıda açıklanan üç mevzu ile ilgili masumluğu ispatlayan ayetlerden biri şu ayettir:

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak üzere kitapları da gönderdi...”‌ (Bakara Suresi: 213)

Bu ayet peygamberlerin ve ilahi kitapların gönderiliş gayesinin insanları hakka davet etmek ve onları ihtilafa düştüğü her konuda,- ister inançla ilgili olsun isterse davranışla- doğruya rehberlik etmek olduğunu açıklıyor.

Yüce Allah bu hedefinde hiçbir zaman yanılgıya düşmez Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe işaretle şöyle buyurmaktadır:

“Rabbim asla yanılmaz ve unutmaz.”‌ (Taha: 52)

Yine bu hedefe ulaşmada hiçbir şey Yüce Allah'ın iradesinin önüne geçemez ve ona engel olamaz. Nitekim Kur'an:

“...Şüphesiz Allah irade ettiği bir işi yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.”‌ (Talak: 3)

“Allah irade ettiği her şeyi yerine getirmeye kadirdir.”‌ (Yusuf: 21) buyurmaktadır.


Peygamberin Nebinin Tüm Getirdikleri Haktır

Peygamber ve Nebinin Sıfatı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)