• Nombre de visites :
  • 734
  • 17/1/2013
  • Date :

Sakife Hakkında Bir Analiz(3.Bölüm)

sakife hakkında bir analiz

Beşir ibni Sa’d da Kureyş’i savundu. Uveym ibni Sâid’e dedi: hilafet Peygamber (s.a.a)’ın Ehli Beyti (as)’ından başkasına ait değildir; onu Allah’ın koyduğu yere koyun (1). İbni A’sem’in raporu Ensar’ın iç rekabet ve karşıtlık yaşadığını göstermektedir.

Ovstan Useyd ibni Huzeyr ve Sa’d ibni İbade’nin yeğeni Beşir ibni Sa’d Sakife’de Ebu Bekir’le bey’at eden ilk Ensar’dan olan kişilerdi. Ensar’ın sonralar Kureyş’in hakimiyetinden rahatsız olduklarını biliyoruz. Zubeyr ibni Bekarın rivayetine göre, Ovslular ilk olarak Hazreçli Beşir ibni Sa’din bey’at ettiğini söylüyorlardı ve Hazreçliler ise ilk olarak Useyd ibni Huzeyr’in bey’at ettiğini iddia ediyorlardı (2)!

Bu rekabet Ebu Bekir için tanıdıktı; ona göre, Sakife’de dedi: Hazreçliler bu işe musallat olurlarsa Ovslular ona itaat etmeyecekler ve eğer Ovslular hakimiyeti ele geçirirlerse, Hazreçliler onu kabul etmeyeceklerdir ve böyle bir durumda onların arasında her zaman savaş ve kan dökme olacaktır (3). Yâkubi’nin raporuna göre, Abdurrahman ibni Uf da Sakife’de imiş ancak bu söz doğru değildir. Yâkubi’nin onun hakkında söylediği, onun yarınki gün mescidde söyledikleridir. O, Ensar’a hitaben dedi: Siz gerçi faziletli insanlarsınız, ancak sizin içinizde kimse Ebu Bekir, Ömer ve Ali gibi değildir. Bu anda, Münzir ibni Arkam kalktı ve dedi: Biz adlarını söylediğin insanların üstünlüğünü inkar etmiyoruz. Adıgeçen kişiler arasında bir kişi vardır ki eğer bu ‘emr’i ele alırsa onunla kimse tartışmayacaktır ve kastettiği kişi ise Ali ibni Ebutalib (a.s.) idi. Ondan sonra, Beşir ibni Sa’d ve Useyd ibni Huzeyr kalkıp bey’at ettiler ve onlardan sonra ise başkaları bey’at ettiler öyle ki az kala Sa’d ibni İbade ayak altında ölecekti (4).


1.     El-Futuh, cilt 1, s. 3-4/ Kitab ul-Reddet, Vakidi, s. 32-33

2.     El-Muvaffakiyyat, s. 578/ Nehc-ul-Belağa Açıklaması, İbni Ebilhadid, cilt 2, s. 272, Hubab ibni Menzer Sakifede Beşir ibni Sa’da dedi: Sen Sa’d ibni İbadeyi kıskandığın için Ebu Bekir ile bey’at ettin (Kitab El-Reddet, s.42). Useyd ibni Huzeyr ölünce, Ömer onun bütün borçlarını ödedi. (El-Faik fi Garib-ul Hadis, cilt 1, s.108)Hubab ibni Menzer Sakifede bu iki kişiyi şiirleri ile eleştirdi ki onun başlangıcı şöyledir (Kitab El-Reddet, s. 38): İbni Huzeyr fesat çıkarmakta inatla çaba sarfetti – ve Beşir ise fesat çıkarmakta ondan daha hızlı gitti.

3.     Nesr el-Durr, cilt 2, s. 14/ El-Beyan vet-Tebyin, cilt 3, s. 298/ El-İmamet-u ves-Siyaset, cilt 1, s. 27/ Mesail ül-İmamet, s.13

4.     Sa’d ibni İbade hiç bir zaman Ebu Bekir ile bey’at etmedi ve Şamda olduğu zaman Halife onu öldürmek için adam gönderdi ve oda öyle yaptı. Bkz.: Ensab ul-Eşraf, cilt 1, s. 250

Sakife Hakkında Bir Analiz(1.Bölüm)

Sakife Hakkında Bir Analiz(2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)