• Nombre de visites :
  • 690
  • 25/12/2013
  • Date :

İmam Bakır'ın (a.s) Kişiliğinden Yansımalar-1

imam bakırın (a.s) kişiliğinden yansımalar

1- Ebreş el-Kelbî ona şöyle dedi: "Sen gerçekten Resulullah'ın (s.a.a) oğlusun." Sonra gidip Hişam'a şöyle dedi: "Ey Ümeyyeoğulları! Yakamızı bırakın. Şüphesiz o, göklerde ve yerde olanları bilen yeryüzündeki en âlim insandır. Çünkü o, Resulullah'ın oğludur."

2- Ebu İshak şöyle demiştir: "Onun gibisini hiçbir yerde görmedim."

3- Abdullah b. Ata el-Mekkî şöyle der: "Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. Hüseyin'in (a.s) yanında olduğu kadar, âlimlerin birinin yanında bu kadar küçüldüğünü hiç görmedim. Bir gün Hakem b. Uteybe'yi ki halk arasında büyük bir heybete sahipti- onun yanında ders gören bir çocuk gibi durduğunu gördüm."

4- Hakem b. Uteybe: "Şüphesiz bunda, belirgin insanlar için işaretler vardır." ayeti ile ilgili olarak şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki, Muhammed b. Ali onlardan biridir."

5- Abdülmelik b. Mervan Medine Valisi'ne şöyle bir mektup yazdı: "Muhammed b. Ali'yi, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bana gönder." Vali ona şu cevabı yazdı: "Ey Müminlerin Emîri! Sana bu mektubu yazmamın sebebi, sana karşı gelmek veya emrinin dışına çıkmak değildir. Aksine, senin hayrını istedim ve senin için endişe duyduğum için bu mektup aracılığıyla senin görüşüne başvurma gereği duydum. Sana göndermemi istediğin adam gibi iffetli, zahit, muttaki birisi yeryüzünde yoktur. O, insanların en âlimi, en şefkatlisi, en çok çaba sarf edeni ve en çok ibadet edenidir. Müminlerin Emîri'nin ona dokunmasını istemedim. Çünkü: Bir kavim içinde bulunduğu durumu değiştirmedikçe, Allah onların durumunu değiştirmez. Halife Abdülmelik, Vali'nin bu uyarısından dolayı sevindi. Onun kendisine iyi niyetle öğüt vermek istediğini anladı.

5- Hişam b. Abdülmelik ona şöyle demiştir: "Allah'a yemin ederim ki, senden bir yalan duymuş değilim.7 Bir keresinde de şöyle demiştir: Kureyş içinde senin gibi birisi olduğu sürece Araplar da Acemler de onların yönetiminde olacaktır."

6- Kutade b. Diame el-Basrî ona şöyle demiştir: "Fakihlerin karşısında oturdum, İbn Abbas'ın karşısında oturdum. Onların hiçbirinin karşısında kalbim titremedi. Ama senin karşısında oturduğum zaman, kalbim titriyor."

7- Abdullah b. Ma'mer el-Leysî ona şöyle demiştir: "Sizin göğüsleriniz ilim ağaçlarının yetiştiği bir bah-çedir; bu ağaçların meyvesi sizin, yaprakları da diğer insanlarındır."

8- Şemsüddin Muhammed b. Tolon şöyle der: "Ebu Cafer Muhammed b. Zeynelabidin b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib (r.a). Lâkabı Bâkır'dır. Cafer Sadık'ın babasıdır. Allah her ikisinden de razı olsun. Bâkır, büyük bir âlim ve seyyid idi. Kendisine "Bâkır" denilmesinin nedeni, geniş bilgiye sahip olmasıdır. "Tebakkur" genişleme, "tebkiyr" ise genişletme anlamına gelir.

Şair onun hakkında şöyle der:

Ey takva ehli için geniş ilimlere sahip olan

Ve fıtratı üzere (ilâhî davete) lebbeyk diyen!

9- Muhammed b. Talha eş-Şafiî şöyle der: "O, bütün ilimleri yaran ve toplayandır. İlim kılıcını çeken ve bayrağını yükseltendir. İlmin ilkelerini vazeden ve düzene koyandır. Kalbi berrak, ilmi arıydı. Nefsi pak, ahlâkı yüceydi. Bütün vakitlerini Allah'a ibadet etmekle geçirdi. Takva makamına sağlam basmıştı. Allah'a yakın olmanın alâmetleri ve seçilmişliğin temizliği, açık bir şekilde yüzünden okunuyordu."

10- İbn Ebu'l-Hadid, "Şerhu Nehci'l-Belâğa"de şunları söylüyor: "Muhammed b. Ali b. Hüseyin, Hicaz fakihlerinin efendisiydi. İnsanlar, fıkıh ilmini ondan ve oğlu

Cafer'den öğrendiler."


İmam Bakır (as) ve Siyasi Konular-1

İmam Muhammed Bâkır (a.s)dan Nasihetler -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)