• Nombre de visites :
  • 2651
  • 28/6/2013
  • Date :

İmam Mehdi (a.s)in Sireti -4

imam mehdi (a.s)in sireti

Mehdi (a.f.)'in yaranları alemin her yerine ayak basıp, her yerde kudreti ellerinde bulunduracaklar, herkes ve her şey onlara itaat edecek, hatta çöldeki yırtıcı hayvanlar ve av‌cı (yırtıcı) kuşların hepsi ve hepsi onların rıza ve hoşnutluğu‌nu kazanmak isteyecekler. Bu din elçileri, selah ve adalet el‌çileri öyle bir sevinç ve hoşnutluk getirecekler ki, Mehdi (a.f.)'in ashabının ayak bastığı yer başka yerlere karşı iftihar edecek.[36] Mehdi (a.f.)'in yaranından her biri kırk kişinin gü‌cüne sahip olacak, kalpleri de çelik parçaları gibi. Eğer bun‌ların yoluna demirden dağlar dikilse, o dağları yararlar. Mehdi (a.f.)'in yaranı, Allah-u Teala kendilerinden razı oluncaya ka‌dar kılıçlarını yere koymayacaklar.[37]

Evet dünyayı fitne ve düşmanlık sardığında, her yer zu‌lüm, fesad ve yağmayla dolduğunda, dalalet ve inhiraf kalele‌rini yıkmak, karanlık ve taş kalpleri tevhid, insaniyet ve adalet nuruyla aydınlatmak için Allah yüce Islatıcısını gönderecek‌tir.[38] Nitekim Mehdi (a.f.)'in islahi sireti hususunda Ali (a.s.)'ın Nehc-ül Belağa'daki sözleriyle karşılaşıyoruz, baba‌nın evladı hakkındaki şahadetini görüyoruz:

"Allah perestlik nefsperestliğe çevrildikten sonra Mehdi gelecek ve nefsperestliği Allah perestliğe çevirecek, Kur'an gö‌rüş ve düşüncelere uydurulduktan sonra Mehdi gelip gösteriş ve düşünceleri Kur'an'a uyduracak... O kendi idarecilerini ve memurlarını muaheze edecektir. Yeryüzü, içinde sakladığı her şeyi O'nun için çıkaracak, bütün imkanlarını ve bereketini O'nun hizmetine sunacak. İşte o zaman Mehdi (a.f.) adalet siretinin nasıl olduğunu, kitap ve sünneti ihya etmenin ne de‌mek olduğunu size gösterecektir.[39]

K - KAZAVET VE HÜKMETME SİRETİ:

Mehdi (a.f.)'in yargı ve hükümlerinde, Mehdi (a.f.)'in hü‌kümetinde kimseye bir iyne ucu kadar bile zulüm ve haksız‌lık edilmeyecek ve kimse rencide edilmeyecek.[40] Mehdi (a.f.), halis dinî hükümler doğrultusunda (başkalarının, mezheplerin fakih ve alimlerinin görüş ve düşüncelerine teveccüh etmeden) hüküm ve hükümet edecek.[41]

Mehdi (a.f.) adalet ölçü ve terazisini halkın arasında bıra‌kacak ve böylece kimse, başka birine zulüm edilmeyecek.[42]

Mehdi (a.f.) yeni bir yargı ve kazavet sistemi getire‌cek[43]... Mehdi (a.f.), Davud (a.s.) ve âl-i Davud hükmüyle hükmedecek ve kimseden şahit ve delil istemeyecek.

Şeyh Müfid şöyle diyor: "Kâim-i Âl-i Muhammed (s.a.a.) kıyam ettiğinde aynı Hz. Davud gibi, yani batin hasebiyle hükmedecek, şahide gerek duymadan hükmedecek. Allah hükmü O'na ilham edecek ve O da ilahi ilhama göre hükme‌decek. Mehdi (a.f.) her grubun gizli planlarından haberdar olacak ve planlarını kendilerine söyleyecek. Mehdi (a.f.), bakmasıyla dost ve düşmanını tanıyacak.[44]


[36] İkmal'üd Din. Bihar'ül Envar, c: 52, s: 327.

[37] Bihar'ül Envar, c: 52, s: 327.

[38] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 310

[39] Nehc-ül Belağa, Feyz'ül İslam baskısı, s: 424, 425.

[40] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 280, 283, 284.

[41] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 280, 283, 284.

[42] el-Mehdiyy-il Mev'ud, c: 1, s: 280, 283, 284.

[43] el-Gaybet (Mümani). Bihar'ül Envar, c: 52, s: 349, 354.

[44] irşad (Şeyh Müfid), s: 365-366.

İmam Mehdi (a.s)in Sireti -1

İmam Mehdi (a.s)in Sireti -2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)