• Nombre de visites :
  • 2227
  • 17/3/2013
  • Date :

Peygamber ve Nebinin Sıfatı

peygamber ve nebinin sıfatı

Peygamber; sertlik, kötü huyluluk, haset, cimrilik, soyu bozukluk olmak, kadınsılık, hünsalık, körlük ve topallık gibi her türlü ayıp, kusur kötü ve eksikliklerdten münezzeh olmalıdır.

Mâsum Olmak

Peygamber, Nebi bilerek veya bilmeyerek işlenilen her türlü günahlardan maâsum olmalıdır. Böylece insanlar ondan kaçmaz ve ona isteyerek itaat ederler. Peygamber Nebi nasıl günah işleyebilir ki? Oysa günahın temellerinde  dört şey yatardir: Hırs, haset, gazap ve azgın şehvet. Peygamber Nebi ise bu sıfatlardan uzak olmalıdır.

Peygamber, Nebi dünyaya düşküntamah eden birisi olmamalıdır. Zira dünya malı onun eli altındadır ve o Müslümanların hazinedarı ve beytülmalin sorumlusudur ve dünya malı onun eli altındadır;.  Oo halde, dünyaya tamah eden olmamalıdır.

Aynı şekilde hasut (haset eden) dee olmamalıdır. Zira insan, kendinden üstün olana haset eder. Halbuki ondan üstün kimse yoktur.

PeygamberNebi, Allah’ın ve hudutlarının uygulanması ikamesi dışında hiç bir şey için gazaplanmamalıdır.

PeygamberNebi, şehvetlerine uymamalı ve dünyayı ahiretine tercih etmemelidir. Zira Allah ona, hem dünyayı ve hem de ahireti sevdirmiştir. O, dünyaya baktığı gibi, ahirete de aynı gözle bakar. Çirkin bir yüzü güzel bir yüze, tatsız bir yemeği tatlı ve güzel bir yemeğe, kaba ve haşin bir elbiseyi yumuşak bir elbiseye, fani ve yok olucu dünyayı ebedi ve baki bir nimete tercih eden birini gördün mü hiç? Dolayısıyla, Nitekim Hişam b. Hakem de imamın masum oluşu hakkında şöyle demiştir: Kur’an ve hadislerde enbiya ve vasilerine bir günah isnat edilmişse, onun ayrı bir anlamı vardır. Nitekim Ehl-i Beyt’ten nakledilen bir çok hadislerde de yer aldığı üzere peygamberler ve vasileri Allah’ın itaatinde fenaya erişmiş olduklarından zaruret olmadıkça onların bir takım mubahlarlamübahlarla meşgul olmaları onlar için günah sayılmaktadır. Öyleyse Allah’ın seçkin ve en hayırlı kulları hakkında böyle bir inanca sahip olmalıyız.

Peygamber ve Nebilerin Makamı

PeygamberlerNebiler, meleklerden üstündürler. Bu yüzden Allah, meleklere Adem (a.s)’a secde etmelerini emretmiştir.

"Gerçek şu ki Allah Adem’i, Nuh’u, İbrahim âailesini ve İmran âailesini âalemler üzerine seçti." (4)

Resulullah (s.a.a) da şöyle buyurmuştur:

"Ey Ali, Allah-u Teala mürsel peygamberleri mukarrepb meleklerden üstün kılmıştır. Beni de bütün nebi ve mürsel (peygamber)ler)den üstün kılmıştır. Ey Ali, üstünlük benden sonra da sana ve senden sonraki imamlara aittirözgüdür."(5)

Peygamber ve Nebilerin Sayısı

PeygamberNebiler yüz yirmi dört bin kişidir. Hakeza vasileri de yüz yirmi dört bin kişidir. Zira her peygambernebinin Allah'ın seçtiği bir de vasisi vardır. Hepsi de Allah indinden hak ile gelmişlerdir. OnlarınŞüphesiz ki sözleri Allah'ın sözüdür;, emirleri Allah'ın emri, onlara itaat Allah'a itaat ve onlara muhalefet Allah'a muhalefettir. Onlar, sadece kendilerine vahyedileni söylerler.

Feyz KAŞANİ (r.a)


(4)- Âl-i İmran/33.

(5)- İkmal’ud- Din, c. 1, s. 254, h. 4. Hadis.

Peygamberliğin Devamlılığı-1

Peygamberlerin Görev ve Sorumlulukları-1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)